Rozostavaný 1-izbový byt č. 29 na ulici Hasičská v obci Dubnica nad Váhom, okres Dubnica nad Váhom
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090121B
Všeobecná hodnota:
39 700,00€
Najnižšie podanie:
39 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.12.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (prízemie)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.11.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
29.11.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
11,38 m2
Podlahová plocha:
39,54 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090121B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Opis predmetu dražby

Rozostavaný 1-izbový byt č. 29 na 5.nadzemnom podlaží rozostavaného bytového domu na parc. KN č.2300/366 k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom – Hasičská ulica
POPIS plánovaného vyhotovenia bytu
Predmetom dražby je jednoizbový byt č. 29 situovaný v stredovej sekcii domu, na 5. nadzemnom podlaží. 
Dispozičné riešenie:
Byt pozostáva zo vstupnej chodby, jednej izby, kuchyne, technickej miestnosti, kúpeľne s WC. Príslušenstvo bytu tvorí balkón. 
Byt v čase dražby nie je dokončený, nie je  užívaný. Okná sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, dvere sú plánované dyhované, osadené do oceľových zárubní. Vnútorné omietky sú hladké, vápenno-cementové. Podlahy na chodbe, v kuchyni, v technickej miestnosti, v kúpeľni s WC sú plánované z keramickej dlažby, v izbe sú plánované veľkoplošné lamelové, laminátové podlahy. V kuchyni bude osadená kuchynská linka s plynovým sporákom s el. rúrou, s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a digestorom. Vybavenie kúpeľne bude tvoriť keramické nábytkové umývadlo, obmurovaná plastová vaňa, pákové batérie, vo WC je plánovaná WC misa kombi s keramickým umývadlom, pákové batérie. Vykurovanie bytu je plánované ústredné, panelovými radiátormi, s vlastným kotlom na zemný plyn so zásobníkom TÚV. Byt bude vybavený centrálnym vrátnikom a rozvodmi štruktúrovanej kabeláže. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, vody, zemného plynu.

Stavebno-technický popis k dátumu obhliadky (19.7.2021): Ku dňu obhliadky nebola stavba bytového domu s príslušenstvom dokončená a skolaudovaná. Vyhotovené boli kompletné zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie vrátane vonkajších povrchov (okrem západnej fasády domu a balkónov na západnej fasáde), vodorovné konštrukcie vrátane konštrukcie schodiska, konštrukcia krovu strešnej konštrukcie + krytina, klampiarske konštrukcie (okrem parapetov na západnej fasáde), boli vybudované rozvody vody (okrem vodomerov), elektroinštalácie (okrem zásuviek, vypínačov, ističov v jednotlivých bytoch - len plastové skrinky, meračov), rozvody zvislej a vodorovnej kanalizácie, rozvodov zemného plynu (bez plynomerov), rozvody štruktúrovanej kabeláže okrem rozvádzačov a serverov), čiastočne rozvody ústredného kúrenia v rámci bytu (okrem zdrojov ÚK a TÚV, vykurovacích telies), boli vyhotovené úpravy vnútorných povrchov (okrem keramických obkladov), neboli dokončené vrstvy podláh v spoločných priestoroch aj v bytoch. Neboli osadené vstupné dvere do objektu ani interiérové dvere, neboli vybudované povrchové úpravy schodísk so zábradlím, nebol osadený výťah vo výťahovej šachte ani vybavenie strojovne výťahu. Cenové podiely nedokončených konštrukcií a vybavenia bytov sú stanovené odborným odhadom v priemerných obstarávacích cenách odpovedajúcich štandardu obdobia výstavby (podlahy v obytných miestnostiach laminátové plávajúce, v sociálnych zariadeniach keramické dlažby, vnútorné dvere dyhované osadené v oceľových zárubniach, kuchynské linky so vstavanými spotrebičmi, kúpeľne s plastovými vaňami, keramické umývadla, záchody so zabudovanou splachovacou nádržkou Geberit, pákové nerezové vodovodné batérie, keramické obklady sociálnych zariadení a steny za kuchynskou linkou, zdroje vykurovania a TÚV - kondenzačné kotle na zemný plyn v prevedení turbo). Vzhľadom na genézu výstavby bytového domu bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov.

Adresa: Hasičská ulica, Dubnica nad Váhom