Asociovaná dražba polyfunkčného objektu súp. č. 865 v obci Rosina, Okres Žilina
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
68/2021
Všeobecná hodnota:
978 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
5719 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:
  1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka, vedený vo VÚB, a.s.
  2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
  3. Banková záruka
  4. Notárska úschova
IBAN:
SK71 0200 0000 0019 5703 8659
VS:
682121

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
U9, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Súbor nehnuteľností pozostávajúcich z polyfunkčného objektu administratívy, ubytovne, skladov spolu s príslušenstvom a pozemkami evidovaných na liste vlastníctva č. 3359 , Okresným úradom Žilina, Katastrálnym odborom, okres: Žilina, obec: Rosina, k. ú. ROSINA. 

Celková plocha areálu je 5719 m2. V súčasnosti je objekt využívaný na ubytovacie a výrobné účely, no je možné ho využívať taktiež na skladovanie prípadne na iné aj priemyselné účely. 

Adresa: 013 22 Rosina, Slovakia