Dražba 3/5 pozemku v kat. úz. Macov, okres Dunajská Streda
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090123B
Všeobecná hodnota:
4 070,00€
Najnižšie podanie:
3 260,00€

Dátum a čas konania dražby:
19.03.2024, 12:00
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
500€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.03.2024, 16:00
2. termín obhliadky:
14.03.2024, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
166,20 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090123B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Advisors, k.s., Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675
Opis predmetu dražby

Pozemok k.ú. Macov

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/5 k pozemku reg. "C" parc. č. 19/1 o celkovej výmere 277 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v okrese Dunajská Streda, obec Macov, kat. ú. Macov.

 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Macov, je súčasťou slepej, súkromnej ulice, z ktorej je prístup k novostavbám rodinných domov. Pozemok je rovinatý, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, nachádza sa na ňom betónová spevnená plocha obslužnej komunikácie.

 

Obec Macov má približne 300 obyvateľov, leží 31 km juhovýchodne od Bratislavy mimo hlavného ťahu Bratislava - Dunajská Streda. V súčasnosti sa obec rozvíja, pribúdajú nové obytné štvrte. Katastrálne územie obce sa nachádza na Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova. Jedná sa o nížinnú, značne odlesnenú krajinu, v blízkosti ktorej sa však nachádzajú rieky Dunaj a Malý Dunaj a vyskytujú sa tu hodnotné územia lužných lesov. K atraktivite regiónu prispieva krásne prostredie s množstvom termálnych kúpalísk s dobrým vybavením a službami. V obci Macov sú obyvateľstvu k dispozícii základné obchody a služby obyvateľstvu, obecný úrad, kostol. V obci je autobusová doprava. Hustotu obyvateľstva v okolí hodnotím ako malú.