2-izbový byt č. 5 v bytovom dome súp. č. 15,16 na ul. Hroncova v obci Košice - Sever, Okres Košice I.
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 17 dní
Spisovná značka
D 400521
Všeobecná hodnota:
99 800,00€
Najnižšie podanie:
99 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.07.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice (salónik TESLA – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
16.06.2021, 17:00
2. termín obhliadky:
30.06.2021, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
12,32 m2
Podlahová plocha:
52,67 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400521

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 5, Hroncova ulica, v bytovom dome súp. č.  15, 16, vchod č. 9,  v kat. úz. Severné Mesto

Byt č. 5 sa nachádza v bytovom dome č.s. 15 (na parcele č. 2619) a č.s. 16 (na parcele č. 2618), na ulici Hroncová, vchod č. 9, v k.ú. Severné Mesto, Košice I - Sever. Jedná sa o 2 - izbový byt s príslušenstvom. Bytový dom je situovaný v širšom centre mesta, v lokalite zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti. Dom je napojený na inžinierske siete, a to: elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia, plyn a teplovod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1964 podľa Potvrdenia správcu bytového domu, v prílohe tohto znaleckého posudku. Bytový dom bol v roku 2017 rekonštruovaný - výmena okien  v spoločných priestoroch a vchodových dverí, výmena výťahu, výmena strešnej krytiny a zateplenie fasády s novou fasádnou omietkou. Byt bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2011, výmenou okien za plastové. Stav bytového domu a bytu je dobrý, zodpovedá veku, opotrebeniu a bežnej údržbe.

 TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU:

Jedná sa o bytový dom s dvomi vchodmi, v ktorých je 33 bytov a 4 nebytové priestory. Bytový dom má 6 nadzemných podlaží,  a jedno podzemné podlažie, čiastočne zapustené v zemi, v ktorom sú pivnice. 

Bytový dom je murovanej konštrukcie, postavený na betónových základoch s hydroizoláciou. Obvodové steny a priečky sú murované, fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom, s fasádnou omietkou na báze umelých hmôt. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové panely s rovným podhľadom. Schodište je dvojramenné, železobetónové, prefabrikované, s terazzovým povrchom. Strecha je plochá. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má v každom vchode jeden výťah. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové s elektrickým vrátnikom, okná v spoločných priestoroch schodiska sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 1m, obklady spoločných priestorov nie sú realizované. Podlahy v spoločných priestoroch vstupu a schody sú terazzové, v pivniciach sú betónové. 

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a vetracie rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Predmetný byt sa nachádza na 3./6. nadzemnom podlaží (2. poschodie) bytového domu. Jedná sa o 2 - izbový byt s príslušenstvom. Dispozícia bytu: obývacia izba, izba, predsieň (chodba), kúpeľňa, WC, kuchyňa, balkón. K bytu patrí aj pivnica v 1.podzemnom podlaží. Byt je v pôvodnom stave, len okná boli v roku 2011 vymenené za plastové. 

Omietky sú vápenné hladké, keramické obklady sú realizované v kuchyni za kuchynskou linkou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené z dubových vlysov, v ostatných miestnostiach sú podlahy z PVC. Dvere sú hladké, plné i čiastočne presklené. Okná sú nové plastové, s hliníkovými žalúziami. Kúrenie a teplá voda je z centrálneho zdroja, v byte sú plechové panelové radiátory s regulačnými ventilmi a s meračmi spotreby tepla. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 1,8 bm, so smaltovaným drezom a bežnou vodovodnou batériou, plynový sporák. Bytové jadro je pôvodné, umakartové. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, bežná vodovodná batéria. V samostatnom WC je splachovací záchod.

Adresa: Hroncova č. 5, Košice - Sever