Rodinný dom súp. č. 639 na ul. Hrnčiarové, v obci Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 28 dní
Spisovná značka
D 401620
Všeobecná hodnota:
50 700,00€
Najnižšie podanie:
45 630,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.08.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
MAGNUS hotel, Považská ulica 1706/35 911 01 Trenčín (kongresová miestnosť B – 1. poschodie)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.08.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
20.08.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
335 m2
Podlahová plocha:
166,59 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401620

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.639 postavený na parc.KN č.7479 v k.ú.Lubina, obec Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom

 

                                               Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s.639 na parc.KN č.7479 k.ú.Lubina, obec Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, situovaný v zastavanom území obce, v rámci časti obce Ľubina - osada Podkozince, so zástavbou prevažne rodinných domov. Doklady o začiatku užívania rodinného domu neboli predložené, podľa údaju v potvrdení obce Lubina bol dom postavený v roku 1940, čomu zodpovedá jeho materiálové a architektonické vyhotovenie pôvodných častí. Podľa uvedených údajov bola na dome v roku 2012 vykonaná rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny vnútorných konštrukčných prvkov krátkodobej životnosti. celkové opotrebenie domu bolo vzhľadom na tieto skutočnosti stanovené analytickou metódou so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov.

 

                                               DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

                                               Rodinný dom je vybudovaný ako samostatne stojaci, jednopodlažný, s čiastočným obytným podpivničením, s povalovým priestorom. Vstup z exteriéru je jeden hlavný na prednej fasáde domu, jeden cez zadnú časť domu. 

                                               · V suteréne so samostatným vstupom z exteriéru je malá obytná jednotka pozostávajúca z malej kuchyne so schodiskom na 1. NP, izba. 

                                               · Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve izby, kuchyňa, vstupné priestory, chodba so schodiskom do suterénu, kúpeľňa s WC, komora. 

 

                                               STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu. Obvodové murivo, zvislé nosné konštrukcie a priečky 1. a 2. nadzemného podlažia a podkrovia sú murované z pálenej tehly. Stropy sú drevené trámove s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, valbová, s dreveným krovom, krytina strechy je z pálenej škridle, oplechovanie strechy je z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú vyhotovené zo štukových omietok, vnútorné úpravy povrchov tvorí hladká omietka, v kuchyniach a v kúpeľni je keramický obklad stien. Schodisko je drevené s nástupnicami z dreva. Okná na celom dome sú z drevené dvojité s doskovým ostením. Výplne dverných otvorov sú dvere drevené rámové osadené do obložkových zárubní. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené doskové, na chodbách, kúpeľni a v kuchyniach z keramickej dlažby.. V kuchyniach na oboch podlažiach sú osadené malé kuchynské linky na báze dreva s drezovým umývadlom a el. sporákmi, digestor na 1. NP. Vybavenie kúpeľne - WC misa kombi, keramické umývadlo, obyč. batéria, obmurovaná jednoduchá vaňa. Vykurovanie domu je lokálne el. konvektormi, obyčajnými prípadne akumulačnými kachlami na pevné palivo, zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač na pevné palivo. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie vyvedenej do trativodu, elektroinštalácie.

 

PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí najmä:

 

Hospodárska budova na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia je hospodárska budova postavená na parc. KN č. 7479, plniaca doplnkovú funkciu k rodinnému domu ako dielňa, postavená v roku 1947, s prístavbou udiarne v roku 1970. Vybudovaná bola v dvorovej časti pozemku, za rodinným domom. Základy objektu tvoria základové pásy z prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie sú murované. Vnútorná úprava povrchov je hrubá omietka, vonkajšia úprava povrchov je z vápenno-cementovej omietky. Strecha je sedlová, strešná krytina je z cementových drážkoviek. Dvere a okná sú drevené. V objekte je vyhotovená elektroinštalácia, vykurovanie je kachľami na pevné palivo. 

 

Pivnica na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia je pivnica postavená na parc. KN č. 7479, vedľa hosp. budovy, postavená v roku 1968. Základy objektu tvoria základové pásy z prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie sú murované. Vnútorná úprava povrchov je vápenno-cementová omietka, vonkajšia úprava povrchov je z vápenno-cementovej omietky. Strecha je plochá, strešná krytina je z pozinkovaného plechu. Dvere a okná sú drevené. V objekte je vyhotovená elektroinštalácia.

 

Plot na parc. KN č. 7479

Predmetom ohodnotenia je plot na južnej hranici pozemku parc. KN č. 7479. Plot je vybudovaný z betónových základov, bet. podmurovky a výplňového muriva. Výška plotovej výplne 2,0 m. Vybudovaný bol v roku 1968.

 

Plot na parc. KN č. 7479 zadný 

Predmetom ohodnotenia je plot na východnej hranici pozemku parc. KN č. 7479. Plot je vybudovaný z betónových základov, bet. podmurovky a výplňového muriva. Výška plotovej výplne 2,0 m, bez povrchovej úpravy. Vybudovaný bol v roku 1912.

 

Vodovodná prípojka na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia je vodovodná prípojka vybudovaná v roku 1975 z oceľového potrubia DN 40

 

Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia je kanalizačná prípojka vybudovaná od domu k žumpe za domom, z kameninového potrubia DN 125 mm, daná do užívania bola v roku 1975.

 

Žumpa na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia je žumpa monolitická železobetónová osadená pod úrovňou terénu za rodinným domom na parc. KN č. 7479, vybudovaná bola v roku 1975.

 

Spevnené plochy z monolitického betónu na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia sú spevnené plochy z monolitického betónu slúžiace ako okapové chodníky okolo domu a chodníky a spevnené plochy v dvorovej časti pozemku parc. KN č.7479. Vybudované boli v roku 1975.

 

Vonkajšie schody na parc. KN č. 7479 

Predmetom ohodnotenia sú betónové schody v dvorovej časti pozemku. Vybudované boli v roku 1975.

 

Altán na parc. KN č. 7479 

Altán sa nachádza vedľa domácej dielne. Konštrukcia je na drevených stĺpikoch s pultovou strechou a krytinu tvorí asfaltový šindel. Podlaha je zo zámkovej dlažby

 

Predmetom ohodnotenia je pozemok parc.KN č.7479 k.ú.Lubina, obec Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, situovaný v zastavanom území obce, v rámci časti obce Lubina - osada Podkozince, so zástavbou prevažne rodinných domov a objektov pre individuálnu rekreáciu. Pozemok je svahovitý, vyrovnaný terénnymi úpravami. V lokalite je priemerná hustota obyvateľstva. V obci je dobrá občianska vybavenosť zodpovedajúca veľkosti obce, obchodná sieť, služby, kultúrne zariadenie, športoviská, materská škôlka, základná škola, pošta, podnikateľské subjekty. Vybavenosť osady technickou infraštruktúrou zahŕňa verejné rozvody vody, elektrickej energie, v lokalite nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Dopravné spojenie obce s okolitými sídelnými útvarmi je zabezpečené autobusovou prímestskou dopravou. Obec Ľubina má cca 1450 obyvateľov, je situovaná severozápadne od mesta Nové Mesto nad Váhom, s dostupnou vzdialenosťou do mesta cca 15 km, čím tvorí jeho vzdialenejší obytný satelit. Vzhľadom na občiansku vybavenosť a pracovné príležitosti mesta Nové Mesto nad Váhom zodpovedajúce okresnému mestu a jeho rýchlu dostupnosť je predpoklad záujmu o kúpu nehnuteľností na bývanie a rekreáciu v predmetnej lokalite vyplývajúci z tohto sídelného útvaru. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola východisková hodnota hodnoteného pozemku stanovená vo výške 70 % z východiskovej hodnoty mesta Nové Mesto nad Váhom.

Adresa: 916 12 Lubina