Dražba 1/2 rodinného domu súp. č. 295 v obci Turie, okres Žilina
Začína
o 29 dní
Spisovná značka
D 501919B
Všeobecná hodnota:
40 000,00€
Najnižšie podanie:
40 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.08.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
12000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.08.2021, 14:30
2. termín obhliadky:
13.08.2021, 14:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
474,50 m2
Zastavaná plocha:
221,94 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
501919B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 295, k.ú. Turie, okres Žilina

 Rodinný dom s.č. 295 na parc. č. 963 KNC v k.ú. Turie bol podľa Potvrdenia Obecného úradu Turie postavený v r. 1958. V roku 1992 bol dom plynofikovaný a v r. 2005 bolo vymenené zariadenie kuchyne a rekonštruovaná kúpeľňa. Budova je prízemná, čiastočne podpivničená s obytným podkrovím. Budova spĺňa charakter rodinného domu podľa stavebného zákona. 

Suterén 

Do pivnice sa vchádza z vedľajšej stavby pristavenej k zadnej stene domu. Dispozíciu tvorí chodba, kotolňa a sklad zeleniny. Osadenie je 1,26 m pod terénom bez zvislej izolácie, steny suterénu sú betónové monolitické, omietky vápenné, strop železobetónový monolitický s rovným podhľadom, obklad fasády z 1 strany keramický, z dvoch strán omietka, dvere rámové s výplňou, okná drevené dvojité, podlaha betónová, elektroinštalácia svetelná, rozvod vody teplej a studenej z oceľového potrubia, rozvod zemného plynu. Zdroj tepla plynový kotol attack, zdroj teplej vody plynový bojler (z r. 1992). 

 Prízemie 

Dispozíciu tvorí chodba, špajza, WC, kuchyňa, kúpeľňa a 3 izby. Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou, podmurovka s výškou do 50 cm s keramickým obkladom, zvislé steny hr. 43 cm murované z plných tehál, priečky tehlové. Vnútorné omietky vápenné, stropy drevené trámové s rovným podhľadom, krov sedlový, krytina z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie - žľaby, zvody a parapety z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky vápenné. Dvere dyhované, okná drevené dvojité s doskovým ostením 3 ks a drevené zdvojené 3 ks. Podlahy - v izbách plávajúce laminátové z r. 2005, v kuchyni a chodbe laminátová podlaha, v kúpeľni keramická dlažba (2005), v špajzi a WC betón, na ktorom je položené linoleum. Vykurovanie ústredné - oceľové radiátory, elektroinštalácia svetelná a motorická. Rozvod vody studenej a teplej z oceľového potrubia, rozvod zemného plynu do kuchyne, kanalizácia z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne - plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva dl. 2,0 m, páková nerezová vodovodná batéria. Vybavenie kúpeľne - umývadlo, sprchovací kút, vodovodné batérie - 1 páková so sprchou, 1 páková. Samostatné WC bez umývadla. Obklad steny kúpeľne na celú výšku, obklad WC s výškou 1,40 m, obklad kuchyne pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač s poistkami. 

 Podkrovie 

Dispozíciu tvorí chodba a 3 izby. Steny sú murované z tehál s hrúbkou 43 cm, deliace steny murované, omietky vápenné, stropy drevené s rovným podhľadom. Parapety z pozinkovaného plechu, vykurovanie oceľovými radiátormi, elektroinštalácia len svetelná.

Adresa: 013 12 Turie, Slovakia