Dražba 1/6 rodinného domu súp. č. 248 v obci Turie, okres Žilina
Začína
o 29 dní
Spisovná značka
D 501919A
Všeobecná hodnota:
810,00€
Najnižšie podanie:
810,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.08.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
200€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.08.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
13.08.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Zastavaná plocha:
85,13 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
501919A

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

 Rodinný dom s.č. 248 na parc. č. 1344/4 KNC v k.ú. Turie bol podľa Potvrdenia Obecného úradu Turie a podľa reliéfu na severnom štíte domu postavený v r. 1931. Budova je prízemná, čiastočne podpivničená, tvorí súčasť dvojdomu na parc. č. 1344/4 a 1343/3. Dispozíciu domu tvorí zádverie, kuchyňa, 1 izba a špajza. Do pivnice, ktorú tvorí 1 miestnosť, sa vchádza zvonku - po vonkajších schodoch zo severnej strany domu. Budova spĺňa charakter rodinného domu podľa stavebného zákona. Suterén Osadenie je v priemere 1,30 m pod terénom bez zvislej izolácie, steny suterénu sú betónové monolitické, strop železobetónový monolitický s rovným podhľadom, podlaha - hlina, fasádne omietky vápenné - severná stena so vstupom. Prízemie 

 Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou, podmurovka s výškou do 50 cm omietaná, zvislé steny hr. 45 cm murované z plných tehál, priečky tehlové. Vnútorné omietky vápenné, stropy drevené trámové s rovným podhľadom, krov sedlový, krytina škridla jednodrážková. Klampiarske konštrukcie - žľaby, zvody a parapety z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky vápenné na 3 stenách. Dvere hladké plné a presklené, okná drevené dvojité. Podlahy - v izbe dosky, v kuchyni a chodbe keramická dlažba, v špajzi betón. Vykurovanie - plynové gamatky v izbe a kuchyni, elektroinštalácia svetelná. Rozvod vody studenej z oceľového potrubia, kanalizácia z kuchynského drezu z plastového potrubia do trativodu. Vybavenie kuchyne - plynový sporák s elektrickou rúrou, sporák na tuhé palivo, drez oceľový smaltovaný, kuchynská linka na báze dreva dl. 1,50+0,90 m, obyčajná vodovodná batéria. Obklad steny v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač s poistkou. Predpokladaná životnosť budovy určenej na bývanie s hrúbkou múrov z tehál 40 cm - 50 cm je 100 rokov. Opotrebovanie sa počíta lineárnou metódou.

Adresa: 013 12 Turie, Slovakia