Rodinný dom súp. č. 52 v obci Kalnište, okres Svidník
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 17 dní
Spisovná značka
D 400221
Všeobecná hodnota:
32 100,00€
Najnižšie podanie:
32 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.07.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice (salónik TESLA – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
16.06.2021, 16:00
2. termín obhliadky:
30.06.2021, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
2881 m2
Zastavaná plocha:
158,11 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400221

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

RODINNÝ DOM súp. č. 52, postavený na parc. č. 85  v kat. úz. Kalnište

Rodinný dom č.s. 52 na parcele KN - C č. 85, v katastrálnom území obce Kalnište bol daný do užívania v roku 1965 (podľa Potvrdenia Obce Kalnište v prílohe tohto posudku). Vzhľadom k tomu, že sa nezachovali k tomu žiadne dokumenty, a podľa stavebno-technického, konštrukčného a materiálového vyhotovenia, potvrdzujem tento rok realizácie stavby. Rodinný dom bol naposledy rekonštruovaný roku 2014, kedy bola vymenená strecha, vrátane strešnej konštrukcie, krytiny a klampiarskych konštrukcií, v tomto roku boli realizované laminátové podlahy obytných miestností. V roku 2011 boli vymenené okná za plastové. V roku 1980 bola realizovaná kúpeľňa a kuchynská linka. V roku 1993 bol zavedený plyn a zavedené vykurovacie telesá Gamat, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú. Ostatné konštrukcie sú v pôvodnom stave. 

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Strecha je sedlová. Dom je napojený na prípojky: NN rozvod elektrickej energie a plyn.

Dispozičné riešenie:  

V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza gánok, predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza, predná izba (v súčasnosti rozdelená sadrokartónovou priečkou), 2 zadné izby. 

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie.

- Podmurovka - 1. NP - nepodpivničené, priemernej výšky do 50 cm, z lomového kameňa.

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - murované z plných pálených tehál v skladobnej hr. od 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové.

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP  - s rovným podhľadom drevené trámové.

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - z pozinkovaného vlnitého plechu s povrchovou úpravou; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy, klampiarske konštrukcie ostatné, parapety - z pozinkovaného plechu.

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - omietky brizolitové nad 2/3 plochy.

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP vápenné štukové; 

- vnútorné obklady - 1. NP - keramický obklad nad 1,35 m v kúpeľni, - vane,  - WC, - za kuchynskou linkou.

- Výplne otvorov - dvere - 1.NP drevené rámové; okná - 1. NP - plastové s kovovými žalúziami.

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1. NP - laminátové plávajúce.  Podlahy ostatných miestností - 1. NP - keramické dlažby.

- Vybavenie kuchyne - 1.NP -  kuchynská linka na báze dreva dl. 3,0 m, 1 ks nerezový drez, páková vodovodná batéria, sporák na plyn, sporák na drevo.

- Vybavenie kúpeľne s WC - 1. NP  - smaltovaná vaňa,  keramické umývadlo, bežné vodovodné batérie, - elektrický zásobníkový ohrievač, splachovací záchod.

- Vykurovanie - lokálne vykurovanie na plyn  - 1. NP - Gamatkami - 3ks, akumulačná keramická pec.

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja.

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP svetelná a motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.

- Inštalácia zemného plynu - 1. NP.

PRISLUŠENSTVO: 

Hospodárska budova na p.č. 85

Hospodárska budova je postavená za rodinným domom zo severnej strany, na parcele KN - C č. 85. Jedná sa o drobnú stavbu v poškodenom stave - bez strechy.  Jednopodlažná budova, pôvodne so sedlovou strechou, s múrmi z betónovej monolitickej konštrukcie, so stropom, ktorý je zhotovený klenbami medzi oceľové "I" profily - čiastočne poškodený, pôvodne  s krytinou z pálenej škridle. Vonkajšie omietky sú brizolitové - poškodené,  bez vnútorných omietok. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené rámové. Podlaha betónová hrubá. Postavená v roku 1965.

Plot uličný na p.č. 85

Plot uličný a predzáhradky, ktorý pokračuje aj po východnej strane dvora, je z oceľovej tyčoviny a z rámového pletiva v rámoch, na betónových základoch a betónovej podmurovke, s pohľadovou výplňou výšky 1,10 m, s bránou a bránkou z oceľových zvislých tyčí do oceľového rámu, realizovaný v roku 1970.

Studňa vŕtaná na parc. č. 85

Studňa vŕtaná je umiestnená vedľa rodinného domu  na východnej strane, s priemerom DN 200 mm a hĺbkou 10,5m, realizovaná v roku 1965.

Studňa kopaná na parc. č. 85

Studňa kopaná je umiestnená v záhrade za rodinným domom, je nedokončená, s priemerom DN 900 mm a hĺbkou 10,5m, realizovaná v roku 2020.

Vodovodná prípojka na p.č. 85

Vodovodná prípojka zo studne je vedená cez dvor, realizovaná v roku 1980.

Kanalizačná prípojka na p.č. 85, 354, 313

Kanalizačná prípojka je zvedená do žumpy, ktorá je umiestnená na parc. č. 313, vedená z dvora popod miestnu komunikáciu, kameninovými rúrami, realizovaná v roku 1965.

Žumpa na p.č. 313

Žumpa, ktorá je umiestnená na parc. č. 313, je realizovaná z dvoch 200 l nádrží, v roku 1965.

Plynová prípojka na p.č. 85

Plynová prípojka je realizovaná z oceľových rúr DN 25 mm, je vedená cez predzáhradku k domu, v roku 1993.

Podzemná pivnica na p.č. 85

Podzemná pivnica je umiestnená vo dvore na parc. č. 85, je betónovej monolitickej konštrukcie s klenbovým stropom, realizované v roku 1967.

Adresa: Kalnište č. 52