Pozemky pre komplexnú bytovú výstavbu – Andovská ulica, Nové Zámky
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 800420
Všeobecná hodnota:
1 400 000,00€
Najnižšie podanie:
1 400 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
28.10.2020, 11:00
Miesto konania dražby:
Hotel Hubert, Budovateľská 2, 940 01 Nové Zámky (konferenčná miestnosť - prízemie)
Minimálne prihodenie:
5000€
Dražobná zábezpeka:
40000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
14.10.2020, 13:00
2. termín obhliadky:
21.10.2020, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
14878 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
800420

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
PROSPECT, spol. s r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Opis predmetu dražby

POZEMKY parcely registra „C“ KN č. 1918/223, 1918/225, 1918/229

Pozemky sú rovinaté, prístupné cez ulicu Andovská.  Pozemky sú rovinaté, v obytnej časti mesta, v zastavanom území mesta, s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť, telekomunikačnú sieť. Pozemky sú pripravené na zástavbu v zmysle územného plánu mesta.

 Základné údaje charakterizujúce PLÁNOVANÚ VÝSTAVBU v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie:

V zmysle dokumentácie pre územné rozhodnutie je plánované na predmetných pozemkoch vybudovanie obytného parku. Plánovaná výstavba sa skladá z piatich obytných blokov. Každý z nich je 6 podlažná budova vrátane suterénu. Každý objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar s hlavnými rozmermi: 15790 x 26890 mm. V každom z týchto objektov bude rozmiestených 16 bytov na šiestich podlažiach, celkovo je teda navrhnutých 80 bytov. 

SUTERÉN bude využívaný na parkovanie motorových vozidiel (20 parkovacích miest). NA PRÍZEMÍ budú dva byty a ďalšie pomocné a skladové priestory pre daný objekt. Pre vertikálnu komunikáciu v rámci objektu  bude slúžiť trojramenné, požiarne chránené schodisko a osobný výťah Schindler s kapacitou pre 8 osôb.

Obytné  bloky budú rovnomerne rozmiestnené na území v dvoch radoch a budú prepojené vnútroareálovou komunikáciou vlnitého, konkávneho tvaru. Okolie bude dotvorené rozptylnými plochami nízkej vegetácie a trávnatým porastom, ktoré predovšetkým budú slúžiť na rekreáciu obyvateľov.

Dispozičné riešenie objektu bude jednoduché a ponúka rozmerovo a kvalitatívne dostatočné priestory na účely bývania s vysokým štandardom. Jedná sa o rozľahlé dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty s otvorenou kuchyňou  a s hygienickým zázemím. Okolo jednotlivých bytov budú dookola obytné balkóny a terasy.

VSTUP do obytného parku bude s Andovskej ulice cez otváraciu rampu a cez tento portál bude zabezpečený aj výstup z areálu. 

Navrhované objekty budú slúžiť výhradne na obytné účely so zázemím. Príprava územia na výstavbu vyžaduje odhumusovanie a vyrovnanie terénu.                                          

Pozemky sa nachádzajú v   meste Nové Zámky, v obytnej časti mesta, v zastavanom území mesta, v  zástavbe bytových domov a obchodných budov, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ulica Andovská).

Adresa: Andovská, 940 02 Nové Zámky, Slovakia