Dražba pozemkov v obci Žilina, okres Žilina
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090823
Všeobecná hodnota:
84 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
749,50 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090823

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Lena Mišalová, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Opis predmetu dražby

Pozemky evidované na LV č. 1239, 10598, 4872 k.ú. Žilina, obec Žilina 

 

Pozemok parc. KN č. 5580/10 k.ú. Žilina, obec Žilina je evidovaný na liste vlastníctva č. 1239 k.ú. Žilina ako druh pozemku orná pôda, umiestnený mimo zastavaného územia. Pozemok je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu. Pozemok parc. KN č. 5580/24 k.ú. Žilina, obec Žilina je evidovaný na liste vlastníctva č. 10598, v k.ú. Žilina ako druh pozemku orná pôda, umiestnený mimo zastavaného územia. Pozemok je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívané pre rastlinnú výrobu. Pozemok parc. KN č. 5580/12 k.ú. Žilina, obec Žilina je evidovaný na liste vlastníctva č. 4872 k.ú. Žilina ako druh pozemku orná pôda,. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia, je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívané pre rastlinnú výrobu. V čase ohodnotenia sa na pozemkoch nachádzal prevažne trávnatý porast, na parc. KN č. 5580/24 aj stromový/kríkový porast. Prístup k hodnoteným pozemkom je po spevnenej verejnej komunikácii vybudovanej v rámci Bagarovej ulice. Následne po pozemku parc. KN č. 5579/6 evidovanej na LV č. 10684 k.ú. Žilina vo vlastníctve cudzích vlastníkov bez právne upravených vzťahov a po pozemku parc. KN č. 5580/13 k.ú. Žilina evidovanej na LV č. 10111 k.ú. Žilina vo vlastníctve viacerých vlastníkov, aj vo vlastníctve dlžníka.

 

Pozemok parc. KN č. 5580/10 k.ú. Žilina, obec Žilina je evidovaný na liste vlastníctva č. 1239 k.ú. Žilina ako druh pozemku orná pôda, umiestnený mimo zastavaného územia. Pozemok je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívané pre rastlinnú výrobu. Pozemok parc. KN č. 5580/24 k.ú. Žilina, obec Žilina je evidovaný na liste vlastníctva č. 10598 v k.ú. Žilina ako druh pozemku orná pôda, umiestnený mimo zastavaného územia. Pozemok je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívané pre rastlinnú výrobu. Pozemok parc. KN č. 5580/12 k.ú. Žilina, obec Žilina je evidovaný na liste vlastníctva č. 4872 k.ú. Žilina ako druh pozemku orná pôda. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia, využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívané pre rastlinnú výrobu. Jedná sa o pozemky pôvodne využívané na poľnohospodársku výrobu, v súčasnosti obkolesené pôvodnou a novou zástavbou objektov IBV, územným plánom určené taktiež na zástavbu IBV.