1-izbový byt súpisné č. 771 na ul. Venevská, vchod č. 33 v obci Veľký Krtíš, Okres Veľký Krtíš
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 27 dní
Spisovná značka
D 5150720
Všeobecná hodnota:
20 300,00€
Najnižšie podanie:
15 250,00€

Dátum a čas konania dražby:
23.08.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
04.08.2021, 15:45
2. termín obhliadky:
18.08.2021, 15:45

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
13 m2
Podlahová plocha:
40,18 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150720

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
„Venevská“, Venevská 37, 990 01 Veľký Krtíš
Opis predmetu dražby

Byt č. 10, ul. Venevská č.s. 771, vchod 33, k.ú. Veľký Krtíš

Byt č. 10 sa nachádza v bytovom dome č.s. 771, vchod č. 33, ul. Venevská, na parcele č. 2965, v okresnom meste Veľký Krtíš. Jedná sa o 1-izbový byt s príslušenstvom. Bytový dom je situovaný v blízkosti centra mesta, na sídlisku v lokalite zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti. Dom je napojený na inžinierske siete, a to: elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1975 podľa potvrdenia SVB 50 Venevská, 990 01 Veľký Krtíš, v prílohe tohto znaleckého posudku. Bytový dom bol čiastočne rekonštruovaný - zateplenie obvodových konštrukcií, nové plastové okná v spoločných priestoroch schodiska a plastové vchodové dvere. Byt je v pôvodnom stave s typovým vybavením. Skutkový stav bytového domu a bytu zodpovedá veku, opotrebeniu a bežnej údržbe.

 TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU:

Jedná sa o bytový dom, s 5 nadzemnými podlažiami, so 4 vchodmi, v 1. nadzemnom podlaží sú dva byty a pivnice, v 2. až 5. NP sú po dva byty.

Bytový dom je panelovej konštrukcie postavený na betónových základoch. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s omietkou na báze umelých hmôt. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je dvojramenné, železobetónové, prefabrikované, s povrchom z PVC. Strecha je plochá. Klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má výťah. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové s elektrickým vrátnikom, okná v spoločných priestoroch schodiska sú nové plastové. Vonkajšie omietky sú nové na báze umelých hmôt, vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 1m, obklady spoločných priestorov nie sú realizované. Podlahy v spoločných priestoroch sú z keramickej dlažby, v pivniciach sú betónové a na schodoch sú z PVC. 

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, vetracie rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Predmetný byt sa nachádza na 1./5. nadzemnom podlaží (na prízemí) bytového domu, v strednej sekcii. Jedná sa o 1 - izbový byt. Dispozícia bytu: izba, predsieň (chodba), kúpeľňa,  WC, kuchyňa. K bytu patrí aj pivnica na rovnakom podlaží. Byt je v pôvodnom stave s typovým vybavením, len okná sú nové plastové. 

Omietky sú vápenné hladké, obklady nie sú. Podlahy v celom byte sú z PVC. Dvere sú prevažne hladké. Okná sú nové plastové. Kúrenie a teplá voda je z centrálneho zdroja, v byte sú plechové rebrované radiátory s regulačnými ventilmi a s meračmi spotreby tepla. Pôvodná kuchynská linka na báze dreva dĺžky 1,8 bm, so smaltovaným drezom a bežnou vodovodnou batériou, odsávač pár. Bytové jadro je pôvodné umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa, otočné umývadlo, s pákovou vodovodnou batériou,v samostatnom WC je splachovací záchod.

Pozemok parc. reg. C KN č. 2965

Predmetom ohodnotenia je 13/767 podiel na pozemku KN-C č. 2965, ktorý je situovaný v širšom okolí centra okresného mesta Veľký Krtíš, s počtom obyvateľov nad 10 000, v lokalite s bytovými domami so štandardným vybavením, vhodnej na bývanie. Dopravná dostupnosť mesta k autobusovej doprave, bez MHD, s verejnou technickou infraštruktúrou - vodovod, kanalizácia, elektrická energia a teplovod. Jedná sa o lokalitu so zvýšeným záujmom o dané nehnuteľnosti, čo je povyšujúcim faktorom.

Adresa: Venevská, 990 01 Veľký Krtíš, Slovakia