Rodinný dom súp. č. 1376 na ul. Dolná v obci Kolárovo, okres Komárno
Spisovná značka
D 400622
Všeobecná hodnota:
28 600,00€
Najnižšie podanie:
25 740,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.12.2022, 13:30
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
3000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
22.11.2022, 12:45
2. termín obhliadky:
08.12.2022, 12:45

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
816 m2
Zastavaná plocha:
88,04 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400622

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 1376, ul. Dolná,  k.ú. Kolárovo, okres Komárno

POPIS STAVBY

Rodinný dom sa nachádza na rovinatom pozemku parc. č. 2182 v Kolárove, katastrálne územie Kolárovo. Dom je samostatne stojaci, nepodpivničený. Dom je prestrešený drevenou strechou valbového tvaru. Dom bol užívaný od roku 1966. Základy domu sú pásové, z monolitického betónu, sú prevedené bez vodorovnej izolácie. Murivo prízemia je podľa vyjadrenia spoluvlastníka murované z tehál v skladobnej hr. 30 cm, s vonkajšou izoláciou na báze polystyrénu má hr. do 40 cm. Priečky sú murované z tehál. Strecha je drevená väznicová, tvar strechy je valbový, strecha je pokrytá pálenými škridlami. Klampiarske konštrukcie strechy (žľab a zvod v prednej časti a oplechovanie parapetov), sú z pozinkovaného plechu. 

Prevládajúce prevedenie podláh obytných miestností v rodinnom dome je z drevenej palubovky. V ostatních miestnostiach na prízemí prevažuje podlaha z cementového poteru. Vnútorné omietky sú všetky hladké. Vonkajšie steny sú omietnuté hladkou omietkou. Okná sú na prízemí drevené dvojité. Interiérové dvere sú na prízemí hladké plné a zasklené. Schodisko na povalu je drevené rebríkové. Elektroinštalácia je na prízemí svetelná. Rozvádzač je s automatickými ističmi. Odkanalizovanie objetku je do trativodu. V dome sú rozvody elektroinštalácie. Dom je vykurovaný pieckami na tuhé palivo. Vybavenie kuchyne nebolo k dátumu obhliadky žiadne. V samostatnom objekte je letná kuchyňa. Kúpeľňa, ani WC nie sú vybudované, v samostatnej komore je jedna vaňa. Vodovodná prípojka je vybudovaná z veřejného vodovodu. V dome však nie sú rozvody vody. Životnosť vzhľadom na stav domu stanovujem odborným odhadom 90 rokov. Prístavba predsiene bola realizovaná podľa zistenia v roku 1970.

Adresa: Dolná č. 1376, Kolárovo