1-izbový byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 1507 na ul. K. Medveckého v obci Ružomberok, Okres Ružomberok
Spisovná značka
D 5091422
Všeobecná hodnota:
50 000,00€
Najnižšie podanie:
50 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.10.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
7000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
05.10.2022, 13:00
2. termín obhliadky:
21.10.2022, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Podlahová plocha:
38,50 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091422

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Marian Ďurana, PhD. , Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Byt č. 1 v obytnom dome č.súp. 1507 na ul. K. Medveckého v obci Ružomberok

POPIS

Predmetný byt sa nachádza v murovanom obytnom dome č.súp. 1507 na parc.č. 1040/1 v k.ú. Ružomberok, podľa zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný rodinný dom postavený v roku 1938. Dom má murované zvislé konštrukcie, železobetónové monolitické stropy, v časti sedlovú, v časti plochú strechu, škridlovú krytinu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, brizolitové vonkajšie omietky, je napojený na všetky základné inžinierske siete včítane zemného plynu, má 1+3 podlažia, jeden vchod, v dome je 7 bytov.

Predmetný byt č.1 sa nachádza na zníženom prízemí, podlaha bytu je pod úrovňou vonkajšieho terénu, dispozične pozostáva z chodby, kuchyne, jednej obytnej miestnosti, kúpeľne s WC a pivnice. 

Byt je v štandardnom vyhotovení, bytové jadro je murované, v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC, prietokový plynový ohrievač teplej vody, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien. V kuchyni je krátka linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom, digestorom, za linkou sú keramické obklady. Okná sú plastové, na oknách sú oceľové mreže, dvere drevené dyhované, povrchové úpravy stien a stropov tvoria vápenné hladké omietky, podlahy sú prevažne povlakové  z PVC, v kúpeľni keramické dlažby. Byt je vykurované lokálnou plynovou pecou GAMAT umiestnenou v izbe. Byt má čiastočne zavlhnuté zvislé steny, tento stav je spôsobený pravdepodobne umiestnením bytu v prízemí pod úrovňou okolitého terénu a nevyhovujúcou hydroizoláciou.  

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 385/8725. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa zistení pri miestnom šetrení bol obytný dom postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť domu vzhľadom na jeho vek, zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu na 130 rokov.