3 - izbový byt na ul. Okružná, v k.ú. Čadca, Okres Čadca
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 400620
Všeobecná hodnota:
60 700,00€
Najnižšie podanie:
60 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
03.09.2020, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.08.2020, 16:30
2. termín obhliadky:
26.08.2020, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
14,42 m2
Podlahová plocha:
65,51 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400620

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č. 25 na 1.nadzemnom podlaží bytového domu č.s.111 na ul. Okružná, postavený na parc.KN č.

13472/221, v k.ú. Čadca, okres Čadca

Obytný dom č.s. 111 postavený na pozemku parc. KN č. 13472/221 v k.ú. Čadca, je situovaný v okresnom meste Čadca, na sídlisku Kýčerka, Okružná ulica. Sídlisko Kýčerka je situované v juhozápadnej časti mesta s dostupnosťou do centra mesta 1,0 km. 

Pozemok parc. KN č. 13472/221 je v celosti zastavaný bytovým domom, je s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Okolitú zástavbu tvoria prevažne bytové domy a objekty občianskej vybavenosti vybudované v rámci sídliska (obchody, služby, základná škola, pošta, reštauračné zariadenia). Ostatná občianska vybavenosť je dostupná v rámci centra mesta.  Obytný dom má 6 nadzemných podlaží a 1. podzemné podlažie, na 1. podzemnom podlaží sú situované spoločné priestory a pivnice, na 1.-6. nadzemnom podlaží sú situované byty. V roku 2015 boli na bytovom dome vymenené okná v spoločných priestoroch za plastové s izolačným dvojsklom, vchodové dvere za dvere z hliníkových profilov so zasklením, vymenený el. vrátnik, v roku 2017 boli vymenené stupačkové rozvody.  Obvodové steny a deliace konštrukcie bytového domu sú vyhotovené ako prefabrikované železobetónové bez zateplenia. Obvodové steny sú hrúbky 30 cm, vnútorné nosné steny sú hrúbky 15 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Schodiská medzi jednotlivými podlažiami sú prefabrikované s nástupnicami z liateho terazzo,  podlahy v spoločných priestoroch 1. PP sú z keramickej dlažby a z cementového poteru, na podlažiach z keramickej dlažby.  Vstupné dvere do domu sú z hliníkových profilov, okná na schodisku sú z plastových profilov. Strecha obytného domu je plochá, dvojplášťová, s krytinou z natavovacích asfaltových pásov. Vnútorné omietky sú vyhotovené ako vápenné štukové.

 Dom je napojený na všetky inžinierske siete, okrem zemného plynu, je vybavený rozvodom teplej a studenej vody, splaškovej kanalizácie, spoločnej televíznej antény, bleskozvodom, telefónnymi rozvodmi, osobným výťahom, domovým vrátnikom, rozvodom požiarnej vody. Vykurovanie domu a dodávka TÚV je diaľková. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1988. 

Popis bytu:

Ide o trojizbový byt nachádzajúci sa na 1.nadzemnom podlaží obytného domu č.s. 111 postavený na

pozemku parc. KN č. 13472/221 k.ú. Čadca, v krajnej sekcii. Byt pozostáva:

-z troch izieb, vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC, príslušenstvo bytu tvorí pivnica. 

-Okná v celom byte sú z plastových profilov, vstupné dvere sú plné, drevené osadené do oceľovej zárubne, vnútorné dvere sú rámové s výplňou, osadené do oceľových zárubní. 

-Nášlapné vrstvy podláh sú v dvoch obytných miestnostiach bukové lamelové, v jednej obytnej izbe a kuchyni veľkoplošné laminátové, v chodbe, v kúpeľni a samostatnom WC z keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí  keramické umývadlo, smaltovaná vaňa, pákové batérie, vo WC je WC misa kombi. 

-Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, elektrický sporák s keramickou platňou, nerezové umývadlo, páková batéria.

-Povrchovú úpravu stien tvoria vápennocementové hladké omietky, v kuchyni je keramický obklad steny, v jednej izbe je obklad z plastových profilov. Bytové jadro je pôvodne umakartové. Vykurovanie bytu je ústredné s diaľkovou dodávkou tepla, radiátory sú oceľové. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, domáci vrátnik (domový telefón), spoločný TV rozvod a internet. Súčasným vlastníkom bola zrušená priečka medzi kuchyňou a loggiou, loggia bola uzatvorená.

Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie na bytovom dome a byte a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou podľa skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov.

Pozemok parc. č. 13472/221 v k.ú. Čadca

 

Pozemok je situovaný v okresnom meste Čadca, na sídlisku Kýčerka, Okružná ulica. Sídlisko Kýčerka je situované v juhozápadnej časti mesta s dostupnosťou do centra mesta 1,0 km. Pozemok parc. KN č. 13472/221 je v celosti zastavaný bytovým domom, je s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie. Okolitú zástavbu tvoria prevažne bytové domy a objekty občianskej vybavenosti vybudované v rámci sídliska (obchody, služby, základná škola, pošta, reštauračné zariadenia). 

Adresa: Okružná 111, 022 04 Čadca, Slovakia