AUKCIA obchodno – prevádzkový objekt s parkoviskom a dvorom v centre mesta Nové Zámky – ul. J. SIMORA
Spisovná značka
D 800120
Všeobecná hodnota:
276 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
1456 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
800120

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
PROSPECT, spol. s r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Opis predmetu dražby

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA – súp. č. 1629/4 v k. ú. Nové Zámky, Okres Nové Zámky

Prevádzková budova - stavba - so súp. č. 1629 a orientačným č. 4 s príslušenstvom sa nachádza na ulici J. Simora,  v okresnom meste Nové Zámky, na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky, okres Nové Zámky. Stavba so súp. č. 1629 na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky pozostáva z dvoch stavebno-technicky odlišných častí.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Jedná sa o budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, sedlovou strechou.

Prevádzková budova je objekt s dvorom a parkoviskom, priemerným dispozičným riešením. Nachádza sa medzi stavbami prevádzkových budov, obytných domov so štandardným vybavením ako i iných prevádzkových budov ( m.i. predajne, reštaurácia, kancelárske budovy a pod.) na jednej z hlavných ulíc mesta, v obytnej časti. Je prístupná z verejného priestranstva s parc. č. 2753 - pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 1 Mesta Nové Zámky. Prevládajúca zástavba v okolí je na obchod a bývanie - prevádzkové budovy a obytné domy, ako i iné prevádzkové budovy. Pred budovou je možnosť parkovania na okraji miestnej komunikácie, pričom parkovisko je vo dvore budovy (prístupom z prednej-uličnej časti).  

Prevádzková budova so súp. č. 1629 s príslušenstvom sa užívala prevažne na účel archivovania, bol zmenený-prestavaný na daný účel. Svojim dispozičným riešením, veľkosťou podlahovej a zastavenej plochy, veľkosťou okolitého pozemku, ako aj účelom, pre ktorý sa užíva, je predurčený na celoročné využitie.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné

Na 1.nadzemné podlažia prevádzkovej budovy dispozične pozostáva z piatich miestností archívov, chodieb, skladov, kuchyne a hygienických miestností.  

 

TECHNICKÝ POPIS: 

Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,150 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál plných pálených v skladobnej hrúbke 0,45 m s omietkou vápenno-cementovo; obklady nie sú vyhotovené. Vnútorné nosné steny sú murované hr. 0,45 m, nenosné priečky hr. 0,15 m, so vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený, s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, drevenou nosnou konštrukciou, stojatá stolica. Krytina strechy je z azbestocementových vlnoviek. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) taktiež z poplastovaného hliníkového plechu. Výplne okenných otvorov sú prevážne nové plastové okná s dvojvrstvým zasklením. Vstupné dvere do budovy sú plastové, vnútorné interierové dvere drevené hladké plné alebo presklené (do oceľových zárubní). Podlahy podlažia sú prevažne veľkoplošné laminátové parkety, v hygienických miestnostiach keramické dlažby. Podlažie bolo vykurované konvekčným vykurovacím systémom, radiátory boli oceľové panelové; kotol ústredného kúrenia bol závesný turbo kotol na plyn značky Immergas (v čase obhliadky bolo vykurovaniedemontované). Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Budova je napojená na verejný rozvod vody, kanalizačný systém mesta, STL plynu a elektro NN. Rozvod vody v budove teplej aj studenej je z Pe trubiek, zdroj teplej vody je kotol ÚK. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne: bežná linka, drez oceľový smaltovaný, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 1,60 m´.  Vnútorné vybavenie podlažia: umývadlá. Vodovodné batérie boli v čase obhliadky demontované. Záchody sú umiestnené samostatne, splachovacie, s umývadlom. Vnútorné obklady stien sa nachádzajú v prevažnej časti hygienických miestností a v kuchyni. Elektrický rozvádzač je nový, s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 

SKLAD so súp. č. 1629 na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky
Zadná časť budovy so súp. č. 1629 na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky, je klasifikovaná ako prevádzková budova - sklad. Predmetná časť budovy sa nachádza na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky, medzi prevádzkovými budovami so štandardným vybavením (predajne, kancelárske budovy, škola, zubná ambulancia a pod), v obytnej časti mesta (na hranici so centrálnou mestskou zónou). 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Jedná sa o budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, bez zabudovaného podkrovia, pultovou strechou. 

 

POPIS PODLAŽÍ:

Podzemné:

Na 1. podzemné podlažia prevádzkovej budovy dispozične pozostáva z jednej miestnosti skladu.  

 

TECHNICKÝ POPIS: 

Obvodové murivo podzemného podlažia je z monolitického betónu. Strop nad je z monolitického železobetónu, s rovným podhľadom. Schody sú betónové, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny. Okno je kovové, jednoduché, s jednovrstvovým zasklením. Podlaha podlažia je s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.  Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 

 

2. Nadzemné:

Na 2.nadzemné podlažia prevádzkovej budovy dispozične pozostáva zo skladu, kancelária. 

 

TECHNICKÝ POPIS: 

Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál plných pálených v skladobnej hrúbke 0,45 m s omietkou vápenno-cementovo; obklady nie sú vyhotovené. Strop nad prízemím je drevený trámový, s rovným podhľadom. Strecha je pultová, drevenou nosnou konštrukciou, stojatá stolica. Krytina strechy je z azbestocementových vlnoviek. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) taktiež z poplastovaného hliníkového plechu. Je vyhotovený aj bleskozvod. Vráta sú kovové-plechové otváravé. Výplne okenných otvorov sú prevažne drevené zdvojené, s dvojvrstvým zasklením. Vstupné dvere do budovy sú drevené presklené. Podlahy podlažia sú prevažne s povrchom z cementového poteru, v kancelárii sú keramické dlažby. Podlažie nie je vykurované. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty. 

 

PRÍSLUŠENSTVO STAVBY tvorí:

PLOT ULIČNÝ na pozemku s parc. č. 2755 a parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky 

Plot predný-uličný o celkovej dĺžke 13,78 m sa nachádza na hranici pozemkov s parc. č. 2755, parc. č. 2756 a parc. č. 2753 (verejné priestranstvo Ul. J. Simora). Teleso plotu je z rámového pletiva, s betónovým základom a s podmurovkou. Výška výplne plota je 1,42 m. Sú osadené aj plotové vráta a vrátka z kovových profilov, s pletivom. 

VODOVODNÁ PRÍPOJKA na pozemku s parc. č. 2755 v kat. ú. Nové Zámky 

Vodovodná prípojka bola realizovaná a je užívaná od roku 1970, vyhotovená z oceľových rúr DN 32. Zásobuje pitnou vodou budovu dom z verejného vodovodu. Meranie spotreby vody je zriadené vo vodomernej šachte umiestnenej vo dvore.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA na pozemku s parc. č. 2755 v kat. ú. Nové Zámky 

Kanalizačná prípojka - gravitačná - odvádza splaškové vody z budovy do kanalizačnej sústavy mesta. Bola postavená počas výstavby rodinného domu a je užívaná od roku 1970.

 

PLYNOVÁ PRÍPOJKA na pozemku s parc. č. 2755 v kat. ú. Nové Zámky 
Plynová prípojka bola realizovaná a je užívaná od roku 1970, vyhotovená z oceľových rúr DN 25. Zásobuje zemným plynom rodinný dom z uličného rozvodu STL plynu. Meranie je vo výklenku obvodového muriva, umiestnenej na uličnom priečelí budovy, spolu s regulátorom tlaku.
SPEVNENÉ PLOCHY na pozemku s parc. č. 2755 v kat. ú. Nové Zámky 

Spevnená plocha - odstavná plocha pred budovou, je vyhotovená z betónových dlažieb, kladených na podkladný betón,  z roku 2012.

SPEVNENÉ PLOCHY na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky 

Spevnená plocha - prístup od ulice, dvor, plocha za skladom - je vyhotovená z monolitického betónu hr. 0,15 m. Bola vyhotovená v roku 2000.

VONKAJŠIE SCHODY na pozemku s parc. č. 2756 v kat. ú. Nové Zámky

Vonkajšie predložené schody sú vyhotovené ako betónové na terén, s povrchom z cementového poteru -  pri vstupe do zadnej časti, do kancelárie. Užívané sú od roku 1953, spolu s budovou.

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA na pozemku s parc. č. 2755 v kat. ú. Nové Zámky 

Napojenie budovy na sekundárny NN elektrický rozvod je pomocou kábelovej prípojky od vonkajšieho pouličného NN rozvodu cez prípojkovú skriňu po elektromerový rozvádzač umiestnený. Hlavný rozvádzač je umiestnený pri vstupe. Je napojený z elektromerového rozvádzača podzemným káblom AlFe 4Bx25 mm2 celkovej dĺžky 28,00 m. Predmetná prípojka bola vybudovaná v roku 1970.

POZEMKY parcely registra „C“:

Pozemky parc. č. 2755, parc. č. 2756 a parc. č. 2757 v kat. ú. Nové Zámky, sú vedené na liste vlastníctva č. 9307, ako zastavané plochy a nádvoria resp. záhrady, vo výmere 290, 703 a 463 m2. Pozemky ležia v zastavanom území mesta Nové Zámky, ktoré má počet obyvateľov nad 5000, medzi obytnými domami so štandardným vybavením resp. prevádzkovo-obchodnými budovami, v obytnej časti mesta. Sú rovinatého charakteru, prístup na nich je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí. Na pozemku s parc. č. 2756 sa nachádza stavba (prevádzková budova) so súp. č. 1629. Vzhľadom na polohu pozemkov sa jedná o pozemky so zvýšeným záujmom o kúpu. Nie sú známe žiadne negatívne účinky okolia, ktoré by mohli upravovať všeobecnú cenu pozemkov.  

Adresa: Jána Simora, 940 02 Nové Zámky, Slovakia