2-izbový byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 792 na ulici Maurerova v obci Krompachy, okres Spišská Nová Ves
Spisovná značka
D 400223
Všeobecná hodnota:
42 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
24,87 m2
Podlahová plocha:
54,87 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400223

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č. 1 v bytovom dome s.č. 792 k.ú. Krompachy 
POPIS 
Popis bytového domu súp. č. 792 : 
Umiestnenie stavby: Objekt je postavený ako radový, murovaný, v Krompachoch na ulici Maurerovej č. 42,43,44. 
Dispozičné riešenie: Bytový dom má 3 nadzemné podlažia a polozapustený suterén. Má tri sekcie, každá sekcia má jeden vchod z východnej strany. Celkovo sa v bytovom dome nachádza 18 bytových jednotiek. Ohodnocovaný byt je umiestnený vo vchode č. 42. Vo vestibule je umiestnené dvojramenné schodisko, bytový dom nemá výťah. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 58/1033. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1955. Bytový dom je napojený na všetky miestne inžinierske siete (el.i., vodovod, kanalizácia, mestský teplovod, plynovod telefón). Základy domu pásové železobetónové, zvislé konštrukcie sú murované z tehál hr. 450mm. Strešná konštrukcia väznicová valbová – krov, krytina z pozinkovaného plechu. Oplechovanie z pozinkovaného plechu, bleskozvod. Železobetónové prefabrikované schodisko s lešteným povrchom (liate terazzo). Vnútorné omietky spoločných priestorov sú hladké vápenné s olejovým soklom. Vonkajšie omietky vápenné štukové. Okná spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere spoločných priestorov rámové s výplňou. Vstupné brány plastové so sklenenou výplňou a elektrickým vrátnikom. Podlahy spoločných priestorov sú z cementového poteru. Vnútorné rozvody teplej a studenej vody sú z oceľových rúr. Vnútorná kanalizácia je z liatinových rúr. Vnútorný plynovod je z oceľových rúr. Pivnice sú umiestnené v polozapustenom suteréne. Prístup k bytovému domu po spevnenej asfaltovej komunikácii s parkoviskom pred bytovým domom. Bytový dom je primeranom technickom stave. Základnú životnosť bytového domu som stanovila (pre obytné budovy murované) na 100 rokov.

Popis bytu:

Byt je po rekonštrukcií kuchyne a kúpeľne, vymenené sú okná, časť podláh, nové rozvody vody, kanalizácie plynu a elektroinštalácie. Je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú prípojku. V byte sú rozvody teplej a studenej vody z plastových rúr, ohrev vody el. bojlerom, kanalizácia z PVC rúr z WC, kúpeľne a kuchyne, je zavedený rozvod zemného plynu. Vykurovanie bytu je lokálne gamatkami a krbovými kachľami. V byte je murované jadro, WC je splachovacie kombi, umývadlo keramické, sprchovací kút, vodovodné batérie pákové nerezové. Podlahy v obytných miestnostiach plávajúce laminátové a z bukových vlysov, v ostatných miestnostiach plávajúce laminátové a keramické, okná plastové, okenné žalúzie hliníkové, dvere rámové s výplňou. Na stenách a stropoch sú vápenné štukové omietky, v kúpeľni a v kuchyni je keramický obklad. Elektroinštalácia v byte je svetelná s poistkovými automatmi.

Vybavenie: 4 gamatky, 1 krbové kachle, 1 el. sporák s keramickou. platňou, 1 odsávač pár, 1 kuchynský drez nerezový, kuchynská linka na báze dreva, 1 elektrický bojler, 1 sprchovú kút, 1 umývadlo, 1 WC kombi, rozvod telefónu, káblovej TV a internetu.