Dražba 4/12 rodinného domu súp. č. 22 v obci Hlboké nad Váhom, okres Bytča
Spisovná značka
D 501819
Všeobecná hodnota:
16 300,00€
Najnižšie podanie:
12 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
26.11.2021, 12:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.11.2021, 17:00
2. termín obhliadky:
17.11.2021, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
571,33 m2
Zastavaná plocha:
79,05 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
501819

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 22 na parc. KN č. 449 k.ú. Hlboké nad Váhom, obec Hlboké nad Váhom, okres Bytča

Spoluvlastnícky podiel:4/12

Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s.22 na parc. KN č. 449 k.ú.Hlboké nad Váhom, obec Hlboké nad Váhom, postavený v rámci zastavaného územia obce Hlboké nad Váhom, v jej severnej vstupnej časti, v lokalite so zástavbou objektov na bývanie - rodinných domov , postavených v rámci uličnej zástavby, prevažne pôvodných, príp. zrekonštruovaných. Ako doklad o začiatku užívania rodinného domu bolo predložené Rozhodnutie: povolenie užívať budovu zn.: Výst. 3298/1962-H/1962, vydané ONV, odbor výstavby v Žiline dňa 15.11.1962. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, osadený v rámci uličnej zástavby miestnej komunikácie. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má 1 nadzemné podlažie. V suteréne sa nachádza sklad Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, kuchyňa, kúpeľňa, dve obytné miestnosti, vstupný prístrešok so schodiskom STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia (suterénu) sú vybudované z monolitického betónu s hrúbkou muriva cca 0,50-0,55 m. Stropy sú železobetónové s rovným pohľadom. Podlahy sú z betónového poteru. Vnútorné povrchy sú bez povrchovej úpravy. Okno v suteréne je drevené oceľové jednoduché, dvere sú zvlakové. V suteréne sú vybudované rozvody svetelnej energie. 1. PP je prístupné z exteriéru. Zvislé nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú murované z plnej pálenej tehly o hr. cca 0,42 m, úprava ext. povrchov je zo škrabaného brizolitu. Stropná konštrukcia nad 1. podlažím je drevená trámová s rovným podhľadom so záklopom. Strešná konštrukcia pozostáva z dreveného krovu sedlového tvaru, so strešnou krytinou z betónovej jednoduchej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Konštrukcia schodiska do podkrovného priestoru je kovová, s kovovými nástupnicami, umiestnená v exteriéri. Vnútorné povrchy stien tvorí vápenná hladká omietka, v kuchyni, v kúpeľni s WC je vyhotovený keramický obklad stien. Výplne okenných otvorov tvoria okná drevené zdvojené s doskovým ostením. Vstupné dvere sú drevené s presklením, interiérové dvere sú hladké drevené osadené do oceľových zárubní. Podlahy v izbách na 1. NP sú lepené z PVC, v kuchyni a chodbe sú povlakové z PVC, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vybavenie kúpeľne na 1. NP domu tvorí - smaltovaná obmurovaná vaňa, obyčajná batéria, WC misa kombi. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva, plastové umývadlo s obyčajnou batériou, sporák na zemný plyn s el. rúrou, kuch. sporák na tuhé palivo. Vykurovanie domu je lokálne plynovými gamatkami (2 ks), prípadne kachľami na pevné palivo (2 ks). Zdroj TÚV v čase obhliadky nebol osadený. Elektroinštalácia v celom dome je svetelná, v dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, zemného plynu. Dom je napojený na rozvod elektro NN, zemného plynu a vodovodu v komunikácii pred domom, odkanalizovaný je do trativodu.

 V čase ohodnotenia nebol rodinný dom užívaný, bez rekonštrukčných zásahov, v zhoršenom technickom stave, vyžadujúcom rekonštrukciu a modernizáciu. Vzhľadom na zhoršený stav niektorých konštrukčných prvkov vplyvom zanedbanej údržby, bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou, so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov.

Šopa na parc. KN č. 449 k.ú. Hlboké nad Váhom 

Spoluvlastnícky podiel:4/12

Predmetom ohodnotenia je šopa postavená na parc. KN č. 449 k.ú. Hlboké nad Váhom. Stavba pozostáva z jednej miestnosti slúžiacej ako sklad. Základy objektu tvoria základové pásy bez podmurovky, zvislé nosné konštrukcie sú z plnej pálenej tehly, s povrchovou úpravou z exteriéru zo škrabaného brizolitu, z interiéru bez povrchovej úpravy. Strešná konštrukcia pozostáva z pultového krovu, strešná krytina je z trapézového plechu, podlaha je hrubá betónová.

Adresa: Hlboké nad Váhom č. 22