Rodinný dom súp. č. 256 v obci Kopčany, okres Skalica
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 401423
Všeobecná hodnota:
29 600,00€
Najnižšie podanie:
29 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.02.2024, 10:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
08.02.2024, 12:30
2. termín obhliadky:
27.02.2024, 12:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
872 m2
Zastavaná plocha:
219,48 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK3909000000005163412897
VS:
401423

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 256, k.ú. Kopčany

 Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, nebolo možné vykonať obhliadku a zistiť stavebnotechnický stav ani vybavenosť a údržbu nehnuteľnosti. Bolo možné vykonať iba obhliadku exteriéru, z ktorej je zrejmé, že objekt je značne poškodený. Chýba krytina a latovanie na krove, fasádny múr a omietka sú značne poškodené presakujúcou vodou zo strechy aj z podlahy. Pri stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalec vychádzal z dostupných podkladov ako sú znalecký posudok č. 137/2013 Ing. Jana Zavadilová, list vlastníctva a katastrálna mapa.

Rodinný dom s.č. 256 je osadený v katastrálnom území obce Kopčany, na parcele č.1765/1. Bol postavený v roku 1958, v roku 1969 a 1995 bola urobená  kompletná rekonštrukcia rodinného domu. Jedná sa o murovaný rodinný dom so sedlovou strechou s jedným nadzemným a čiastočným podpivničením. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektriky, vodovodu a plynu. 

1.NP - Obvodové murivo je z tehly hr. 500mm. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Krov je drevený s pálenou obyčajnou krytinou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia nad 1.NP je drevená trámová s rovným podhľadom. Okná sú drevené zdvojené so žalúziami, dvere sú hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú doskové a z bukasovej dlažby, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je plynové lokálne - Gamaty 5ks. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvod vody studenej a teplej, kanalizácia do žumpy z kuchyne, kúpeľne a wc. Teplá voda sa pripravuje v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké. 

1.PP - Je osadené v hĺbke do 2m pod úrovňou terénu, bez zvislej izolácie. Murivo je betónové, stropná konštrukcia je železobetónová, podlaha betónová. Okná sú oceľové. Elektroinštalácia je svetelná.