Dražba pozemkov v obci Ratnovce, okres Piešťany
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5091023
Všeobecná hodnota:
3 920,00€
Najnižšie podanie:
3 920,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.02.2024, 10:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
1000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
08.02.2024, 14:15
2. termín obhliadky:
27.02.2024, 14:15

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
599 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet konkurznej podstaty úpadcu najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK4811000000002622810285
VS:
5091023

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Mária Hanuliaková, Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina , IČO: 52 617 319
Opis predmetu dražby

Pozemok k.ú. Ratnovce

Predmetné parcely reg. "C" sú evidované na katastrálnej mape, a to parc. č. 1242/104 o výmere 438 m2 vedený ako záhrada, parc. č. 1242/106 o výmere 152 m2 vedený ako záhrada a parc. č. 1242/107 o výmere 9 m2 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Ratnovce v okrese Piešťany, v záhradkárskej osade "ASTRA". Záhradkárska osada je od súvislej zástavby obce Ratnovce vzdialená do 1 km. 

Ratnovce sú vzdialené asi 3 km južne od mesta Piešťany. Ratnovce ležia na západnom úpätí južnej časti Považského Inovca pri považskom výbežku Podunajskej nížiny.  Do chotára siaha vodná nádrž Slňava, ktorá tvorí dominantu obce s možnosťami športového vyžitia. Obec má približne 1000 obyvateľov. Doprava do obce je zabezpečená autobusovou medzimestskou dopravou. V obci sa nachádza obecný úrad, kostol, drobné prevádzky služieb, základné obchody, futbalový štadión. Komplexná sieť obchodov a služieb obyvateľstvu sa nachádza v blízkych Piešťanoch. 

Pozemok sa nachádza v oplotenej záhradkárskej osade, vstup je cez spoločnú vstupnú bránu. V súčasnej dobe je podľa oznámenia SZZ osada pre vjazd motorovými vozidlami uzatvorená.

Prístup k hodnoteným parcelám je po nespevnenej ceste do svahu. Prístupová cesta je v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, malý podiel na prístupovej ceste má aj Slovenská republika. Medzi hodnotenými parcelami prechádza prístupová cesta, netvoria jeden celok. Hodnotené parcely sú obdĺžnikového tvaru, terén je mierne svahovitý. Parcely nie sú oplotené, zarastené sú náletovými drevinami a rastlinami, dlhšiu dobu neboli využívané na záhradkárske účely. V danej lokalite nie je napojenie na žiadne inžinierske siete.