Rodinný dom súp. č. 107 v obci Bruty, okres Nové Zámky
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 1 deň
Spisovná značka
D 401621
Všeobecná hodnota:
48 700,00€
Najnižšie podanie:
48 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
09.12.2021, 12:30
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.11.2021, 15:30
2. termín obhliadky:
01.12.2021, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1482 m2
Zastavaná plocha:
209,74 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401621

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.107 na parc.č.246/5

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp.č.107 postavený na parc.č. 246/5  je prízemný, čiastočne podpivničený, bez možnosti využitia podkrovia na bývanie.   Rodinný dom bol daný do užívania podľa zistenia v roku 1969. Rodinný dom je v pôvodnom stave, nová je kuchyňa a kúpeľňa,   údržba primeraná, životnosť 100 rokov.   

Dispozičné riešenie:

Suterén (1.PP): sklad

Prízemie (1.NP) :  veranda, predsieň, schodisko, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa,  WC, hala, komora, špajza, kotolňa, sklady   

Konštrukčný systém a vybavenie:

Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka je omietnutá, obvodový nosný systém  murovaný z tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm, suterén je z monolitického betónu. Strecha je valbová  krytina je z AZC šablón na drevenom debnení,  klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, v suteréne betónový monolitický.  Fasáda je brizolitová 3x a vápennocementová hrubá 1x.   Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú drevené,  okná sú drevené dvojité, vonkajšie drevené rolety sú osadené.  Podlahy obytných miestností prízemia doskové,  ostatné podlahy sú keramické a  PVC, v suteréne poter. Vykurovanie  je ústredné kotlom na plyn a tuhé palivo, radiátory panelové. Teplá voda je riešená elektrickým bojlerom osadenžm v komore.  V kuchyni prízemia je kuchynská linka, plynový šporák s digestorom, smaltovaný drez s pákovou nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad stien je za linkou a šporákom.  V kúpeľni prízemia je smaltovaná vaňa s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, smaltované umývadlo s bežnou nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad stien nad 1,35 m výšky. Záchod  je splachovací s umývadlom.  Prístup do rodinného domu je cez verandu z bočnej strany.  Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod a   vodovod.  Splašky sú zvedené do žumpy.