Rodinný dom súp. č. 336 na ul. Horná v obci Zlaté Klasy, Okres Dunajská Streda
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 401720
Všeobecná hodnota:
38 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
367 m2
Zastavaná plocha:
277,17 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401720

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.336 postavený na parc. KN č. 175/1, 175/5, 175/6,  k.ú. Rastice

 Predmetom ohodnotenia je rodinný dom súp. č. 336 postavený na parc. č. 175/1, 175/5, 175/6 v okrese Dunajská Streda, obec Zlaté Klasy, kat. ú. Rastice. Doklady o veku pôvodnej stavby rodinného domu predložené neboli, jedinou informáciou o veku stavby je predložený znalecký posudok č. 16/2009 zo dňa 29.05.2009, ktorý vypracoval znalec Ing. Pavol Minárik. Rekonštrukcia a prístavba k rodinnému domu bola povolená stavebným povolením č. Z 2009/329-003 zo dňa 21.05.2009, ktoré vydala Obec Zlaté Klasy. V čase, kedy bol vypracovaný znalecký posudok č. 16/2009 zo dňa 29.05.2009 bola prístavba k rodinnému domu rozostavaná. Ako je uvedené v časti I. Úvod, obhliadku rodinného domu bolo umožnené znalkyni vykonať len čiastočne, preto nebolo možné posúdiť dokončenosť a stavebnotechnický stav prístavby k rodinnému domu v čase spracovania tohto znaleckého posudku. Vzhľadom k tomu, že prístavba k rodinnému domu bola už v roku 2009 rozostavaná predpokladám, že je v čase vypracovania tohto znaleckého posudku dokončená, preto stavbu hodnotím ako dokončenú. Kolaudačné rozhodnutie predložené nebolo.

 Rodinný dom je samostatne stojaci, pôdorysného tvaru L, osadený na rovinatom pozemku, murovanej nosnej konštrukcie, prízemný, v časti prístavby s obytným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou. 

 Dispozičné riešenie:

V pôvodnej časti rodinného domu sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba. Podľa predloženého pôdorysu sa majú na prízemí prístavby nachádzať tri izby, vstup, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa a terasa. V podkroví prístavby sa majú nachádzať 2 izby, predsieň, schodisko, sušiareň - sklad.

Adresa: Horná ulica 336, Zlaté Klasy