Rodinný dom súp. č. 984 na ul. Lehotská v obci Nováky, okres Prievidza
Spisovná značka
D 5090523
Všeobecná hodnota:
261 000,00€
Najnižšie podanie:
208 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
06.11.2023, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.10.2023, 15:00
2. termín obhliadky:
02.11.2023, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
871 m2
Zastavaná plocha:
335,21 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090523

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M. , Floriánska 19, 040 01 Košice
Opis predmetu dražby

Rodinný dom: Rodinný dom súp. č. 984 na parc. č. 1634/51, k. ú. Nováky 
Stavebno-technický popis 
Rodinný dom súp. č. 984 na parc. č. 1634/51, nachádzajúci sa v k. ú. Nováky, okres Prievidza, v obytnej časti na ul. Lehotská. Prístup k rodinnému domu je z miestnej komunikácie. Objekt je klasifikovaný ako rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Rodinný dom nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, jedno podkrovie a zastrešený je valbovou strechou. Rodinný dom bol v čase obhliadky obývaný. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1999 podľa Kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaná životnosť rodinného domu vzhľadom ku konštrukcii a použitým materiálom je odhadnutá na 100 rokov. 
1.NP: Objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, základy – betónové, podmurovka do 50 cm – omietaná, murivo – plynosilikátové tvárnice do hr. 50 cm, deliace konštrukcie – murované, vnútorné omietky – hrubozrnné, stropy – betónové, krov – valbový, krytina – plechová hliníková, klampiarske konštrukcie strechy – plastové, klampiarske konštrukcie ostatné – hliníkový plech, fasáda – na báze umelých látok, schody – mramor, dvere – dyhované, okná – plastové, žalúzie – kovové, podlahy obytných miestností – veľkoplošné laminátové, dlažby ost. miestností - keramická dlažba, vykurovanie – panelové vykurovacie telesá, elektroinštalácia – svetelná aj motorická, televízny rozvod, rozvod teplej a studenej vody plastovým potrubím, rozvod zemného plynu, garážové vráta – tvrdé drevo (2 ks), kanalizácia – PVC potrubie, zdroj ohrevu TÚV – zásobníkový ohrievač, zdroj vykurovania – plynový kotol, v kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva (6,8 bm), štvorhoráková varná jednotka, zabudovaná el. rúra, odsávač pár, drez s odkvapkávačom na riad, nerezová páková batéria a keramický obklad, v kúpeľni sa nachádza vaňa, nerezová páková batéria so sprchou, sprchový kút, nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo, nerezová páková batéria a keramický obklad, v samostatnom záchode sa nachádza WC combi, keramické umývadlo, nerezová páková batéria a keramický obklad, na podlaží sa ešte nachádza kozub s otvoreným ohniskom, vstavaná skriňa a el. rozvádzač s automatickým istením. 
Podkrovie: murivo – zateplená murovaná konštrukcia, deliace konštrukcie – murované, vnútorné omietky – hrubozrnné, stropy – betónové, klampiarske konštrukcie ostatné – hliníkový plech fasáda – na báze umelých látok, dvere – dyhované, okná – plastové, žalúzie – kovové, podlahy obytných miestností – veľkoplošné laminátové, dlažby ost. miestností – keramická dlažba, vykurovanie – panelové vykurovacie telesá, elektroinštalácia – svetelná, televízny rozvod, rozvod teplej a studenej vody plastovým potrubím, rozvod zemného plynu, kanalizácia – PVC potrubie, v kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva (3,7 bm), drez s odkvapkávačom na riad, nerezová páková batéria, štvorhoráková varná jednotka, zabudovaná el. rúra, odsávač pár a keramický obklad, v kúpeľni sa nachádza vaňa, nerezová páková batéria so sprchou, WC combi, keramické umývadlo, nerezová páková batéria a keramický obklad, v druhej kúpeľni sa nachádza vaňa, nerezová páková batéria so sprchou, WC combi, keramické umývadlo, nerezová páková batéria a keramický obklad, na podlaží sa ešte nachádza balkón výmery do 5,0 m2. 
Dom bol v čase obhliadky obývaný, je napojený na vodu, elektroinštaláciu, plyn a kanalizáciu. Dom sa nachádza v obytnej časti mesta Nováky, s dobrou dostupnosťou do okresného mesta Prievidza s rovnomerným dopytom a ponukou o kúpu nehnuteľností v tejto lokalite.