4/5-iny Rodinného domu súp. č. 220 na ul. Dujavská v obci Raslavice, okres Bardejov
Začína
o 17 dní
Spisovná značka
D 500520
Všeobecná hodnota:
4 310,00€
Najnižšie podanie:
4 310,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.07.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice (salónik TESLA – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
1200€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
16.06.2021, 17:00
2. termín obhliadky:
30.06.2021, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Zastavaná plocha:
97,13 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500520

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 220, ul. Dujavská č.o. 15,  k.ú. Vyšné Raslavice

Spoluvlastnícky podiel:               4/5

Rodinný dom č.s. 220 na parc.č. 427 (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba č.s. 220 je vedený na LV č.1327 - parcela nie je predmetom ohodnotenia) je postavený v individuálnej zástavbe rodinných domov, na vedľajšej ulici obce. Podľa potvrdenia obce (v prílohe tohto posudku) bol daný do užívania pred rokom 1976, pravdepodobne v roku 1950. Vzhľadom k materiálom, ku konštrukčnému vyhotoveniu, stavu a opotrebeniu potvrdzujem  vek realizácie domu v roku 1950.

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu, vrátane čiastočného podpivničenia, s valbovou strechou. Rodinný dom je v pôvodnom stave, napojený len na prípojku elektrickej energie. Možnosť napojenia na verejný vodovod a plyn (v mieste prístupovej komunikácie), na verejnú kanalizáciu(na konci záhrady). Rodinný dom nebol sprístupnený z interiéru, konštrukcie, ktoré boli viditeľné, boli zohľadnené vo výpočte.

Dispozičné riešenie: 

V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú: 2 miestnosti pivnice.

V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú: 2 izby, kuchyňa.

 Technické riešenie:

- Osadenie do terénu - 1.PP - v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie

- Základy - 1. NP - kamenné - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - murované z plných pálených tehál v skladobnej hr. nad 40 cm do 50 cm; - 1.PP - kamenné hr. do 60 cm, deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - 1.PP - klenbové medzi oceľové "I" profily

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy 

- Klampiarske konštrukcie ostatné - 1.NP - z pozinkovaného plechu

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP -  vápennocementové hladké nad 2/3 plochy; - 1.PP - vápennocementové hladké nad 2/3 plochy

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné hladké

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP drevené rámové, - 1.PP - drevené rámové; okná - 1. NP - drevené dvojité, -1.PP - oceľové jednoduché

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - drevené palubovky

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami.

Adresa: Dujavská 220, Raslavice