Dražba 1/8 rodinného domu súp. č. 63 Zárieč - Keblov v obci Svederník, okres Žilina
Spisovná značka
D 500420
Všeobecná hodnota:
4 030,00€
Najnižšie podanie:
3 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
26.11.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
900€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.11.2021, 16:00
2. termín obhliadky:
17.11.2021, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
71,51 m2
Zastavaná plocha:
85,74 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500420

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 63, Zárieč-Keblov, k.ú. Svederník, Okres Žilina

Spoluvlastnícky podiel:               1/8

Popis:

Dom je postavený pre účel bývania. Ide o rodinný dom, ktorý je postavený v uličnej zástavbe,  v zastavanom území obce Svederník, v časti Zárieč - Keblov. Od centra obce je vzdialený cca 1 km, od zástavky autobusu cca 5 minút pešou chôdzou. Prístup k domu a na pozemok je priamo zo štátnej cesty III. tr. Obec Svederník je vzdialená od centra krajského mesta Žilina cca 11 km. Dom je samostatne postavený, murovaný, so sedlovou strechou. Dom má jedno nadzemné podlažie - prízemie. Vstup do domu je riešený z nádvoria vonkajšími schodmi z východnej strany.

 Dispozičné riešenie: 

1. N. P. ( prízemie ) je rozdelené na: vstup so zádverím, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, dve izby.

 Technický popis: 

Rodinný dom bol postavený v roku 1967 na základe údaja, ktorý je uvedený  v Rozhodnutí Štátneho notárstva Žilina č. D 1343/70 - 16k zo dňa 08.04.1971. Stavba sa nachádza na parcele číslo 851 v k.ú. Svederník. V roku 2014 bola v kuchyni vymenená kuchynská linka a sporák. V izbách boli položené veľkoplošné laminátové parkety a vnútorné steny boli vymaľované. Rodinný dom je obývaný a je udržiavaný.

Základy - základové pásy betónové s izoláciou proti vode. Podmurovka je betónová. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál a tvárnic, hr. stien je 300 mm. Priečky sú murované z tehál. Vodorovné nosné konštrukcie -  nad 1. NP je strop drevený, trámový so záklopom a omietkou. Preklady a stužujúci veniec sú železobetónové. Vonkajšie schody na prízemie sú betónové. Strecha je sedlová, krov je drevený, sedlový. Krytina je zo škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a sú neúplné. Výplne otvorov - pôvodné dvere sú drevené hladké plné v oceľových  zárubniach., vonkajšie dvere sú plastové, čiastočne, presklené. Pôvodné okná sú drevené ( kasňové ) s dvojitým zasklením. Vnútorná úprava povrchov - pôvodné omietky sú vápenné, hladké, šťukové, maľby stien sú rôznofarebné., v kúpeľni - okolo vane a v kuchyni pri sporáku a za kuchynskou linkou sú keramické obklady. Vonkajšia úprava povrchov - fasáda je pôvodná, omietnutá brizolitom, sokel do výšky 100 cm je omietnutý hladkou vápennocementovou omietkou. Podlahy - na prízemí - v kuchyni, na chodbe a v zádverí - sú pôvodné podlahy doskové, na ktorých je nalepené PVC., v obytných miestnostiach sú vymenené od roku 2014 za veľkoplošné, laminátové, plávajúce podlahy., v kúpeľni je keramická dlažba.

Vnútorné rozvody od roku 1975: 

Vodovod - objekt je zásobovaný pitnou vodou z obecného vodovodu prípojkou z potrubia rPE D 25. Vnútorný rozvod je z pozinkovaných rúr, ktoré sú izolované a sú vedené v podlahe a v stenách. Rozvod je do kuchyne a do kúpeľne. Kanalizácia splašková - odpad z kuchyne a z kúpeľne je pod podlahou a je z novodurových rúr. Kanalizačný zvod je zaústený do vlastnej žumpy, ktorá sa nachádza pod suchým WC. Dažďová kanalizácia - strešné zvody sú vypustené na okolitý terén. Elektroinštalácia - vnútorné elektrické rozvody sú 230 V a sú rúrkach pod omietkami a sú napojené na hlavný rozvádzač, ktorý sa nachádza pri vchode na stene. Istenie je poistkami. Svetelný okruh je rozdelený na svetelný a zásuvkový. Vykurovanie - lokálne pecou na pevné palivo, v kuchyni je sporák na tuhé palivo. Zdrojom teplej vody je kúpeľňová pec na tuhé palivo, ktorá je umiestnená v kúpeľni. Rozvody teplej vody sú vedené do kúpeľne.

Vnútorné vybavenie: 

1. NP - kuchyňa: kuchynská linka dl. 2,60 m, samostatný drez zavesený na stene v kuchyni, sporák na tuhé palivo, vodovodná batéria páková.

1. NP - kúpeľňa - smaltová vaňa a vodovodná batéria so sprchou, kúpeľňová pec, umývadlo, vodovodná batéria.

Suché WC je umiestnené mimo domu.

Adresa: 013 32 Svederník, Slovakia