Rodinný dom súp. č. 1266 v obci Kúty, okres Senica
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 400423
Všeobecná hodnota:
159 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
4895 m2
Zastavaná plocha:
176,69 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400423

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1266, parc. č. 4831/2, k.ú. Kúty

 

Predmetný rodinný dom súp. č. 1266 je postavený na parc. č. 4831/2 v okrese Senica, obec Kúty, kat. úz. Kúty. Vzhľadom k tomu, že vlastník rodinného domu neumožnil znalcovi vykonať riadnu obhliadku a zameranie nehnuteľnosti sú stavebnotechnický popis a rozpočtový ukazovateľ prevzaté z predloženého znaleckého posudku č.  12/2017 zo dňa 16.01.2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Ľudovít Jurík.

 Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1962, v roku 1970 bola zrealizovaná prístavba rodinného domu. Rodinný dom bol čiastočne modernizovaný v rokoch 2005 a 2016, čo je zohľadnené vo výpočte opotrebovania analytickou metódou, ktorá zohľadňuje vek a životnosť jednotlivých stavebných prvkov a konštrukcií.

Dispozičné riešenie:

V suteréne sa nachádza kotolňa, sklad a chodba. Na prízemí sú 4 izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC, chodba a zádverie. 

 Stavebnotechnické riešenie: 

1. podzemné podlažie:

Stavba je zapustená v priemernej hĺbke do 1 m pod úroveň priľahlého terénu so zvislou izoláciou.   Stropy sú ŽB s rovným podhľadom. Fasády sú opatrené brizolitom a keramickým obkladom {uličná stena). Podlahy sú z cementového poteru. Okná sú jednoduché. Dvere sú drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná i motorická /2016/. V podlaží je kotolňa so značkovým kotlom na tuhé palivo (eko hrášok) /2016/, elektrický zásobníkový ohrievač vody /2016/, rozvod studenej i teplej vody /2016/ a domáca vodáreň /2016/. 

 

1. nadzemné podlažie

Stavba je na základoch s izoláciou. Steny sú murované z tehál hr. 45 cm. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom zo sadrokartónu s TI /2016/. Fasádne omietky sú brizolitové. Zastrešenie stavby sedlovým krovom. Krytina je betónová /2005/. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu /2005/. Priečky sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké /2016/. Okná sú plastové, doplnené sú hliníkovými žalúziami /2016/. Dvere sú drevené dyhované /2016, vchodové dvere sú plastové /2016/. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce /2016/, ostatné podlahy sú prevažne z keramickej dlažby /2016/. Elektroinštalácia je svetelná i motorická /2016/. Vykurovanie je ústredné teplovodné oceľovými radiátormi /2016/ V podlaží je kúpeľňa, vybavená plastovou vaňou, sprchovým kútom a umývadlom /2016/. V kúpeľní je aj splachovací záchod /2016/. Rozvod vody je studenej i teplej /2016/. Vodovodné batérie sú pákové /2016/. Obklad stien je v kúpeľní, obklad vane a sprchy /2016/. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom, elektrickou rúrou, sklokeramickou varnou doskou a odsávačom pár /2016/. V rozvádzači sú ističe /2016/.