Metrologické stredisko súp. č. 2842, pílnica, dielňa, garáž v obci Pezinok, okres Pezinok
Spisovná značka
D 800121
Všeobecná hodnota:
327 000,00€
Najnižšie podanie:
299 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
13.01.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.12.2021, 11:00
2. termín obhliadky:
10.01.2022, 11:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
14726 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
800121

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUSTICIA Recovery, k.s., Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Opis predmetu dražby

Metrologické stredisko súpisné číslo 2842 na parc. č. 2905/4, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok 

POPIS STAVBY 

Metrologické stredisko súpisné číslo 2842 na parc. č. 2905/4, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok - objekt riešený ako samostatne stojací dvojpodlažný s plochou strechou resp. šikmou strechou malého sklonu. 

Dispozičné riešenie: 

Objekt slúžil v minulosti pravdepodobne pre administratívne účely. Hlavný vstup do objektu je z čelnej strany cca v strede objektu, odkiaľ je prístupná vstupná hala so schodiskom na úroveň 2.NP. Zo vstupnej haly sú na oboch podlažiach prístupné stredové chodby pozdĺž celým objektom, po oboch stranách lemované pravdepodobne kancelárskymi miestnosťami. Na čelnej strane objektu sa na oboch podlažiach nachádzalo sociálne zázemie pre pracovníkov v členení muži a ženy. 

Konštrukčné riešenie: Ohodnocovaný objekt je konštrukčne vyhotovený ako drevostavba. Založenie objektu predpokladám na betónových pásových základoch, na ktorých je realizovaná podmurovka. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové so zavetrením, stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom. Deliace priečky sú realizované ako sendvičové drevené. Opláštenie objektu je realizované sendvičovou drevenou skladbou s tepelným izolantom, vonkajšie aj vnútorné povrchové úpravy sú realizované ako nátery. Zastrešenie objektu je realizované šikmou sedlovou strechou malého sklonu, strešná krytina predpoklad z materiálov na báze asfaltu. Objekt neobsahuje klampiarske konštrukcie. Objektové schodisko oceľové schodnicové, schodiskové stupne s povrchovou úpravou z linolea. Povrchové úpravy podláh odstránené, v štádiu cementových poterov alebo drevených záklopov. Výplne okenných otvorov drevené zdvojené, dvere hladké, prevažne odstránené. 

 

Objekt v minulosti obsahoval rozvody vody v rámci sociálneho zázemia, rozvody kanalizácie, elektroinštalácie a ústredného vykurovania. Všetko infraštruktúrne zázemie v rámci objektu je odstránené resp. poškodené natoľko, že jeho prípadná rekonštrukcia nie je možná. 

 

Na základe potvrdenia - Mesto Pezinok - Potvrdenie o veku stavby zo dňa 21.05.2019, bol objekt daný do užívania v roku 1991. Životnosť porovnateľných „drevostavieb“ sa pohybuje v rozpätí od 30 do 40 rokov. Vzhľadom na súčasný technický stav a niekoľkoročnú zanedbanú údržbu, životnosť objektu určujem na 33 rokov. Objekt vzhľadom na zanedbanú údržbu ako aj zjavné známky násilného poškodenia nie je schopný plniť svoj projektový účel. Z objektu je odstránené všetko vnútorné vybavenie, objekt má známky násilného poškodenia takmer všetkých konštrukcií. S uvážením technického stavu môže byť prípadná rekonštrukcia objektu ekonomicky nereálna. 

 

Výpočet obostavaného priestoru je vykonaný na základe zamerania skutkového stavu. Zrovnaná hrúbka základov je uvažovaná s prihliadnutím na charakter zakladania odborným odhadom 0,200m, podmurovka výšky 0,600m. Svetlá výška 1.NP je 2,950m, hrúbka skladby stropnej konštrukcie 0,300m. Svetlá výška 2.NP je 3,040m, zrovnaná hrúbka strechy je uvažovaná s ohľadom na predpokladanú skladbu strešného stropnej konštrukcie (hr. 200mm) ako aj strešného plášťa 0,400m. Pri stanovení východiskovej hodnoty posudzovaných nehnuteľností som použil koeficient cenovej úrovne kCU = 2,707 prevzatý z tabuľky „Koeficienty cenovej úrovne pre metodiku USI“ za II.Q/2021, voči IV.Q/1996 uverejnenej na internete Ústavu súdneho znalectva, platné v čase ohodnotenia. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov zverejnených v publikácii: Vyparina, M. a kol. „Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydala Žilinská univerzita v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.

 

PÍLNICA na parc. č. 2905/5, k. ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok

 

POPIS STAVBY 

Pílnica na parc. č. 2905/5, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok - objekt riešený ako samostatne stojací jednopodlažný halový so šikmou strechou malého sklonu. 

 

Dispozičné riešenie: 

Pôvodný účel objektu nebol zistený. Objekt je dispozične rozdelený na 3 časti - sociálne zázemie, časť technologická a časť manipulačná alebo skladovacia. 

 

Konštrukčné riešenie: Ohodnocovaný objekt je konštrukčne vyhotovený ako drevostavba. Založenie objektu predpokladám na betónových pätkových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové. Prestrešenie objektu je realizované šikmou strechou s malým sklonom pomocou drevených lepených väzníkov. Deliace priečky sú murované. Opláštenie objektu je realizované drevenou výplňou medzi drevenými nosnými stĺpmi. Vonkajšie aj vnútorné povrchové úpravy sú realizované ako nátery. Strešná krytina predpoklad z materiálov na báze asfaltu, prevažne nefunkčná resp. odstránená. Objekt obsahuje pozostatok klampiarskych konštrukcií strechy. Povrchové úpravy podláh cementový poter. Výplne okenných otvorov jednoduché drevené, dvere a brány odstránené. 

 

Objekt v minulosti obsahoval rozvody vody v rámci sociálneho zázemia, rozvody kanalizácie a elektroinštalácie. Všetko infraštruktúrne zázemie v rámci objektu je odstránené resp. poškodené natoľko, že jeho prípadná rekonštrukcia nie je možná. 

 

Na základe potvrdenia - Mesto Pezinok - Potvrdenie o veku stavby zo dňa 21.05.2019, bol objekt daný do užívania v roku 1979. Životnosť porovnateľných objektov sa pohybuje v rozpätí od 30 do 45 rokov. Vzhľadom na súčasný technický stav a niekoľkoročnú zanedbanú údržbu, životnosť objektu určujem na 44. Objekt vzhľadom na zanedbanú údržbu ako aj zjavné známky násilného poškodenia nie je schopný plniť svoj projektový účel. S uvážením technického stavu môže byť prípadná rekonštrukcia objektu ekonomicky nereálna. 

 

Výpočet obostavaného priestoru je vykonaný na základe zamerania skutkového stavu. Zrovnaná hrúbka základov je uvažovaná s prihliadnutím na charakter zakladania odborným odhadom 0,20m. Pri stanovení východiskovej hodnoty posudzovaných nehnuteľností som použil koeficient cenovej úrovne kCU = 2,707 prevzatý z tabuľky „Koeficienty cenovej úrovne pre metodiku USI“ za II.Q/2021, voči IV.Q/1996 uverejnenej na internete Ústavu súdneho znalectva, platné v čase ohodnotenia. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov zverejnených v publikácii: Vyparina, M. a kol. „Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydala Žilinská univerzita v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.

 

DIELŇA na parc. č. 2905/6, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok 

 

POPIS STAVBY Dielňa na parc. č. 2905/6, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok - nadzemná časť objektu bola k termínu obhliadky odstránená, ostali ponechané len základové konštrukcie a základová doska. 

 

Na základe potvrdenia - Mesto Pezinok - Potvrdenie o veku stavby zo dňa 21.05.2019, bol objekt daný do užívania v roku 1982. Životnosť porovnateľných objektov sa pohybuje v rozpätí od 30 do 45 rokov. Vzhľadom na súčasný technický stav a niekoľkoročnú zanedbanú údržbu, životnosť objektu určujem na 40. 

 

Výpočet obostavaného priestoru je vykonaný na základe zamerania skutkového stavu. Zrovnaná hrúbka základov je uvažovaná s prihliadnutím na charakter zakladania odborným odhadom 0,20m. Predpokladaná konštrukčná výška je 3,0m. 

 

Pri stanovení východiskovej hodnoty posudzovaných nehnuteľností som použil koeficient cenovej úrovne kCU = 2,707 prevzatý z tabuľky „Koeficienty cenovej úrovne pre metodiku USI“ za II.Q/2021, voči IV.Q/1996 uverejnenej na internete Ústavu súdneho znalectva, platné v čase ohodnotenia. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov zverejnených v publikácii: Vyparina, M. a kol. „Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydala Žilinská univerzita v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.

 

GARÁŽE na parc. č. 2905/7, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok 

 

POPIS STAVBY

Garáže na parc. č. 2905/7, k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok pozostávali z halovej a zrejme administratívnej časti. Nadzemná časť halovej časti objektu bola k termínu obhliadky odstránená, ostali ponechané len základové konštrukcie a základová doska. Administratívna časť objektu ostala ponechaná, z dôvodu havarijného stavu nebola vykonaná obhliadka interiérovej časti. 

Administratívna časť objektu je dvojpodlažný objekt s drevenou nosnou konštrukciou, z vonkajšej strany obmurovaná zrejme požiarnou stenou. Založenie objektu predpokladám na betónových pásových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové, stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom. Deliace priečky sú realizované ako sendvičové drevené. Opláštenie objektu z čelnej a zadnej strany realizované sendvičovou drevenou skladbou s tepelným izolantom, bočné steny sú murované. Vonkajšie aj vnútorné povrchové úpravy sú realizované ako nátery, bočné steny bez povrchovej úpravy. Zastrešenie objektu je realizované plochou strechou, strešná krytina predpoklad z materiálov na báze asfaltu. Objekt neobsahuje klampiarske konštrukcie. Povrchové úpravy podláh odstránené, v štádiu cementových poterov alebo drevených záklopov. Výplne okenných otvorov drevené zdvojené, dvere hladké, prevažne odstránené. 

Objekt v minulosti obsahoval rozvody elektroinštalácie. Všetko infraštruktúrne zázemie v rámci objektu je odstránené resp. poškodené natoľko, že jeho prípadná rekonštrukcia nie je možná. 

Na základe potvrdenia - Mesto Pezinok - Potvrdenie o veku stavby zo dňa 21.05.2019, bol objekt daný do užívania v roku 1982. Životnosť porovnateľných objektov sa pohybuje v rozpätí od 30 do 45 rokov. Vzhľadom na súčasný technický stav a niekoľkoročnú zanedbanú údržbu, životnosť objektu určujem na 40 rokov. Zostávajúca časť objektu je vo veľmi zlom technickom stave, s narušenou statickou stabilitou. Rekonštrukcia objektu je ekonomicky nereálna. 

Výpočet obostavaného priestoru je vykonaný na základe zamerania skutkového stavu. Zrovnaná hrúbka základov je uvažovaná s prihliadnutím na charakter zakladania odborným odhadom 0,20m. Predpokladaná konštrukčná výška podlaží je 3,0m. 

Pri stanovení východiskovej hodnoty posudzovaných nehnuteľností som použil koeficient cenovej úrovne kCU = 2,707 prevzatý z tabuľky „Koeficienty cenovej úrovne pre metodiku USI“ za II.Q/2021, voči IV.Q/1996 uverejnenej na internete Ústavu súdneho znalectva, platné v čase ohodnotenia. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov zverejnených v publikácii: Vyparina, M. a kol. „Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydala Žilinská univerzita v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.