Rodinný dom súp. č. 2077 na ul. Metodova v obci Nitra, okres Nitra
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 1 deň
Spisovná značka
D 401321
Všeobecná hodnota:
247 000,00€
Najnižšie podanie:
247 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
09.12.2021, 12:00
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
25000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.11.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
01.12.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
594 m2
Zastavaná plocha:
261,15 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401321

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom, súp. č. 2077, parc. č. 3686/1, k.ú. Nitra 
Rodinný dom súp. č. 2077 je postavaný na pozemku parc. č. 3686/1 v k.ú. Nitra, obec Nitra, okres Nitra. Situovaný je v uličnej zástavbe rodinných domov, prístupný z verejnej komunikácie. Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia bol rodinný dom postavený v roku 1986. V danej časti obce je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektro, kanalizáciu a zemný plyn. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, je čiastočne podpivničený, dispozičné riešenie podlaží je v súlade s nákresom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku. 
Dispozičné riešenie: V suteréne sa nachádzajú hospodárske miestnosti, chodba, kotolňa, práčovňa, samostatné WC, hobby miestnosť, miestnosť s krbom, schodisko do I.NP, prístavba pivnice z vonkajšej strany rodinného domu (hodnotené samostatne). Na prízemí sa nachádza zádverie, chodba, kuchyňa, obývacia izba, dve izby, šatník, kúpeľňa, schodiskový priestor do suterénu.