1/2 Rodinného domu súp. č. 521 na ul. Močiarna v obci Čereňany, Okres Prievidza
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5090920B
Všeobecná hodnota:
28 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
420 m2
Zastavaná plocha:
198,11 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090920B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
SKKS, k.s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 521 postavený na parc. KN č. 1474 v k.ú. Čereňany, obec Čereňany

Spoluvlastnícky podiel:               1/2

POPIS STAVBY

 Jedná sa o nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným poschodím  a čiastočne obytným podkrovím v svojej pôvodnej časti podľa potvrdenia obce  z roku 1932, podľa údajov vlastníka s prístavbou špajze z roku 2006, s prístavbou izby, terasy a podkrovia z roku 2008 (na mieste pôvodnej stodoly),   v prebiehajúcej rekonštrukcii (2006-2018). 

Nakoľko pre určenie opotrebenia nie je vhodná lineárna metóda - stavba je po zásadnej oprave a rekonštrukcii časti konštrukcií mimo bežnej údržby, a bežné lineárne opotrebenie vzhľadom k začiatku užívania stavby (1932) by nezodpovedalo súčasnému technickému stavu stavby, bola pre určenie opotrebenia stavby použitá analytická metóda. Vek a životnosť je určená pre každú položku samostatne (viď tabuľka), celkové opotrebenie je určené ako váhový priemer opotrebenia, kde váhou je cenový podiel jednotlivej položky. Vek niektorých konštrukcií bol určený len vizuálne.

RD je osadený prevažne na kamenných základoch, v časti prístavby na betónových, podľa vlastníka neizolovaný, podmurovka kamenná. Murivo prevažne z nepálenej tehly (v prístavbách z pálenej),  hr. nad 40 cm 60 cm, so systémovým zateplením hr. 15 cm, priečky tehlové, vnútorné omietky hladké (v podkroví v 80 %) stropy drevené trámové s podhľadom, v prístavbách  v 1.NP betónové.  RD má sedlovú strechu, krytina z obyčajnej škridle, v prístavbe Bramac.  Klampiarske konštr. len parapety z hliníka, fasádne omietky budú silikónové (dokončenosť 60%). Dvere ekv. hladké biele, okná plastové, podlahy plávajúce lamináty a keramická dlažba, v podkroví plávajúce v 50%, ker. dlažba nevyhotovená. Vykurovanie oc. radiatormi (v 1.NP v časti aj podlahové). Ohrev vody bojlerom a vykurovanie kotlom na tuhé palivo mimo domu. El. inštalácia 380/220 V, rozvod vody v plaste, rozvod PB plynu, kanalizačné stupačky plastové. Istenie ističmi.V podkroví balkón nad 5 m2.

 Vybavenie 1.NP - v kuchyni (2008) šporák na plyn/el. rúra, odsávač, nerezový drez, pák. batéria, kuch. linka dl. 5 m, myčka, obklad. V kúpeľni  plast. rohová vaňa, umývadlo, pák. batérie, obklad kúpeľne vr. vne. Samostatné WC geberit, obklad. 

Nevyhotovené   vybavenie podkrovia - v kúpeľni umývadlo, sprcha, WC geberit, pák. batérie, obklady.

Príslušenstvo tvorí:

Hospodárska budova na parc. č. 1476/4

                                                               Spoluvlastnícky podiel:               1/2

Stavba je založená na bet. základoch, murovaná z tehly hr. do 30 cm, strop drevený trámový s podhľadom, strecha hambálková s krytinou z obyč. škridle, vonk. omietka hrubá, vnút. hladká, dvere rámové, okná plastové, podlaha hrubá betónová, rozvod studenej vody, el. inštalácia svetelná.

Drevený sklad náradia

                                                               Spoluvlastnícky podiel:               1/2

Stavba je situovaná na pozemku iného vlastníka, založená na bet. pätkách, obvody drevené s obojstrannou impregnáciou, strecha pultová s krytinou z plechu,  dvere rámové, podlaha drevená.

 Studňa kopaná

Jedná sa o pôv. studňu podľa vlastníka z roku 1980, s el. čerpadlom v drevenom sklade.

Prípojka vody

Jedná sa o  oc. prípojku vody z verejnej siete  cez pozemok iného vlastníka.

Prípojka kanalizácie

Jedná sa o PVC kanalizáciu z RD do žumpy.

Žumpa 

Jedná sa o bet. žumpu o objeme 8 m3.

Bazén

Začiatok užívania od roku 2008.

 Spevnené plochy betónové

Začiatok užívania od roku 2008.

 Vonkajšie schody

Začiatok užívania od roku 2006.

 

Adresa: Močiarna, 972 46 Čereňany, Slovakia