1/2 rodinného domu súp. č. 799 v kat. úz. Oslany, okres Prievidza
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 8 dní
Spisovná značka
D 5091423
Všeobecná hodnota:
39 300,00€
Najnižšie podanie:
39 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.04.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (reštaurácia – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
11000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
05.04.2024, 13:00
2. termín obhliadky:
23.04.2024, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
198 m2
Zastavaná plocha:
96,80 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5091423

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 799 v k.ú. Oslany

Spoluvlastnícky podiel: 1/2

Rodinný dom súp. č. 799 na parc. č. 270/5, nachádzajúci sa v zastavanom území obce Oslany, okres Prievidza,a, v obytnej časti obce, pri hlavnej ceste so zvýšenou hlučnosťou od dopravných ťahov. Prístup k rodinnému domu je z miestnej komunikácie. Objekt je klasifikovaný ako rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Rodinný dom nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia a je zastrešený plochou strechou. Pôvodný rodinný dom bol daný do užívania v roku 1990 podľa Potvrdenia o veku stavby. Odhadovaná podlahová plocha je 193,60 m2. Vypočítaná bola ako 80% z dvojnásobku zastavanej plochy(podľa prílohy znaleckého posudku) Predpokladaná životnosť rodinného domu vzhľadom ku konštrukcii a použitým materiálom je odhadnutá na 100 rokov. Porovnávaciu metódu som použil vzhľadom k tomu, že nebolo možné použiť metódu polohovej diferenciácie a boli k dispozícii ponuky realitných kancelárií. Sú použité tri ponuky realitných kancelárií. Jedna ponuka je priamo z obce Oslany a dve ponuky sú z vedľajšej obce Čereňany, ktoré som priložil aj ako prílohu. Z ponukových cien bol odpočítaný podiel pozemku. Ponukové ceny sú upravené faktormi: druh porovnateľnej ceny, vplyv polohy stavby v okrese, kvalita životného prostredia(hlučnosť), konštrukčno-materiálové riešenie a technický stav nehnuteľnosti.