Sklady súp. č. 598, 597, 593 v kat. úz. Križovany nad Dudváhom, okres Trnava
Spisovná značka
D 5091623
Všeobecná hodnota:
684 000,00€
Najnižšie podanie:
615 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
06.05.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
700€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.04.2024, 14:00
2. termín obhliadky:
02.05.2024, 14:15

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
11183 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5091623

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
CUBE RECOVERY, k.s., Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 53 151 135
Opis predmetu dražby

                                                           Sklad zrnín č.s. 593 na parc. KN č. 623/12 k.ú. Križovany nad Dudváhom 
Objekt je vybudovaný v rámci súboru objektov tvoriacich areál v obci Križovany nad Dudváhom, pôvodne vybudovaný pre poľnohospodársku výrobu, na skladovanie produktov. V súčasnosti objekty neslúžia pôvodnému účelu ale sú prevažne využívané na sklenársku výrobu a skladovanie. 
Dispozičné riešenie objektu: Objekt je postavený ako koncový v radovej zástavbe ostatných hlavných objektov areálu, je bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím, v pôdorysnom tvare L. Pozostáva z dvoch veľkokapacitných priestorov vzájomne komunikačne prepojených, so samostatnými vstupmi z exteriéru. 
Pozdĺžna časť stavby má pôdorysné rozmery 55,30/52,69*18,70 m, zastrešená je sedlovou strechou. Konštrukčná výška po spodnú pásnicu strešných väzníkov je 6,14 m, celková výška po hrebeň strechy je 7,86 m. Nosný systém stavby tvoria betónové stĺpy rozmerov 500/600 v modulovej osnove 4,50 m v pozdĺžnom smere a 17,00 m v priečnom smere. 
Priečna časť stavby má pôdorysné rozmery 15,65/15,00*32,30 m, zastrešená je sedlovou strechou. Vzhľadom na rozmery nosného systému má stavba charakter haly. Konštrukčná výška po vrchol strechy je 7,16 m, po pätu 6,11 m. Nosný systém stavby tvoria betónové stĺpy v modulovej osnove 4,50 m v pozdĺžnom smere a 14,70 m v priečnom smere, doplnené o oceľové stĺpy na podperu konštrukcie strechy. 
Konštrukčné a materiálové riešenie objektu: 
 • základy tvoria základové pätky pod stĺpmi zvislých nosných konštrukcií a pásy z prostého betónu, 
 • zvislé nosné konštrukcie sú tvorené kombináciou montovaného železobetónového skeletu s výplňovým murivom v kombinácii so siporexovými panelmi. 
 • vodorovné nosné konštrukcie nie sú vybudované,
 • konštrukcia strechy je sedlová, tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi, s krytinou z oceľového VŠZ plechu, 
 • klampiarske konštrukcie - sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu, 
 • vnútorné povrchy sú z hladkých vápenno-cementových omietok,
 • fasádne omietky sú hladké vápenno-cementové, 
 • podlahy sú v pozdĺžnej časti prevažne asfaltové, v priečnej časti betónové pancierové 
 • výplne okenných otvorov – na celom objekte sú okná z drevených profilov, 
 • výplne dverných otvorov – vráta sú oceľové osadené do oceľových zárubní 
Vybavenie objektu
 • rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, 
 • bleskozvod 
Doklady preukazujúce rok výstavby hodnotených stavieb neboli zadávateľom predložené a podľa jeho vyjadrení neboli zistené ani v evidencii obecného úradu v Križovanoch ani na Spoločnom stavebnom úrade v Trnave. Podľa ústnych údajov zadávateľa bol areál vybudovaný v 70-tych rokoch, čomu zodpovedá architektonické a materiálové vyhotovenie pôvodných častí stavby. Na stavbe bola počas ich exploatácie vykonávaná bežná údržba. Súčasným majiteľom, ktorý areál nadobudol v roku 2015, boli vykonané niektoré údržbové práce, v priečnej časti bola vyhotovená nová podlaha z pancierového betónu. Celková životnosť hodnotenej stavby je stanovená vzhľadom na jej konštrukčné a materiálové vyhotovenie na 80 rokov. Opotrebenie bolo vzhľadom na prevažne pôvodný stav stanovené lineárnou metódou.

 

Sklad vrecového tovaru č.s. 597 na parc. KN č. 623/17 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

 

Objekt je vybudovaný v rámci súboru objektov tvoriacich areál v obci Križovany nad Dudváhom, pôvodne vybudovaný pre poľnohospodársku výrobu, na skladovanie produktov. V súčasnosti objekty neslúžia pôvodnému účelu ale sú prevažne využívané na sklenársku výrobu a skladovanie. 

 

Dispozičné riešenie objektu: Objekt je postavený ako stredový v radovej zástavbe ostatných hlavných objektov areálu, je bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím, v obdĺžnikovom pôdorysnom tvare. Pozostáva z jedného veľkokapacitného priestoru komunikačne prepojeného s objektom č.s. 598 na parc. KN č. 623/18, so samostatným vstupom z exteriéru. Stavba má pôdorysné rozmery 60,59*12,60 m, zastrešená je sedlovou strechou. Konštrukčná výška po spodnú pásnicu strešných väzníkov je 4,50 m, celková výška po hrebeň strechy je 5,70 m. Nosný systém stavby tvoria oceľové stĺpy. 

 

Konštrukčné a materiálové riešenie objektu : 

 • Základy tvoria základové pätky pod stĺpmi zvislých nosných konštrukcií a pásy z prostého betónu, 
 • zvislé nosné konštrukcie sú tvorené oceľovým skeletom s opláštením zo siporexových panelov, 
 • vodorovné nosné konštrukcie nie sú vybudované, 
 • konštrukcia strechy je sedlová, tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi, s krytinou z oceľového trapézového plechu, z vnútornej strany zateplená striekanou pur penou 
 • klampiarske konštrukcie - sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu, 
 • vnútorné povrchy sú z hladkých vápenno-cementových omietok, 
 • fasádne omietky sú hladké vápenno-cementové, 
 • podlahy sú betónové, 
 • výplne okenných otvorov – na objekte sú okná z drevených profilov, 
 • výplne dverných otvorov – sekčné vráta na el. pohon.. 

 

Vybavenie objektu: 

 • rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, 
 • bleskozvod

 

Doklady preukazujúce rok výstavby hodnotených stavieb neboli zadávateľom predložené a podľa jeho vyjadrení neboli zistené ani v evidencii obecného úradu v Križovanoch ani na Spoločnom stavebnom úrade v Trnave. Podľa ústnych údajov zadávateľa bol areál vybudovaný v 70-tych rokoch, čomu zodpovedá architektonické a materiálové vyhotovenie pôvodných častí stavby. Na stavbe bola počas ich exploatácie vykonávaná bežná údržba. Súčasným majiteľom, ktorý areál nadobudol v roku 2015, boli vykonané niektoré údržbové práce, boli vymenené 3 sekčné vráta na el. pohon. Celková životnosť hodnotenej stavby je stanovená vzhľadom na jej konštrukčné a materiálové vyhotovenie na 80 rokov. Opotrebenie vzhľadom na prevažne pôvodný stav bolo stanovené lineárnou metódou.

 

Sklad klimatizovaný č.s. 598 na parc. KN č. 623/18 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

 

Objekt je vybudovaný v rámci súboru objektov tvoriacich areál v obci Križovany nad Dudváhom, pôvodne vybudovaný pre poľnohospodársku výrobu, na skladovanie produktov. V súčasnosti objekty neslúžia pôvodnému účelu ale sú prevažne využívané na sklenársku výrobu a skladovanie. 

 

Dispozičné riešenie objektu: Objekt je postavený ako koncový v radovej zástavbe ostatných hlavných objektov areálu, je bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím, v obdĺžnikovom pôdorysnom tvare. Pozostáva z jedného veľkokapacitného priestoru komunikačne prepojeného s objektom č.s. 597 na parc. KN č. 623/17 a s objektom na parc. KN č. 623/19, so samostatným vstupom z exteriéru. Stavba má pôdorysné rozmery 36,55*21,74 m, pozostáva konštrukčne z dvoch lodí bez stredovej deliacej priečky, každá zastrešená sedlovou strechou, južná časť haly je oddelená priečkou. Konštrukčná výška po spodnú časť strešných väzníkov je 3,99 m, celková výška po hrebeň strechy je 5,77 m. Nosný systém stavby tvoria oceľové stĺpy. 

 

Konštrukčné a materiálové riešenie objektu : 

 • Základy tvoria základové pätky pod stĺpmi zvislých nosných konštrukcií a pásy z prostého betónu, 
 • zvislé nosné konštrukcie sú tvorené oceľovým skeletom s opláštením zo siporexových panelov, deliaca priečka je z tepelnoizolačných panelov 
 • vodorovné nosné konštrukcie sú vybudované len v menšej, oddelenej časti haly, 
 • konštrukcia strechy je sedlová, tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi, s horným plným dreveným laťovaním, s krytinou z oceľového trapézového VSŽ plechu, 
 • klampiarske konštrukcie - sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu, 
 • vnútorné povrchy sú z hladkých vápenno-cementových omietok, oceľové konštrukcie sú opatrené náterom, 
 • fasádne omietky sú hladké vápenno-cementové, 
 • podlahy sú betónové, pancierové, 
 • výplne okenných otvorov – na celom objekte sú okná z drevených profilov, 
 • výplne dverných otvorov – dvere sú z plastových profilov, vráta sú oceľové osadené do oceľových zárubní. 

 

Vybavenie objektu: 

 • rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, 
 • rozvody vody a kanalizácie 
 • umývadlo so zdrojom UV - malý el. prietokový ohrievač 
 • systém vzduchotechniky - chladenie/vykurovanie (6 jednotiek) 
 • bleskozvod 

 

Doklady preukazujúce rok výstavby hodnotených stavieb neboli zadávateľom predložené a podľa jeho vyjadrení neboli zistené ani v evidencii obecného úradu v Križovanoch ani na Spoločnom stavebnom úrade v Trnave. Podľa ústnych údajov zadávateľa bol areál vybudovaný v 70-tych rokoch, čomu zodpovedá architektonické a materiálové vyhotovenie pôvodných častí stavby. Na stavbe bola počas ich exploatácie vykonávaná bežná údržba. Súčasným majiteľom, ktorý areál nadobudol v roku 2015, boli vykonané niektoré údržbové práce, bola vybudovaná deliaca priečka v južnej časti haly aj so stropnou konštrukciou, bola vyhotovená nová podlaha z pancierového betónu, obnovené vnútorné povrchové úpravy, vymenené dvere za dvere z plastových profilov, vymenené okná, rekonštruovaná elektroinštalácia, vybudovaný systém vzduchotechniky. Celková životnosť hodnotenej stavby je stanovená vzhľadom na jej konštrukčné a materiálové vyhotovenie na 80 rokov. Vzhľadom na výmenu/rekonštrukciu niektorých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stavby stanovené analytickou metódou so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov na základe znaleckého odhadu.

 

Sklad na parc. KN č. 623/19 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

 

Objekt je vybudovaný v rámci súboru objektov tvoriacich areál v obci Križovany nad Dudváhom, pôvodne vybudovaný pre poľnohospodársku výrobu, na skladovanie produktov. V súčasnosti objekty neslúžia pôvodnému účelu ale sú prevažne využívané na sklenársku výrobu a skladovanie. 

 

Dispozičné riešenie objektu: Objekt je postavený pri južnej fasáde objektu č.s. 598 na parc. KN č. 623/18, je bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím, v obdĺžnikovom pôdorysnom tvare. Pozostáva z jedného veľkokapacitného priestoru komunikačne prepojeného s objektom č.s. 598 na parc. KN č. 623/18, so samostatným vstupom z exteriéru a z dvoch menších skladových priestorov. Stavba má pôdorysné rozmery 15,60*13,20 m, zastrešená je sedlovou strechou. Konštrukčná výška po spodnú pásnicu strešných väzníkov je 4,10 m, celková výška po hrebeň strechy je 6,19 m. Nosný systém stavby tvoria oceľové stĺpy. 

 

Konštrukčné a materiálové riešenie objektu : 

 • Základy tvoria základové pätky pod stĺpmi zvislých nosných konštrukcií, 
 • zvislé nosné konštrukcie sú tvorené oceľovým skeletom s opláštením na južnej z pozinkovaného trapézového plechu, na východnej strane z tepelnoizolačných panelov, 
 • vodorovné nosné konštrukcie nie sú vybudované, 
 • konštrukcia strechy je sedlová, tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi, s krytinou z vlnovky na báze bitúmenov, 
 • klampiarske konštrukcie - sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu, 
 • vnútorné povrchy sú nátery oceľových konštrukcií, 
 • podlahy sú betónové, 
 • výplne okenných otvorov – nevybudované 
 • výplne dverných otvorov – vráta z oceľových profilov a pozinkovaného trapézového plechu. 

 

Vybavenie objektu: 

 • rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, 
 • bleskozvod 

 

Doklady preukazujúce rok výstavby hodnotených stavieb neboli zadávateľom predložené a podľa jeho vyjadrení neboli zistené ani v evidencii obecného úradu v Križovanoch ani na Spoločnom stavebnom úrade v Trnave. Podľa ústnych údajov zadávateľa bol areál vybudovaný v 70-tych rokoch, čomu zodpovedá architektonické a materiálové vyhotovenie pôvodných častí stavby. Na stavbe bola počas ich exploatácie vykonávaná bežná údržba. Súčasným majiteľom, ktorý areál nadobudol v roku 2015, boli vykonané niektoré údržbové práce. Celková životnosť hodnotenej stavby je stanovená vzhľadom na jej konštrukčné a materiálové vyhotovenie na 70 rokov. Opotrebenie vzhľadom na prevažne pôvodný stav bolo stanovené lineárnou metódou.

 

Prístrešok bez s.č. na parc. KN č. 623/16 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

 

Objekt je vybudovaný v rámci súboru objektov tvoriacich areál v obci Križovany nad Dudváhom, pôvodne vybudovaný pre poľnohospodársku výrobu, na skladovanie produktov. V súčasnosti objekty neslúžia pôvodnému účelu ale sú prevažne využívané na sklenársku výrobu a skladovanie. 

 

Dispozičné riešenie objektu: Objekt je postavený medzi objektom č.s. 593 na parc. KN č. 623/12 a objektom č.s. 597 na parc. KN č. 623/17, je bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím, v obdĺžnikovom pôdorysnom tvare. Pozostáva z jedného veľkokapacitného, z prednej strany otvoreného priestoru. Stavba má pôdorysné rozmery 32,36/32,69*16,30 m, zastrešená je sedlovou strechou. Konštrukčná výška po spodnú pásnicu strešných väzníkov je 5,89 m, celková výška po hrebeň strechy je 7,66 m. Nosný systém stavby tvoria oceľové stĺpy. 

 

Konštrukčné a materiálové riešenie objektu: 

 • Základy tvoria základové pätky pod stĺpmi zvislých nosných konštrukcií, 
 • zvislé nosné konštrukcie sú tvorené oceľovým skeletom bez opláštenia, 
 • vodorovné nosné konštrukcie nie sú vybudované, 
 • konštrukcia strechy je sedlová, tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi, s krytinou z trapézového pozinkovaného plechu 
 • klampiarske konštrukcie - sú vyhotovené z oceľového pozinkovaného plechu, 
 • vnútorné povrchy sú nátery oceľových konštrukcií, 
 • podlahy sú bitúmenové, 
 • výplne okenných otvorov – nevybudované 
 • výplne dverných otvorov – nevybudované

 

Vybavenie objektu: 

 • rozvody elektroinštalácie
 • bleskozvod 

 

Doklady preukazujúce rok výstavby hodnotených stavieb neboli zadávateľom predložené a podľa jeho vyjadrení neboli zistené ani v evidencii obecného úradu v Križovanoch ani na Spoločnom stavebnom úrade v Trnave. Podľa ústnych údajov zadávateľa bol areál vybudovaný v 70-tych rokoch, čomu zodpovedá architektonické a materiálové vyhotovenie pôvodných častí stavby. Celková životnosť hodnotenej stavby je stanovená vzhľadom na jej konštrukčné a materiálové vyhotovenie na 70 rokov. Opotrebenie vzhľadom na prevažne pôvodný stav bolo stanovené lineárnou metódou.

 

Rozostavaná podzemná pivnica na parc. KN č. 623/1 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

Predmetom ohodnotenia je rozostavaná podzemná pivnica na parc. KN č. 623/1, pri jej západnej hranici, plánovaná na skladovanie vína. Zvislé konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónové monolitické, konštrukcia strechy je betónová a hydroizolačnou vrstvou, zasypaná zeminou, podlahy budú z keramickej dlažby. Vybavenie objektu bude zahŕňať rozvody elektroinštalácie a malý nákladný výťah. V čase ohodnotenia boli vyhotovené len základové konštrukcie, základová doska, zvislé konštrukcie bez exteriérového zateplenia a hydroizolácii. Vzhľadom na stavebno-technické a materiálové vyhotovenie a technický stav v čase ohodnotenia - nezakonzervovaná stavba zaplavená sčasti vodou, skorodovaná výstuž, bola celková životnosť stanovená na 80 rokov, pre zohladnenie skutkového stavu je začiatok užívania uvažovaný od roku 2020. Zástupcom vlastníka boli predložené len pôdorys stavby. Pre hodnotenú stavbu neboli predložené žiadne právne doklady - stavebné povolenie.

 

                                               Príslušenstvo:

 

Vrátnica č.s. 74 na parc. KN č. 620/3 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

Stavba je postavená pri vstupnej bráne do areálu na parc.č.620/3. Je prízemná, nepodpivničená, zastrešená sedlovou strechou. K dátumu miestneho šetrenia bola využívaná ako administratívny priestor na vedenie prevádzky. pozostávajúca z dvoch miestností. Základy sú betónové pravdepodobne s poškodenou vodorovnou hydroizoláciou, obvodové steny sú murované z kvádrov v skladobnej hr. 0,40 m, strop je trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy sú zo štukovej omietky, fasáda je štuková omietka. Strecha je sedlová, krov je drevený väznicový, krytina na streche je z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom opatrené interiérovými hliníkovými žalúziami, z exteriérovej strany mrežami. Podlahy sú z keramickej dlažby. V jednej miestnosti je keramické umývadlo s batériou a el. prietokovým ohrevom vody. Vykurovanie je pravdepodobne el. konvektormi, neboli zistené. Vstupné dvere sú drevené latkové, vnútorné dvere sú hladké. Vzhľadom na vlhnutie obvodového muriva bola poškodená časť vnútorných omietok. Na stavbe boli vymenené okná, nášlapné vrstvy podlahy, pravdepodobne čiastočne rekonštruovaná elektroinštalácia, avšak vzhľadom na celkový technický stav bolo opotrebenie stanovené lineárnou metódou.

 

Administratívna budova č.s. 589 na parc. KN č. 623/8 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

Stavba je postavená vo vstupnej bráne do areálu na parc.č.623/8. Je prízemná, nepodpivničená, zastrešená plochou strechou. K dátumu miestneho šetrenia bola využívaná ako administratívny priestor na vedenie prevádzky. pozostávajúca z jednej miestnosti. Základy sú betónové , s vodorovnou hydroizoláciou, obvodové steny sú murované z kvádrov, strop je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy sú zo štukovej omietky, fasáda je štuková omietka. Strecha je plochá vyspádovaná s krytinou na báze bitúmenov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vstupné dvere sú hladké. Vykurovanie je pravdepodobne el. konvektormi, neboli zistené. Na stavbe boli vymenené okná, nášlapné vrstvy podlahy, dvere, krytina, pravdepodobne elektroinštalácia. Vzhľadom na uvedené bola celková životnosť predĺžená na 90 rokov. Opotrebenie bolo stanovené lineárnou metódou.

 

Vážnica č.s. 590 na parc. KN č. 623/9 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

Stavba je postavená pri klimatizovanom sklade, na parc.č.623/9. Je prízemná, nepodpivničená, zastrešená plochou strechou. K dátumu miestneho šetrenia bola využívaná ako šatne s hygienickým zariadením pre zamestnancov, pozostávajúca z troch miestností, vstupnej chodby, šatne a hygienického zariadenia. Základy sú betónové, obvodové steny sú murované, strop je železobetónový monolitický. Vnútorné povrchové úpravy sú zo štukovej omietky, v hygienickom zariadení je keramický obklad stien, fasáda je štuková omietka. Strecha je plochá vyspádovaná s krytinou na báze bitúmenov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z keramickej dlažby. V hygienickom zariadení je keramické umývadlo, murovaný sprchový kút, vo WC je WC misa kombi, zdrojom TÚV je el. zásobník. Vykurovanie je el. olejovým radiátorom a el. žiaričom. Vstupné dvere sú drevené, vnútorné dvere sú hladké. Na stavbe boli vymenené okná, nášlapné vrstvy podlahy, vybudované hygienické zariadenia, rekonštruovaná elektroinštalácia, osadené zdroje vykurovania a TÚV. Vzhľadom na technický stav v čase ohodnotenia bola celková životnosť stanovená na 80 rokov. Opotrebenie bolo stanovené lineárnou metódou.

 

Rozostavané pánske šatne na parc. KN č. 623/1 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

Rozostavaná stavba šatní je postavená medzi skladom na parc. KN č. 623/17 a skladom na parc. KN č. 623/19. Stavba je prízemná, nepodpivničená, zastrešená pultovou strechou, plánovaná ako šatne pre zamestnancov. Zadávateľom ani vlastníkom nebola predložená projektová dokumentácia, bol predložený len schematický pôdorys stavby. Jej stavebno-technické vyhotovenie bolo zistené na základe ústnych údajov zástupcu vlastníka. Nosnú konštrukciu stavby tvoria stĺpy z oceľových profilov s plánovaným opláštením obojstranným s tepelnou izoláciou, konštrukcia strechy je pultová, z oceľových priehradových nosníkov, s plánovaným podbitím a zateplením, s krytinou z pozinkovaného plechu, okná budú plastové, dvere hladké, podlahya z keramickej dlažby, elektroinštalácia svetelná, vybavenie hygienických zariadení zahŕňa keramické umývadlá, keramické pisoáre, WC misy kombi, sprchové kúty, zdrojom vody bude el. zásobník TÚV. Vykurovanie je plánované el. konvektormi. V čase ohodnotenia boli vyhotovené len základové konštrukcie, základová doska, kovová konštrukcia zvislých nosných konštrukcií a krovu. Vzhľadom na stavebno-technické a materiálové vyhotovenie bola celková životnosť stanovená na 70 rokov, rozpočtový ukazovateľ bol vytvorený ako pre drobnú stavbu. Pre hodnotenú stavbu neboli predložené žiadne právne doklady - stavebné povolenie.

 

Rozostavaná ubytovňa na parc. KN č. 623/1 k.ú. Križovany nad Dudváhom 

Rozostavaná stavba ubytovne je postavená medzi skladom na parc. KN č. 623/18 a skladom na parc. KN č. 623/19. Stavba je prízemná, nepodpivničená, zastrešená pultovou strechou, plánovaná ako ubytovňa pre zamestnancov. Zadávateľom ani vlastníkom nebola predložená projektová dokumentácia, bol predložený len schematický pôdorys stavby. Jej stavebno-technické vyhotovenie bolo zistené na základe ústnych údajov zástupcu vlastníka. Nosnú konštrukciu stavby tvoria stĺpy z oceľových profilov s plánovaným opláštením obojstranným s tepelnou izoláciou, konštrukcia strechy je pultová, z oceľových priehradových nosníkov, s plánovaným podbitím a zateplením, s krytinou z pozinkovaného plechu, okná budú plastové, dvere hladké, podlahy z keramickej dlažby, elektroinštalácia svetelná, vybavenie kuchyne zahŕňa umývadlo, kuchynská linka s umývadlom a el. sporákom, el. prietokový ohrievač vody. Vykurovanie je plánované el. konvektormi. V čase ohodnotenia boli vyhotovené len základové konštrukcie, základová doska, kovová konštrukcia zvislých nosných konštrukcií a krovu. Vzhľadom na stavebno-technické a materiálové vyhotovenie bola celková životnosť stanovená na 70 rokov, rozpočtový ukazovateľ bol vytvorený ako pre drobnú stavbu. Pre hodnotenú stavbu neboli predložené žiadne právne doklady - stavebné povolenie.

 

Plechový sklad na parc. KN č. 623/1 k.ú. Križovany nad Dudváhom Plechový sklad postavený na parc. Kn č. 623/1, v jej južnej časti, z oceľovej stĺpikovej konštrukcie s vonkajším opláštením z pozinkovaného trapézového plechu. Stavba je prízemná, nepodpivničená, zastrešená sedlovou strechou z priehradových nosníkov s krytinou z trapézového plechu, podlaha je z liateho asfaltu. Vzhľadom na stavebno-technické a materiálové vyhotovenie bola celková životnosť stanovená na 50 rokov, rozpočtový ukazovateľ bol vytvorený ako pre drobnú stavbu. Pre hodnotenú stavbu neboli predložené žiadne právne doklady - stavebné povolenie.