3-izbový byt č. 2-1 v bytovom dome súp. č. 4441 na ul. Kukučínova v obci Sereď, okres Galanta
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 30 dní
Spisovná značka
D 5090521
Všeobecná hodnota:
110 000,00€
Najnižšie podanie:
100 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
23.02.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
5000€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
03.02.2022, 14:00
2. termín obhliadky:
16.02.2022, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
25,92 m2
Podlahová plocha:
71,99 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090521

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
KP recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Byt č. 2-1 v bytovom dome s. č. 4441 na ul. Kukučínova, Sereď                                 
Opis bytového domu: 

Bytový dom bol vybudovaný v rámci sídliska. Podľa predloženého potvrdenia o veku stavby, vydaného Mestom Sereď zo dňa 03. 11. 2021 bol bytový dom s. č. 4441 k. ú. Sereď skolaudovaný a do užívania daný v roku 2017.Predpokladaná životnosť bytového domu je 100 rokov.Jedná sa o murovaný obytný dom s tromi spoločnými vchodmi, prístup cez predložené vonkajšie schodiská a následne cez spoločné vnútorné schodiská s osobnými výťahmi. Bytový dom má sedem podlaží, polozapustený suterén, v ktorom sú umiestnené spoločné priestory a pivnice obyvateľov domu. Spoločné priestory pozostávajú z práčovne, sušiarne + žehliarne (bez funkčného vybavenia), ktoré sú využívané ako ďalšie pivnice a kočikárne. Základová konštrukcia bytového domu je zo železobetónovej základovej dosky a monolitických železobetónových pilot s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú zo murované hr. do 30 cm, zateplený a opatrený silikátovou omietkou.Stropné konštrukcie sú zo železobetónu, rovný podhľad. Vonkajšie a vnútorné prístupové schodiská sú železobetónové prefabrikované s povrchom z keramickej dlažby. Plochá strecha, krytina fatrafol nová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, úplné nové. Vnútorné povrchové úpravy schodiska a spoločných priestorov sú z vápennej hladkej omietky ukončenej maľovkou. Vnútorné keramické obklady v spoločných priestoroch keramické. Vstupné predné i zadné dvere do bytového domu sú plastové nové. Okná na schodisku sú platové zdvojené. Povrchy podláh vo vstupe a na schodisku s chodbami sú z keramickej dlažby, v spoločných priestoroch keramická dlažba. Vykurovanie v spoločných priestoroch rozvodmi ÚK a radiátormi, radiátory odpojené. Elektroinštalácia spoločných priestorov svetelná 220V, pre výťah aju motorická 380V, bleskozvod je urobený. V bytovom dome sú urobené vnútorné rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie a plynovodu. V každom vchode v zrkadle schodiska osobný výťah. Z ostatného vybavenia rozvody verejného telefónu, požiarne hydranty na podestách schodísk, rozvody káblovej televízie pod omietkou.

Popis bytu 2 - 1

Ohodnocovaný byt č. 2-1 je umiestnený na II. NP, v krajnej sekcii bytového domu. Vybavením bytu je všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie a kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva umiestneného priamo v byte, ktorým je kuchyňa, predsieň, WC, kúpeľňa, pivnica, ktorá sa nachádza v suteréne budovy. Vlastníci bytu, spolu s ďalším obyvateľom bytového domu využívajú spoločne ako ďalšiu pivnicu miestnosť práčovne. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov omietnuté vápennou stierkovou omietkou s ukončením maľovkou. Keramický obklad v kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku. Vstupné dvere plné bezpečnostné, vnútorné dvere drevené dyhované plné alebo presklené, z predsiene do kuchyne otvor bez výplne dverí. Okná nové zdvojené plastové, medziokenné hliníkové žalúzie. Podlahy v izbách veľkoplošné lamino plávajúce a keramická dlažba. Vykurovanie diaľkové ústredné teplovodné, radiátory s termostatickými hlavicami a pomerovými meračmi tepla. Vykurovanie z centrálnej plynovej kotolne. Elektroinštalácia svetelná 220V a automatickým istením s ističovou skrinkou v predsieni bytu. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia do kuchyne, kúpeľne, do WC studenej. Rozvody vnútornej kanalizácie z plastového potrubia, odpady z kuchyne, z kúpeľne a WC. Dodávka teplej vody je z centrálnej plynovej kotolne sídliska, diaľkový prívod. V kuchyni kuchynská linka na báze dreva, elektrický sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez s odkladacou plochou, páková nerezová batéria, odsávač pár. V kúpeľni vaňa plastová. WC samostatné. Bytové jadro nové murované. Obytný dom, ako i jednotlivé bytvy sú napojené na verejný rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, plynovodu, rozvodov elektriny, káblovej televízie, telefónu a diaľkového teplovodného ústredného vykurovania z centrálnej plynovej kotolne sídliska. Elektromer bytu je umiestnený na spoločnej chodbe pri vstupe do bytu, plynomer a merače teplej a studenej vody. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. 

Spoločné časti domu : základy domu, strechy, obvodové múry, chodby, priečelia, vchody, schodiská, fasáda, vodorovné nosné konštrukcie a izolácie, ako aj zvislé nosné konštrukcie, inštalačné šachty.

Spoločné zariadenia domu : bleskozvody, komíny, výťahy, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky, výťahy, miestnosť pre upratovačku, kočikáreň, ventilačné potrubia, rozvody studenej vody po bytové uzatváracie ventily, rozvody TÚV a ÚK od deliacej steny kotolne resp. OST pre bytové uzatváracie ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie, výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, vzduchotechnické inštalácie a zariadenia.

Adresa: Kukučínova, Sereď