DRAŽBA CROW ARÉNA KOŠICE -ZIMNÝ ŠTADIÓN SÚP. Č. 1113, K.Ú. SEVERNÉ MESTO
Spisovná značka
D 500323
Všeobecná hodnota:
3 410 000,00€
Najnižšie podanie:
3 410 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
03.07.2024, 11:30
Miesto konania dražby:
DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice (Salónik Strauss - na 1. poschodí)
Minimálne prihodenie:
5000€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
12.06.2024, 13:00
2. termín obhliadky:
27.06.2024, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
9786 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
500323

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Environmentálny fond, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 30796491
Opis predmetu dražby

Zimný štadión č.s.1113 na parc. KN č. 5586/2 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I 

 

Stavba - Zimný štadión č.s. 1113 na parc. KN č. 5586/2, 5586/1 v k.ú. Košice - Sever, obec Severné mesto, okres Košice I je vybudovaná na rovinatom až mierne svahovitom pozemku, v lokalite prevažne s budovami občianskej vybavenosti určenými prevažne na športové využitie (futbalový štadión TJ Lokomotíva). Doklady o roku postavenia pôvodných častí stavby neboli predložené ani zistené. Pôvodná stavba zimného štadióna bola vybudovaná v roku 1972 ako otvorená ľadová plochy (v rámci akcie "Z"), v roku 1976 bolo vybudované zastrešenie a opláštenie ľadovej plochy a bolo vybudované sociálne zázemie objektu. Objekt bol dokončený a daný do užívania v roku 1979, čomu zodpovedá jeho konštrukčné a stavebno-materiálové vyhotovenie zodpovedajúce danému obdobiu. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia objektu, ktorá bola daná do užívania na základe Kolaudačného rozhodnutia č. A/2013/06274-06/I/STS, vydalo Mesto Košice dňa 14.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2013. Rekonštrukcia zahŕňala dobudovanie prístavby zázemia pre športovcov a návštevníkov a modernizáciu jestvujúceho objektu - bola vykonaná rekonštrukcia obvodového plášťa a strechy s jej zateplením, výmena výplní presklených otvorov a okien za účelom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov stavby. 

 

Dispozičné riešenie objektu: 

1. NP - centrálna ľadová plocha, vstupné, komunikačné a obslužné priestory, zázemie - šatne, sprchy, hygienické miestnosti, technické miestnosti, miestnosti upravovačky, miestnosť pre rolbu, 

2. NP - tribúny z troch strán, telocvičňa, posilňovňa, šatne, sprchy hygienické miestnosti, bufet. 

 

Stavebno-technický popis : 

Základové konštrukcie pôvodnej časti zimného štadióna tvoria železobetónové základové pätky pod stĺpmi oceľových zvislých nosných konštrukcií pozostávajúcich zo šiestich oceľových priehradových pilierov s opláštením sendvičovými PUR panelmi. Konštrukcia strechy je tvorená priestorovou priehradovou oceľovou konštrukciou na ktorej sú uložené prefabrikované stropné dosky, s krytinou pravdepodobne z PVC fólie. Základové konštrukcie pod dobudovanými zvislými konštrukciami sú pásové betónové, zvislý nosný systém prístavieb tvoria oceľové stĺpy, stropné konštrukcie prístavieb sú betónové na trapézovom plechu (stratené debnenie). Schody sú železobetónové monolitické. Konštrukcia strechy je plochá, vyspádovaná, s tepelnou izoláciou, s vnútornými strešnými odtokovými zvodmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom, vonkajšie dvere sú hliníkové, vnútorné dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v hygienických miestnostiach sú obklady z keramických obkladačiek. Podlahy miestnosti sú prevažne z PVC, na chodbách a na schodisku sú keramické dlažby. Vykurovanie objektu je ústredné, s využitím odpadového tepla, podlahové kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia a plynovými kotlami len ako rezerva. 

Objekt je napojený na existujúce prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie.

 

· Základy - železobetónové pätky, v prístavbách a pod obvodovým plášťom základové betónové pásy 

· Zvislé nosné konštrukcie - pozostávajú zo šiestich oceľových priehradových pilierov s opláštením sendvičovými PUR panelmi. 

· Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie prístavieb sú betónové na trapézovom plechu (stratené debnenie), schodiská sú železobetónové monolitické s povrchom z keramickej dlažby 

· Konštrukcia strechy je tvorená priestorovou priehradovou oceľovou konštrukciou na ktorej sú uložené prefabrikované stropné dosky so zateplením, s krytinou pravdepodobne z PVC fólie 

· Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu, vnútorné odtokové žľaby 

· Úpravy vonkajších povrchov – na murovaných častiach je silikátová fasádna omietka, na opláštení z PUR panelov vonkajšiu úpravu súčasťou ich konštrukcie 

· Úpravy vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky hladké, stropné sadrokartónové podhľady, v hygienických zariadeniach sú keramické obklady stien

· Výplne dverných otvorov - vonkajšie dvere sú hliníkové, vnútorné dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní, vráta sú sekčné na el. pohon. 

· Výplne okenných otvorov - hliníkové s izolačným trojsklom 

· Podlahy – v miestnostiach z PV, na chodbách a v hygienických zariadeniach z keramickej dlažby 

· Vybavenie hygienických zariadení – prevažne WC misy so zabudovanou nádržkou, pisoáre, keramické umývadlá, sprchy, výlevky 

· Vykurovanie a TÚV - ústredné, podlahové, s využitím odpadového tepla (zásobníky TÚV v strojovni), doplnkovým zdrojom vykurovania sú kotle na zemný plyn, objekt je vybavený rekuperáciou 

· Vnútorné rozvody elektroinštalácie - svetelná a motorická, alternatívnym zdrojom sú fotovoltické panely osadené na streche objektu 

· Vnútorný rozvod zemného plynu 

· Vnútorný rozvod vody - plastové rúry, rozvod studenej a teplej vody 

· Vnútorný rozvod kanalizácie - zvislé zvody liatinové aj plastové 

· Rozvody požiarnej vody 

· Rozvody vzduchotechniky 

· Rozvody rekuperácie, chladenia

 

TECHNICKÝ STAV Technický stav objektu v čase obhliadky zodpovedal vykonaným prístavbám a rekonštrukcii pôvodnej časti objektu. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhšie mimo prevádzky, boli zistené lokálne poškodenia/znehodnotenia niektorých jeho stavebných častí (stropná konštrukcia, omietky v hygienických zariadeniach, technologické zariadenia dlhšie mimo prevádzky, vyžadujúce finančné prostriedky na odstránenie závad/obnovu funkčnosti zariadení. Jedná sa o halu s ľahkou oceľovou nosnou konštrukciou vybudovanou v roku 1979, prístavby v roku 2013, s dobudovaným obvodovým plášťom, základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 70 rokov. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie a dobudované časti objektu a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou.

 

 

Strojovňa č.s. 1113 na parc. KN č. 5586/3 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I 

Budova Strojovne č.s. 1113 na parc. KN č. 5586/3 k.ú. Košice Sever, Severné Mesto, je situovaná vedľa hlavného objektu - Zimného štadióna a slúži ako technologické účely jeho prevádzky, pre chladenie ľadovej plochy štadióna, kompresorovňa. Dispozícia: kancelária, miestnosť hlavného rozvádzača s ističmi a meraním, strojovňa, kompresorovňa, garáž pre rolby. Budova je z murovanej nosnej konštrukcie hr. 50 cm vrátane zateplenia, postavená na betónových základových pásoch, so strešnou konštrukciou z oceľových priehradových nosníkov, s plochou strechou, s krytinou z PVC. Klampiarske konštrukcie strechy a parapetov sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia fasáda je z silikátová na zatepľovacom systéme. Okná sú plastové/hliníkové, vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné dvere sú hladké v oceľových zárubniach. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Podlahy miestnosti sú prevažne hladké, betónové a z terazzovej dlažby. Vykurovanie je lokálne. Šatne zamestnancov boli dobudované osadením oceľového stropu nad miestnosťou kancelárie, s vybudovaným jednoramenným schodiskom. V budove je technologické zariadenie chladenia ľadovej plochy, zásobníky TÚV, rozvod čpavku a čpavkové hospodárstvo, strojovňa s kompresorovňou. Začiatok užívania stavby je rok 1979 spolu s hlavnou stavbou zimného štadióna, v roku 2013 bola rekonštruovaná.

 

TECHNICKÝ STAV Technický stav objektu v čase obhliadky zodpovedal vykonanej rekonštrukcii objektu. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhšie mimo prevádzky, technologické zariadenia nemajú bežnú údržbu, vyžadujú finančné prostriedky na odstránenie závad/obnovu funkčnosti zariadení (čpavkové hospodárstvo) + revízie zariadení. Budova je murovanej nosnej konštrukcie, životnosť je stanovená odborným odhadom 80 rokov. Vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu stavby a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou.

 

Príslušenstvo:

 

Konštrukcia pod technológiou chladenia na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Konštrukcia pod technológiou chladenia vedľa strojovne vybudovaná v roku 2013 z oceľovej konštrukcie s oplášetením a stropom z panelov Kingspan.

 

Vodovodná prípojka na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto Vodovodná prípojka z oceľového potrubia vybudovaná na parc. č. 5586/1 v roku 1979.

 

Vodomerná šachta na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Vodomerná šachta z monolitického betónu, s poklopom vybudovaná na parc. č. 5586/1, v roku 1979.

 

Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Kanalizačná prípojka z kameninového potrubia vybudovaná na parc. č. 5586/1, v roku 1979.

 

Kanalizačné šachty na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Kanalizačné šachty vybudované v rámci kanalizačných prípojok na parc. č. 5586/1, v roku 1979.

 

Elektrická prípojka na parc.KN č.5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Elektrická prípojka NN vedená zemou na parc. č. 5586/1, realizovaná v roku 1979.

 

Spevnená plocha na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Spevnené plochy z monolitického betónu vybudovaná na parc. č. 5586/1 v roku 2013, slúžiace ako parkovacie a prístupové plochy.

 

Vonkajšie schody na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Vonkajšie schody z monolitickej betónovej konštrukcie vybudované pred budovou strojovne v roku 1979.

 

Oporný múr na parc.KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Oporný múr z monolitického betónu na parc. č. 5586/1, pred budovou Strojovne, realizovaný v roku 1979.

 

 

 

Oporný múr na parc.KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, vo vjazde do budovy 

Oporný múr z monolitického betónu, na parc. č. 5586/1, vo vjazde do hlavnej budovy, realizovaný v roku 2013.

 

Stĺpová trafostanica na parc. KN č. 5586/1 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever 

Stĺpová trafostanica osadená na betónových stĺpoch na parc. č. 5586/1, pri západnej strane zimného štadióna, vybudovaná v roku 1979.

 

Predmetná stavba Zimný štadión č.s. 1113/1 na parc. KN č. 5586/2 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I, je situovaný v krajskom meste Košice, v severnej časti mesta, medzi Kavečianskou a Kostolianskou cestou, v lokalite so zástavbou objektami pre šport, ktorá zo severnej a západnej strany susedí s lokalitou so zástavbou prevažne IBV, z južnej a východnej časti s lokalitou určenou pre občiansku vybavenosť, kde sa nachádza areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. Budova Zimného štadióna Crow Arena Košice, sa nachádza v severnej časti krajského mesta Košice, v lokalite s občianskou vybavenosťou, s dobrou dostupnosťou do centra mesta.