Lesné pozemky v katastrálnom území Turie, Obec Turie, Okres Žilina
Spisovná značka
D 501919D
Všeobecná hodnota:
372,00€
Najnižšie podanie:
280,00€

Dátum a čas konania dražby:
26.11.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
50€
Dražobná zábezpeka:
80€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.11.2021, 15:00
2. termín obhliadky:
17.11.2021, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834


Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
501919D

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

                                                          Lesné pozemku v kat. úz. Turie

 

Nehnuteľnosti sú súčasťou lesného celku Turie pre ktorý je vyhotovený program starostlivosti o lesy na roky 2015 - 2024.

 

Parcely 1581/20 a 1580/2 zrejme neboli v roku 2014 keď sa vypracovával projekt starostlivosti o lesy lesnými pozemkami, lebo nie sú súčasťami lesných porastov, ktoré sú zariadené v spomínanom projekte. K zmene druhu pozemku došlo zrejme pri pozemkových úpravách, ktoré prebehli v k.ú Turie.

 

Niektoré obmedzujúce podmienky hospodárenia parcely 1696/3 prírodná pamiatka Turská skala 4 stupeň územnej ochrany prírody, parcela 1441/20 ochranný les s primárnou funkciou protieróznou, produkčná funkcia je sekundárna, ostatné parcely sú súčasťou chráneného vtáčieho územia. Malá Fatra.

 

Využitie pozemkov pod elektrovodom limituje skutočnosť, že sa nachádzajú v ochrannom pásme energetického zariadenia.

 

Lesné porasty na predmetných parcelách sú v predrubnom veku v súčasnosti s minimálnymi hospodárskymi efektmi, ale s o to väčšou potrebou starostlivosti hospodára, súvisiacou s výchovou mladých lesných porastov.

 

Parcely okrem 1696/3,  1441/20, 1581/19 sú situované na okrajoch lesných komplexov, čiže na rozhraní poľnohospodársky využívaných pozemkov a lesov, čo prináša komplikácie s ich obhospodarovaním hlavne v prítomnosti hustejších podrastov krov a liesky a značného poškodzovania verejnosťou. 

 

Ako lesné pozemky z pohľadu lesného hospodárenia sú nezaujímavé. Malá výmera niektorých pozemkov ( pod pol hektára) znemožňuje ich samostatné využitie. Budú vždy súčasťou lesných porastov na ktorých budú aj iné lesné parcely a ich obhospodarovanie sa bude riadiť princípmi občianskeho zákonníka ( rozhodovanie väčšiny).

 

Parcely EKN 969,  EKN958 a  CKN 3764 obhospodarujú Lesy SR š.p. OZ Žilina, ostatné sú v obhospodarovaní Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Turie. 

 

Predpokladám, že tieto parcely boli pred pozemkovými úpravami súčasťou spoločnej nehnuteľnosti ( svedčí o tom aj to množstvo spoluvlastníkov ) a neviem prečo ich takto, ako spoločnú nehnuteľnosť, kataster teraz neeviduje.

Adresa: 013 12 Turie, Slovakia