dražba 1/4 rodinného domu č.s. 1477 na ul. Bagarovej v obci Žilina, okres Žilina
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090723
Všeobecná hodnota:
68 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
445 m2
Zastavaná plocha:
207,86 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090723

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Lena Mišalová, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.1477 na Bagarovej ulici v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina 
Spoluvlastnícky podiel:1/4 
Predmetom ohodnotenia je čiastočne podpivničený rodinný dom č.s. 1477 postavený na parc.KN č. 5580/6 k.ú. Žilina, obec Žilina, situovaný v rámci hlavnej komunikácie Bagarovej ulice smer Trnové, v lokalite so zástavbou rodinných domov. Prístup k domu a pozemku je po miestnej komunikácii vybudovanej na parc. KN č. 5817/1 k.ú. Žilina, evidovanej na LV č. 1100 k.ú. Žilina, vo vlastníctve mesta Žilina, následne po parc. KN č. 5579/6 k.ú. Žilina, evidovanej na LV č. 10687 k.ú. Žilina, vo vlastníctve súkromných vlastníkov, bez právne upravených vzťahov. Pre hodnotený rodinný dom nebol predložený žiadny doklad preukazujúci rok výstavby rodinného domu, vek bol určený na základe ústneho vyjadrenia súčasného vlastníka rodinného domu, podľa ktorého bol rodinný dom daný do užívania v roku 1967, čomu zodpovedá jeho architektonické, stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. Počas rekonštrukcie rodinného domu boli na ňom podľa vyjadrení vlastníka postupne vymenené niektoré konštrukcie - radiátory, vybavenie kúpeľne, v roku 2013 bola rekonštruovaná kuchyňa, nášlapné vrstvy niektorých podláh, boli vymenené niektoré okná, zdroj TÚV. 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, s čiastočným podpivničením, jedným nadzemným podlažím a podkrovím. 
· Na 1.podzemnom podlaží sa nachádza 2x sklad, kotolňa, chodba, schodisko 
· Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, samostatné WC, chodba, schodisko, kúpeľňa, komora, kuchyňa, 2x obytná miestnosť 
· V podkroví je schodisko, 2x obytná miestnosť, povalový priestor 
STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu sú monolitické betónové. Obvodové steny podzemného podlažia sú betónové monolitické, obvodové steny 1. NP sú murované zo škváro-betónových tvárnic hr.50 cm, v podkroví 30-40 cm. Stropy nad 1.podzemným sú betónové s rovným podhľadom, nad 1.nadzemným podlažím betónové s rovným podhľadom, strop nad podkrovím je tvorený dreveným krovom s rovným podhľadom. Strecha je sedlová valbová s dreveným krovom, s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú brizolitové, škrabané. Vnútorné úpravy povrchov tvorí prevažne štuková hladká omietka, steny v kúpeľni a v kuchyni majú vyhotovený keramický obklad. Schody do podkrovia sú betónové, s nástupnicami a podstupnicami z PVC. Podlahy na 1.podzemnom podlaží sú betónové, podlahy na 1.nadzemnom podlaží sú v izbách a chodbe laminátové lamelové, v kuchyni, v kúpeľni, v samostatnom WC je keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo, smaltovaná obmurovaná vaňa, pákové batérie. V samostatnom WC sa nachádza WC misa kombi, keramické umývadlo, páková batéria. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva s nerezový drezom, sporák na zemný plyn, digestor . Okná v podzemnom podlaží sú jednoduché oceľové, na 1. nadzemnom podlaží na časti plastové, na prevažnej časti drevené dvojité, v podkroví, drevené dvojité. Dvere v podzemnom podlaží sú drevené hladké (demontované), na 1. NP a v podkroví hladké osadené do oceľovej zárubne. Vykurovanie domu je ústredné, liatinovými radiátormi, zdrojom vykurovania je kotol na zemný plyn osadený v kotolni, zdrojom TÚV je zásobník na TÚV osadený v kotolni. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, elektroinštalácie svetelnej na 1. PP a v podkroví, na 1. NP aj motorickej. Dom je odkanalizovaný do septiku na pozemku vedľa rodinného domu.


Pozemky parc. KN č. 5580/13, 5580/2, 5580/6 k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina Predmetom ohodnotenia sú pozemky parc. KN č. 5580/13, 5580/2, 5580/6 k.ú. Žilina, situované v krajskom meste Žilina, v mestskej časti Trnové, v lokalite s prevažujúcou zástavbou objektov individuálnej bytovej výstavby - rodinných domov. Pozemok je situovaný odsadene od hlavnej komunikácie Bagarovej ulice smer Trnové. Predmetná lokalita má veľmi dobré dopravné napojenie na hlavné mestské dopravné ťahy a obchvaty mesta Žilina, centrum mesta je vzdialené cca 5 km. východne od mestskej časti je situované vodné dielo Žilina s vybudovanou športovorekreačnou infraštruktúrou. V predmetnej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemok je rovinatý. Predmetná lokalita je vzhľadom na svoju dostupnú vzdialenosť do centra mesta Žilina vyhľadávanou obytnou lokalitou. Pozitívny vplyv na hodnotu predmetnej nehnuteľnosti má najmä jej dobré situovanie v rámci sídelného útvaru. Redukujúcim faktorom je prístup a siete vedené po cudzom pozemku bez právne upravených vzťahov.