EAS RTS
začína
dnes
Všeobecná hodnota:
45,00€
Najnižšie podanie:
45,00€

Minimálne prihodenie:
45€
Dražobná zábezpeka:
45€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 05:49:28
Miesto a čas konania dražby:
45 + čas

tel.: +421 41 763 22 34
mobil: +421904638441

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

45

Výmera pozemku:
846 m2
Podlahová plocha:
6565 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
45
IBAN:
45
VS:
45

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
45
45
Opis predmetu dražby

45