Rodinný dom súp. č. 123 na ul. Potočná v obci Ružomberok, okres Ružomberok
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
401422
Všeobecná hodnota:
207 000,00€
Najnižšie podanie:
207 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
374,50 m2
Zastavaná plocha:
338,5 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

 

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401422

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 123 na p.č. 824, 823/6

POPIS STAVBY

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom č.súp. 123 na parc.č. 824, 823/6 v k.ú. Hrboltová, obec Ružomberok, ktorý má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bola stavba postavená v roku 2014 na mieste staršieho domu, ktorý bol v celom rozsahu zbúraný a na jeho mieste bol postavený hodnotený objekt. Znalcovi nebola pri miestnom šetrení nehnuteľnosť sprístupnená, posudok je preto vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka znaleckého posudku, listy vlastníctva č.2002 a 2174, kópia z katastrálnej mapy, odpoveď na žiadosť o poskytnutie súčinnosti vydaná Mestom Ružomberok a Znalecký posudok č.09/2015 /bez prílohovej časti/ vypracovaný znalkyňou Ing. Milenou Hamackovou zo dňa 21.01.2015. Vzhľadom k uvedenému je v tomto posudku štandard jednotlivých konštrukcií a vnútorného vybavenie domu prevzatý z uvedeného znaleckého posudku.

Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú zádverie, pivnica, chodba, práčovňa, kotolňa, WC, sklad a garáž, na poschodí sú hala so schodiskom, chodba, štyri izby, kuchyňa s jedálňou, špajza a dve kúpeľne.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové aj deliace konštrukcie sú murované, stropy železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi. Strecha je valbová, krytina z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy tvoria silikátové omietky zdrsnené, v časti prízemia z remienkovým kamenným obkladom, vnútorné povrchové úpravy sú z vápenných hladkých omietok, podlahy v obytných miestnostiach plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevažne z keramických dlažieb. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Vykurovanie v dome je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom je elektrický kotol slúžiaci aj na ohrev TÚV, doplnkovým zdrojom je krb s teplovzdušnou vložkou. Dom je napojený na prípojky elektroinštalácie, vody a kanalizácie z verejných rozvodov.

V práčovni v prízemí sú umývadlo, páková batérie a keramické obklady stien, samostatné WC je s keramickými obkladmi stien. V kuchyni na poschodí je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou, digestorom, umývačkou riadu, V prvej kúpeľni je vaňa, umývadlo, pákové batérie, keramické obklady stien, v druhej kúpeľni vaňa, s keramickým obkladom, dve umývadlám bidet, WC so zabudovanou nádržkou v stene, pákové nerezové batérie a keramické obklady stien, ďalšie samostatné WC je so zabudovanou nádržkou v stene, umývadlom a keramickými obkladmi stien.