Dražba - Garzónka č.s. 937 na ul. Gaštanová v obci Štúrovo, Okres Nové Zámky
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 55 dní
Spisovná značka
D 5150120
Všeobecná hodnota:
21 900,00€
Najnižšie podanie:
21 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.06.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.05.2021, 15:30
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Podlahová plocha:
19,84 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150120

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Enerbyt s.r.o., Lipová 1/939, 943 01 Štúrovo
Opis predmetu dražby

Byt č. 19, ul. Gaštanová č.s. 937, vchod č. 2, k.ú. Štúrovo

Garzónka s kúpeľňou, WC, predsieňou sa nachádza na 6.poschodí  (vnútorná sekcia) obytného domu čísla 937 na ulici Gaštanová v Štúrove so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 1948/658629. Obytný dom je typizovaný panelový, má inštalačný suterén a 8.nadzemných obytných podlaží. Strecha je plochá s novou krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je zateplená s povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dlaždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách, výťah  je osadený a stojí na každom poschodí.  

 Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.  V obytnom dome prebieha pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1974, základná životnosť 80 rokov.

 Predpoklad:

Byt je v pôvodnom stave okrem okna, výtokových armatúr. Bytové jadro je pôvodné.  Podlahy sú z PVC. Okno je plastové s izotermickými sklami. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú drevené plné a presklené. keramický obklad je za kuchynskou linkou s digestorom. Kuchynská linka je na báze dreva, drez je nerezový s nerezovou  výtokovou armatúrou. V kúpeľni je  vaňa s nerezovou  výtokovou armatúrou, smaltované umývadlo s nerezovou  výtokovou armatúrou.. Záchod je splachovací bez umývadla, elektrická inštalácia svetelná - ističe.  Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátor oceľový panelový.  V byte je prevádzaná základná údržba, je v primeranom technickom stave.

Adresa: Gaštanová, 943 01 Štúrovo, Slovakia