Pozemok v kat. úz. Trnové, okres Žilina
Spisovná značka
D 5090620
Všeobecná hodnota:
315,00€
Najnižšie podanie:
315,00€

Dátum a čas konania dražby:
18.12.2023, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
90€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.12.2023, 10:50
2. termín obhliadky:
14.12.2023, 16:20

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
2862 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090620

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
LICITOR recovery, k. s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 45 393 486
Opis predmetu dražby

Pozemok parc. reg. C KN č. 1527/37, k. ú. Trnové

                                                               

Predmetná parcela registra ,,C' 1527137 je umiestnená v Žilinskom kraji v okrese Žilina obec Žilina katastrálne územie Trnové v lokalite zvanej Chotár (v ZBGlS zvanej Na zadky) mimo zastavaného územia obce v mierne zvlnenom svahu. Predmetná parcela sa nachádza v blízkosti hranice katastrálnych území Trnové a Rosina medzi asfaltovou cestou ,,Chotárna" do Rosiny a chotárnym potokom. Parcelu v súčasnosti predel'uje na dve časti poľná nemapovaná cesta. Presné hranice parcely nie sú v teréne vytýčené, avšak hranice parcely som si určila podľa vlastného GPS a taktiež je možné ich vyčítať z mapy ZBGIS v prílohe znaleckého posudku. Hranice parcely v teréne upresní geometrický plán, ktorý mi nebol poskytnutý. Parcela sa nachádza za bývalým poľnohospodárskym podnikom a je súčasťou bloku parciel v oplôtkoch využívaných na spásanie koňmi, ktoré majú v blízkosti ustajnenie.

 

K lokalite je možný prístup z centra mestskej časti Trnové po ceste Chotárna a ďalej po poľnej nemapovanej ceste východne do lokality Chotár situovanej za bývalým roľníckym družstvom. Samotná parcela „C“1527/37 je prístupná bezprostredne z tejto poľnej cesty, ktorá ju predeľuje na dve časti. Parcelu však treba považovať za neprístupnú, nakoľko cesta nie je zakreslená v mape.