Dražba 1/2 rodinného domu súp. č. 2241 v obci Kysucké Nové Mesto, Okres Kysucké Nové Mesto
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 28 dní
Spisovná značka
D 5092322
Všeobecná hodnota:
43 900,00€
Najnižšie podanie:
43 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.10.2022, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.10.2022, 13:30
2. termín obhliadky:
19.10.2022, 13:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
327 m2
Zastavaná plocha:
153,1 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5092322

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Marian Ďurana, PhD. , Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Administratívna budova č.s.2241 na parc. KN č. 18/1 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto 

Umiestnenie stavby: 

Predmetom ohodnotenia je administratívna budova č.s. 2241 na parc.KN č.18/1 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, situovaná v zastavanom území okresného mesta Kysucké Nové Mesto, v okrajovej časti centrálnej časti mesta, ktorá plynule prechádza do obytnej lokality s objektami hromadného bývania a občianskej vybavenosti. 

Výstavba objektu: 

Hodnotený objekt bol pôvodne postavený ako 2 rodinné domy (doklad o roku výstavby nebol predložený, pravdepodobný rok postavenia je 1920), ktoré boli v roku 1948 pôvodným vlastníkom konfiškované a v roku 1958 bola na pozemky príslušné k rodinným domom zriadená operatívna správa pre komunálne služby v Kysuckom Novom Meste a prevádzka komunálnych služieb, v roku 1967 bol zriadený Okresný podnik komunálnych služieb v Kysuckom Novom Meste. V roku 1999 bolo pre stavbu vydané Stavebné povolenie č. ŽP[1]99/01553 na stavbu "Administratívna budova + predajňa, čím bola stavba preklasifikovaná na administratívnu budovu (zmena v evidencii katastra nehnuteľností nebola vykonaná). Podľa vyjadrení vlastníka bola stavba dokončená v roku 2000 (doklady neboli predložené, čomu zodpovedá stavebno-technický stav v čase ohodnotenia). 


Dispozičné riešenie: Objekt je postavený v rámci uličnej zástavby, severnou stenou napojený na dom vybudovaný v rámci budovy postavenej v radovej zástavby Námestia Slobody. Pozostáva z dvoch častí - administratívne časti a predajne, ktoré sú vzájomne komunikačne aj prevádzkovo prepojené. Objekt je pozdĺžneho tvaru, s jedným nadzemným podlažím.

 · Na 1. nadzemnom podlaží je situovaná vstupná chodba, 4 kancelárie, z toho 3 priechodné, priestor predajne, hygienické zariadenie, kuchynka. 

 

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie administratívnej časti: 

· Základy objektu sú z kameňa a betónu - základové pásy, 

· zvislé nosné konštrukcie sú murované zo zmiešaného muriva (tehla, kameň, tvárnice neznámeho pôvodu), v pôvodných častiach o hr.700 mm so zateplením obvodových stien vnútorným aj vonkajším (spolu hr. 100 mm), deliace konštrukcie sú vyhotovené ako murované, 

· stropné konštrukcie sú v pôvodnej časti sčasti železobetónové s rovnými podhľadom, so sadrokartónovým podhľadom, v zadnej časti klenbové (1 kancelária) a klenbičkové do oceľových nosníkov (zadná kancelária), v priestoroch predajne sú stropy tvorené podbitím konštrukcie krovu sadrokartónom, 

· konštrukcia strechy je nad všetkými časťami objektu pultová, s dreveným krovom, s krytinou z pozinkovaného plechu (zadná časť a stredná časť), z asfaltových pásov (predajňa), ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu prípadne z eloxovaného hliníka, 

· vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu (fasády) murovaných častí objektu sú vyhotovené zo šľachtených omietok, 

· vnútorné úpravy povrchov sú zo štukových omietok, v samostatnom WC, vo vstupnej chodbe a v kuchynkách sú vyhotovené keramické obklady stien, 

· povrchové úpravy podláh sú v kanceláriách z PVC, v predajni, vstupných priestoroch, kuchynke a v samostatnom WC sú z keramickej dlažby, 

· výplne okenných otvorov tvoria okná z plastových profilov s izolačným sklom, v predajni sú veľké výkladce 

· vstupné dvere do objektu sú drevené rámové, interiérové dvere sú drevené rámové, osadené do oceľových zárubní, 

· vykurovanie objektu je ústredné, so zdrojom tepla - kotol na zemný plyn osadený v samostatnom WC, zdrojom TÚV sú malé prietokové ohrievače pri umývadlách, vykurovacie telesá sú panelové typ Korado.