Pozemky v katastrálnom území Rudinka, okres Kysucké Nové Mesto
Investičná
príležitosť
Začína
o 28 dní
Spisovná značka
D 5090722
Všeobecná hodnota:
20 900,00€
Najnižšie podanie:
20 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.10.2022, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.10.2022, 14:00
2. termín obhliadky:
19.10.2022, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1301 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090722

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Opis predmetu dražby

Pozemky parc. reg. C KN č. 551/5 a 551/14 evidované na liste vlastníctva č. 478 k.ú. Rudinka, Obec Rudinka, Okres Kysucké Nové Mesto 

Pozemky sa nachádzajú v obci Rudinka, ktorá sa nachádza v regióne Kysuce, v okrese Kysucké Nové Mesto. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce. PRÍSTUP na pozemky je po štátnej ceste v smere Kysucké Nové Mesto - Rudina - Rudinská a ďalej miestnou cestou. Zo štátnej cesty vedie prístupová cesta k predmetnému pozemku. Prístupová cesta má spevnený asfaltový podklad. Predmetné parcely majú v čase realizácie dražby trávny porast, ktorý je upravený kosením. 

Pozemok  je oplotený a má svahovitý terén orientovaný na južnú stranu. Nachádza sa v blízkosti areálu poľnohospodárskeho družstva. 

POPIS:

Predmet dražby je evidovaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctve číslo 478, k.ú. Rudinka, obec Rudinka, okres Kysucké Nové Mesto. Ide o parcelu číslo 551/5 a číslo 551/14 registra "C" evidované na katastrálnej mape. 

PARCELA C-KN číslo 551/5 je zastavaná plocha a nádvorie o výmere 732 m2. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Na pozemku je dvor, ktorý je spojený s využívaním budov, ktoré ležia na parcele C-KN číslo 551/7 a číslo 551/8. Prístup na parcelu C-KN číslo 551/5 je z prístupovej cesty, ktorá je spevnená. Pozemok  je ohraničený zo západnej strany plotom, z južnej strany je spevnená cesta. Z druhej strany pozemok ohraničuje športová hala s.č. 140 a budova viacúčelového objektu s.č. 139. Terén pozemku je svahovitý a je orientovaný na južnú stranu