3-izbový byt s garážou na ul. Bratislavská, v obci Žilina
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 400419
Všeobecná hodnota:
122 000,00€
Najnižšie podanie:
91 500,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Podlahová plocha:
83,5 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400419

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653
Opis predmetu dražby

Trojizbový byt na ul. Bratislavská, k. ú. Žilina, okres Žilina

Predmetom je trojizbový byt č. 4 nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží  obytného domu s. č. 414 na parc. KN č. 1566/1k.ú. Žilina. Byt pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC, chodby, loggie. Počas užívania bytu bolo rekonštruované bytové jadro spojené s osadením nových zariaďovacích predmetov a vybudovaním nových vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, boli vymenené výplne dverných otvorov, obnovené povrchové úpravy stien, vymenené nášlapné vrstvy podláh. Bola vykonaná rekonštrukcia kuchyne, spojená s výmenou kuchynskej linky so spotrebičmi (sporák na zemný plyn s el. rúrou, nerezové umývadlo, páková batéria, digestor). Vybavenie kúpeľne tvorí obmurované plastová vaňa, keramické umývadlo, vo WC je WC misa kombi. Vykurovanie bytu je lokálne, kachľami na zemný plyn - gamatkami, zdrojom TÚV - je prietokový ohrievač na zemný plyn osadený v kúpeľni. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, domáci vrátnik, spoločný TV rozvod. Príslušenstvo bytu tvorí pivnica.   

Byt bol v čase ohodnotenia v dobrom technickom stave vzhľadom na rozsah vykonanej rekonštrukcie, pri ktorej boli vymenené niektoré prvky krátkodobej životnosti. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie vykonanej na byte a bytovom dome, bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou.

Bytový dom s. č. 414 na pozemku parc. KN č. 1566/1 k. ú. Žilina, je situovaný v krajskom meste Žilina, na ulici Bratislavská, na okraji centrálnej časti mesta Žilina. Obytný dom má 1 vchod, 1 podzemné podlažie,  4 nadzemné podlažia. Na 1. podzemnom podlaží sú situované spoločné priestory (práčovňa, kočikáreň) a pivnice. Na 1.-4. nadzemnom podlaží sú situované po dva byty. 

Podľa vyjadrenia správcu domu bol predmetný dom daný do užívania v roku 1930 (doklad nebol predložený). V roku 2017 boli na dome vymenené vstupné dvere do domu, v čase ohodnotenia bola vymenená väčšina výplní okenných otvorov bytov za okná z plastových profilov. 

Objekt je založený  na betónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie a deliace konštrukcie sú vyhotovené ako murované z plnej pálenej tehly, nosné múry o skladobnej hrúbke 0,45-0,50 m. Stropy sú železobetónové. Konštrukcia strechy je sedlová, s krytinou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú prevažne z eloxovaného hliníka. Vnútorné omietky sú hladké s olejovým náterom sokla, vonkajšie omietky sú vápenno-cementové so štukami a zo škrabaného brizolitu. Konštrukcia schodiska je prefabrikovaná s povrchom z liateho terazzo. Podlahy na chodbách sú z dlažby terazzo a z keramickej dlažby, v priestoroch pivníc a v spoločných miestnostiach sú podlahy betónové. Okná nadzemných podlaží sú prevažne z plastových profilov. Dvere sú v suteréne drevené rámové, osadené do oceľových zárubní, vstupné dvere sú z oceľo-hliníkových profilov,  presklené, s izolačným sklom. Dom je napojený na všetky inžinierske siete - rozvody vody, elektrickej energie, zemného plynu a je vybavený bleskozvodom, odkanalizovaný je do verejnej kanalizácie. Vykurovanie bytov a dodávka TÚV je riešená pre každý byt samostatne. 

Technický stav bytového domu v čase ohodnotenia bol dobrý, s výnimkou vonkajších pôvodných fasádnych úprav, zodpovedal veku a rekonštrukcii bytového domu, preukazujúci primeranú bežnú údržbu.

Garáž s. č. 6686 na parc. č. 1577/27 

Garáž s. č. 6686 je postavená na parc. KN č. 1577/27, vo dvore za bytovým domom. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové s vonkajším a vnútorným opláštením z trapézového oceľového pozinkovaného plechu. Strop je plochá. mierne vyspádovaná, krytina je   z asfaltovej lepenky. Vonkajšie povrchové úpravy sú z nástreku, ktorý imituje brizolit. Podlahy sú betónové, vráta sú výklopné z oceľového plechu. Vnútorné povrchové úpravy nie sú vyhotovené. 

Pivnica v suteréne bytového domu s. č. 414 na parc. č.1566/1 

Predmetom je pivnica v suteréne bytového domu prislúchajúca k bytu č.4. Podlahy v pivnici sú betónové, vnútorné povrchové úpravy sú z vápennocementových omietok, dvere sú drevené rámové osadené do oceľovej zárubne. Z rozvodov inžinierskych sietí je vyhotovená len svetelná elektroinštalácia.

Adresa: Bratislavská 414, 010 01 Žilina, Slovakia