1-izbový byt č. 10 v bytovom dome súp. č. 2979 na ul. Tulská v obci Žilina
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 2050822
Všeobecná hodnota:
67 100,00€
Najnižšie podanie:
54 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
17.05.2023, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
7000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
27.04.2023, 13:30
2. termín obhliadky:
11.05.2023, 13:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
4,53 m2
Podlahová plocha:
21,17 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
2050822

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
BYTTERM, a. s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31 584 705
Opis predmetu dražby

Byt č.10 na 4. nadzemnom podlaží byt. domu č.s.2979, na ulici Tulská, k.ú. Žilina 

Obytný dom č.s. 2979 na parc. KN č.7645 k.ú. Žilina, na ulici Tulská v Žiline - sídlisko Vlčince II. Obytný dom má 6 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie so spoločnými priestormi a pivnicami. Obvodové steny domu sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, vyhotoveným v roku 2017, v rámci zateplenia boli vymenené výplne okenných otvorov v priestoroch schodiska a v suteréne za okná z plastových profilov, boli vymenené vstupné dvere za dvere z oceľohliníkových profilov, obnovené schránky, domáci vrátnik, strešná krytina, bol vymenený výťah. Obvodové steny a deliace konštrukcie sú vyhotovené ako prefabrikované železobetónové so zateplením. Obvodové steny sú hrúbky 30 cm, vnútorné nosné steny sú hrúbky 15 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Schodisko je prefabrikované s povrchom z PVC, na úrovni 1. nadzemného podlažia z keramickej dlažby, medzipodesty sú z PVC, v suteréne je cementový poter, vo vstupe liate terazzo. Strecha je plochá s krytinou z fólií typu Fatrafol. Vonkajšie omietky sú vyhotovené zo šľachtených omietkových zmesí na báze silikátov, vnútorné úpravy povrchov sú z hladkej vápennej omietky s olejovým náterom sokla. Dvere v suteréne sú drevené hladké/oceľové. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, vybavený je rozvodom spoločnej televíznej antény, káblovej televízie, bleskozvodom, telefónnymi rozvodmi, rozvodom požiarnej vody, jedným osobným výťahom a elektronickým vrátnikom. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1974. 

 Popis bytu: Predmetom dražby je garsónka pozostávajúca zo vstupnej chodby, 1 miestnosti s kuchynskou linkou, kúpeľne, WC. Obhliadka interiéru bytu nebola vlastníkom umožnená, podľa vyjadrení susedných vlastníkov bytov je byt v pôvodnom stavebno-technickom stave, bez bežnej údržby. Stavebno-technický stav a vybavenie bytu je uvažovaný v štandarde pôvodných bytov v danom type bytového domu. Okná sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, s oplechovaním parapetov, dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Omietky sú hladké vápennocementové. Podlahy v obytných izbách sú laminátové/PVC, v chodbe z keramickej dlažby (príp. z PVC alebo laminátové), v kúpeľni a WC je keramická dlažba/PVC. V miestnosti je malá kuchynská linka na báze dreva, umývadlo, plynový sporák, digestor. Bytové jadro je pôvodné, umakartové, vybavenie kúpeľne tvorí keramické umývadlo, plechová vaňa, pákové batéria, WC misa kombi. Vykurovanie bytu je ústredné rebrovými radiátormi s diaľkovou dodávkou tepla, TÚV je diaľková. Byt je vybavený centrálnym vrátnikom a spoločnou televíznou anténou. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, spotreby teplej vody, zemného plynu. Vzhľadom na nesprístupnenie byt vlastníkom bola vyhotovená fotodokumentácia bytu nad hodnoteným bytom, s identickou dispozíciou, ktorá sa nachádza v archíve znalca.