Rodinný dom súp. č. 287 v obci Leles, okres Trebišov
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 22 dní
Spisovná značka
D 400422
Všeobecná hodnota:
39 300,00€
Najnižšie podanie:
39 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
21.10.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
Reštaurácia SORAYA, Levočská 2, 080 01 Prešov (budova Vzorodevu), salónik – 1. poschodie
Minimálne prihodenie:
400€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.09.2022, 15:00
2. termín obhliadky:
12.10.2022, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1549 m2
Zastavaná plocha:
164,7 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400422

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 287 postavený na parc. KN č. 271 k.ú. Leles, obec Leles, okres Trebišov

POPIS STAVBY

Rodinný dom č.s. 287 postavený na pozemku parc.č. 271 je postavený v individuálnej zástavbe rodinných domov, v blízkosti centra obce. Podľa potvrdenia obce (v prílohe tohto posudku) bol rodinný dom postavený cca v roku 1950. V predloženej dokumentácii od zadávateľa, v znaleckom posudku č. 166/2016 znalca Ing. Ondreja Ostrožoviča, bol daný do užívania v roku 1960. Vzhľadom k stavebno - konštrukčnému riešeniu a materiálovému vyhotoveniu potvrdzujem rok užívania rodinného domu 1960. Vzhľadom k tomu, že nebola umožnená obhliadka domu, uvažuje sa v posudku s konštrukciami a vybavením vo vyhotovení, v stave podľa predloženého znaleckého posudku pri poskytnutí úveru. Dom bol prevažne v roku 2016 rekonštruovaný - nová fasádna omietka a plastové okná a dvere, nové omietky, obklady a podlahy, nové vybavenie kúpeľne, kuchyne podľa predloženej dokumentácie. Jedná sa o rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a s čiastočným podpivničením, so sedlovou strechou.