Rodinný dom súp. č. 158 na ul. Hlavná v obci Veľký Horeš, okres Trebišov
Spisovná značka
D 400623
Všeobecná hodnota:
46 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
3491 m2
Zastavaná plocha:
147,53 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400623

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 158, ul. Hlavná č.o. 139, k.ú. Veľký Horeš 
 
Spoluvlastnícky podiel: 2/2
POPIS STAVBY Rodinný dom č.s. 158 v katastrálnom území obce Veľký Horeš je samostatne stojaci, s prístupom z verejnej komunikácie po spevnených plochách. Nachádza sa na Hlavnej ulici, v lokalite zastavanej rodinnými domami, v rovinatom teréne. Dom má realizované prípojky elektrickej energie, vody a plynu. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Dom je dvojpodlažný, vrátane čiastočného podpivničenia. Vek domu je stanovený podľa potvrdenia obce, v roku 1959, čomu zodpovedá typ stavby, použité konštrukcie a materiály. Dom bol postupne modernizovaný, v roku 1980 bola realizovaná rekonštrukcia vnútorných a vonkajších povrchov, rozvody elektrickej energie, vody a kanalizácie, v roku 1997 bol zavedený plyn a ústredné vykurovanie kotlom na plyn, v roku 2010 boli vymenené okná za plastové, nová kúpeľňa s WC, realizované nové keramické obklady a dlažby, nová sanita, v roku 2013 bola realizovaná nová kuchyňa so spotrebičmi. 
 
Dispozičné riešenie: 
V 1. podzemnom podlaží sa nachádza: kotolňa a sklad. 
V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza: predsieň, chodba, kúpeľňa s WC, 2 predné izby, kuchyňa, jedáleň, špajza. 
 
Technické riešenie
1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové, - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit; obklady fasád - umelý kameň - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - zvlakové; okná - jednoduché drevené, - Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu 
1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Strecha - krovy - väznicové manzardové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit; obklady fasád - umelý kameň na sokli, - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze - Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - plynový sporák; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - liatinové rebrované radiátory; zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu