3-izbový byt č. 8 v bytovom dome súp. č. 10368 na ul. Dlhá v obci Prievidza, okres Prievidza
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 28 dní
Spisovná značka
D 5090222
Všeobecná hodnota:
84 900,00€
Najnižšie podanie:
84 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.10.2022, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
8000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
11.10.2022, 16:00
2. termín obhliadky:
19.10.2022, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
15,53 m2
Podlahová plocha:
87,67 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090222

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Opis predmetu dražby

Byt: 3 izbový byt, ul. Dlhá 24/8, k. ú. Prievidza

Stavebno-technický popis bytového domu a bytu:

Predmetom dražby je byt č. 8 na 3. poschodí, v bytovom dome s 8. NP, so štyrmi vchodmi, vo vchode sa nachádza 16 bytov, súp. č. 10368 v okresnom meste Prievidza, ul. Dlhá 24/8, širšie centrum, postavený na pozemku parc. č. 1850. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1972 podľa Potvrdenia o uvedení stavby do užívania alebo trvalej prevádzky. Predpokladaná životnosť bytového domu vzhľadom ku konštrukcii a použitým materiálom je odhadnutá na 100 rokov. Hodnotený byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, WC, kúpeľňa, šatník, komora, loggia a pivnica. Celková vypočítaná výmera podlahovej plochy bytu je 83,13 m2 – súčet plôch obytných miestností a príslušenstva bytu bez plochy loggií a balkónov. 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. 

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločná televízna anténa, hromozvody, stupačka na odsávanie pár, výťahy, práčovňa, sušiareň a kočikáreň. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je : 823/46640. Popis spoločných častí a zariadení obytného domu : obytný dom s 8. NP, dom má štyri vchody, vo vchode sa nachádza 16 bytov, nachádzajúci sa v zastavanom území mesta Prievidza – ul. Dlhá, obytná časť, v tesnej blízkosti centra mesta, vybudovaný z panelovej stenovej sústavy + zateplenie, postavený na základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie sú panelové + zateplenie, stropy sú rovné panelové, schody s povrchovou úpravou PVC, podesty – PVC, zastrešenie – plochá strecha, klampiarske konštrukcie strechy - pozinkovaný plech, úprava vonkajších povrchov – na báze umelých látok, vnútorné omietky sú štukové, dvere do bytu plné drevené, vstupné dvere do vchodu hliníkové, okná v dome prevažne plastové, vykurovanie - z centrálneho zdroja, ohrev TÚV – z centrálneho zdroja, elektroinštalácia svetelná aj motorická, výťah sa nachádza. Z ostatnej vybavenosti: požiarne hydranty, televízny rozvod pod omietkou. 

Popis bytu : Byt sa nachádza na 3. poschodí obytného domu, vnútorné steny bytu sú štukové omietky, obvodové múry panelové + zateplenie, deliace priečky panelové, stropy sú rovné panelové, dvere hladké plné a zasklené, okná plastové, podlahy – vlysy a PVC, bytové jadro pôvodné umakartové, v kúpeľni sa nachádza rohová vaňa a nerezová páková batéria so sprchou, v samostatnom záchode sa nachádza WC combi, v kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva, smaltovaný drez, nerezová páková batéria a plynový sporák s el. rúrou, vykurovanie a ohrev TÚV – z centrálneho zdroja, elektroinštalácia s poistkovými automatmi v byte, prípojky studenej a teplej vody od stúpacích vedení sú pozinkované, prípojky kanalizácie do zvislých rozvodov z PVC, TV rozvody pod omietkou. 

Byt celkovo možno hodnotiť ako dobrý byt v pôvodnom stave, s parkovacou plochou pred obytným domom, v lokalite s vyšším dopytom o kúpu tohto typu nehnuteľnosti. Obytný dom sa nachádza na ul. Dlhá – obytná časť, v blízkosti centra mesta a k obchodom.