Rodinný dom súp. č. 721 na ul. Pivovarská v obci Ilava, Okres Ilava
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 4 dní
Spisovná značka
D 401320
Všeobecná hodnota:
65 300,00€
Najnižšie podanie:
65 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
13.05.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.04.2021, 16:00
2. termín obhliadky:
05.05.2021, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
72,44 m2
Zastavaná plocha:
111,14 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401320

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.721 postavený na parc.KN č. 683/4 v k.ú. Ilava, obec Ilava, Pivovarská 702/17

 

Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s.721 na parc.KN č. 683/4 k.ú. Ilava, obec Ilava, Pivovarská 702/17, v rámci pozemkov uličnej zástavby hlavnej komunikácie Pivovarskej ulice, odsadený od uličnej čiary. Rodinný dom s.č.721 vznikol prestavbou pôvodnej garáže pričlenenej k rodinnému domu č.s.702. Pôvodná garáž bola súčasným vlastníkom kompletne rekonštruovaná a prestavaná na rodinný dom na základe povolenia zmeny v užívaní stavby, rozhodnutie č.spisu 861/2009/7114-TS1-A/10, dňa 6.8.2009, vydaného Mestom Ilava. Takto vzniknutý rodinný dom s.č.702 bol geometrickým plánom č.53/2009, zo dňa 25.6.2009 oddelený od rodinného domu č.s. 702, čím vznikli dva samostatné rodinné domy, pôvodný so s.č.702 a nový so s.č.721, každý so samostatným vstupom. Doklad o začiatku užívania pôvodnej garáže nebol predložený, podľa vyjadrení súčasných vlastníkov bol postavený v roku 1980, čomu zodpovedalo jeho pôvodné architektonické a materiálové vyhotovenie. Rekonštrukcia a prestavba garáže vykonaná v roku 2009 zahŕňala výmenu všetkých prvkov krátkodobej životnosti a časti prvkov dlhodobej životnosti 1. nadzemného podlažia a vybudovanie kompletne nového podkrovia. V rámci rekonštrukcia bol vybúraný strop nad 1. NP, vybudovaný nový železobetónový strop, zvislé nosné konštrukcie podkrovia, nový krov a strešná krytina. V podkroví bolo vybudované hygienické zariadenie, schody do podkrovia a kuchyňa na 1. NP, bolo vyhotovené zateplenie obvodových konštrukcií zatepľovacím systémom, vymenené všetky výplne okenných otvorov za okná z plastových profilov, vstupné dvere, nové rozvody kúrenia s radiátormi, osadený zdroj TÚV a vykurovania. Prístup k domu je po hlavnej komunikácii prechádzajúcej obcou a následne po pozemkoch parc. KN č. 683/2 (LV 3382), 683/2 (LV929) v podielovom spoluvlastníctve vlastníka hodnotenej stavby a ďalších vlastníkov. V čase ohodnotenia bol dom užívaný, vo veľmi dobrom technickom stave. Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodne bola stavba súčasťou rodinného domu č.s. 702, nemá vlastné prípojky inžinierskych sietí (voda, zemný plyn, el. energia, kanalizácia), ale je napojený na pôvodný rodinný dom a má samostatné merania. 

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je postavený ako dvojdom so susedným rodinným domom, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. 

· Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza obytná kuchyňa, izba, schodisko do podkrovia. 

· V podkroví sú situované dve obytné miestnosti, schodisko, kúpeľňa. 

 

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu, obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú murované z pálenej tehly (v podkroví sú domurované časti z tvárnic Ytong) s vyhotovením zateplenia stykovým zateplovacím systémom na báze polystyrénov (spolu hrúbka muriva 1. NP 550 mm, podkrovie 450 mm). Stropná konštrukcia nad 1. nadzemným podlažím je železobetónová monolitická, v podkroví tvorená krovom s podbitím zo sadrokartónu. Strecha domu je sedlová, s krytinou z pozinkovaného plechu. Oplechovanie strechy je úplné, z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z eloxovaného pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú zo šľachtených omietok na báze silikátov, vnútorné úpravy povrchov v dome tvorí hladká omietka, v kuchyni a v kúpeľni je keramický obklad stien. Schodisko do podkrovia je drevené s nástupnicami z mäkkého dreva. Okná na celom dome sú z plastových profilov s izolačným sklom, v podkroví sú drevené okná Velux. Výplne dverných otvorov na 1. NP tvoria prevažne dvere plastové, v podkroví dvere nie sú osadené. PodLahy v kuchyni sú z gressovej dlažby, v izbe a v podkroví plávajúce laminátové, v kúpeľni je keramická dlažba. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva s nerezovým umývadlom s odkvapkávacou plochou a pákovou batériou, sporákom na zemný plyn, el. rúrou, digestorom. Vybavenie kúpeľne v podkroví - keramické nábytkové umývadlo, pákové batérie, obmurovaná plastová rohová vaňa, keramický obklad stien a vane, WC misa so zabudovanou nádržkou. Vykurovanie domu je ústredné, teplovodné, vykurovacie telesá sú panelové Korado. Zdrojom vykurovania je kotol na zemný plyn so zásobníkom TÚV osadený v kúpeľni. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody (1.NP, podkrovie), rozvod kanalizácie (1.NP, podkrovie), elektroinštalácie svetelnej a motorickej (1. NP), elektroinštalácie svetelnej (podkrovie), rozvod zemného plynu (1.NP, podkrovie), odkanalizovaný je do verejnej kanalizácie.

 

.Príslušenstvo:

Spevnené plochy na parc. KN č. 683/2 k.ú. Ilava 

Spevnené plochy z dlažby terazzo tvoriace prístupové plochy a odkvapový chodník popred dom.

Predmetom ohodnotenia je pozemok parc. KN č.683/4 k.ú. Ilava, obec Ilava, a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc. KN č. 683/2, 683/3, 683/6 k.ú. Ilava, situované v zastavanom území mesta Ilava, v rámci pozemkov uličnej zástavby hlavnej komunikácie Pivovarskej ulice, odsadený od uličnej čiary, s okolitou zástavbou rodinných domov. Pozemok 683/4 k.ú. Ilava je zastavaný rodinným domom, pozemky parc. KN č. 683/2, 683/3 k.ú. Ilava tvora dvor s prístupovými plochami, pozemok parc. KN č. 683/6 je zastavaný príslušenstvom rodinného domu č.s. 702 . Pozemky sú rovinaté, slnečné. Vybavenosť lokality technickou infraštruktúrou je dobrá - verejné rozvody vody, elektrickej energie, zemného plynu, kanalizácie. Občianska vybavenosť mesta zahŕňa - mestský a okresný úrad, pošta, kultúrny dom, základná škola a materská škola, banky, obchody, nemocnica s poliklinikou, sieť služieb, športoviská, podnikateľské subjekty. V lokalite je priemerná hustota obyvateľstva, dopravná dostupnosť okolitých sídelných útvarov je možná autobusovou prímestskou dopravou a železnicou, na trase Bratislava-Žilina (pešo do 10 minút). Popri meste vedie diaľničný privádzač diaľnice D1 Bratislava - Košice. Mesto Ilava má asi 5 500 obyvateľov, je situované severovýchodne od mesta Trenčín (15 km), a mesta Dubnica nad Váhom (3,0 km). Vzhľadom na situovanie obce, je predpoklad záujmu o kúpu nehnuteľností na bývanie v predmetnej lokalite vyplývajúci z mesta Trenčín.

 

Adresa: Pivovarská 721, 019 01 Ilava, Slovakia