Rodinný dom súp. č. 520 s príslušenstvom na ul. Močiarna v obci Čereňany, Okres Prievidza
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5090920A
Všeobecná hodnota:
11 100,00€
Najnižšie podanie:
11 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.06.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
3000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.05.2021, 16:30
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
837 m2
Zastavaná plocha:
96,10 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090920A

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
SKKS, k.s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 520 postavený na parc. KN č. 1475 v k.ú. Čereňany, obec Čereňany

 POPIS STAVBY

Jedná sa o nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným poschodím  podľa potvrdenia obce  z roku 1932. Vzhľadom k aktuálnemu tech. stavu (nevyhovujúci) a stavu údržby (vizuálne žiadna) je uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov. RD nebol sprístupnený, pri hodnotení je uvažované s najpravdepodobnejšou technicko charakteristikou jednotlivých konštrukcií.

RD je osadený pravdepodobne na kamenných základoch, v časti prístavby na betónových, podmurovka kamenná. Murivo prevažne z nepálenej tehly (v merateľnej časti hr. 55 cm), priečky tehlové, vnútorné omietky hladké, stropy drevené trámové s podhľadom.  RD má sedlovú strechu, krytina z obyčajnej škridle.  Klampiarske konštr. pzinkované, fasádne omietky hladké a hrubé. Dvere ekv. zvlakové, okná drevené dvojité, podlahy v otvorenej časti - poter. Vykurovanie nezistené. Ostatné konštrukcie vr. vybavenia nebolo možné zistiť – je predpoklad, že sa v stavbe nenachádzajú.

 Dispozičné riešenie nie je zrejmé.

Príslušenstvo tvorí:

Hospodárska budova

Stavba je založená na bet. základoch, murovaná z tehly hr. do 30 cm, strop drevený trámový s podhľadom, strecha hambálková s krytinou z obyč. škridle, vonk. omietka hrubá, vnút. hladká, dvere rámové, okno plastové, podlaha hrubá betónová, rozvod studenej vody, el. inštalácia svetelná.

Pozemok:

Jedná sa o pozemok v zastavanom území obce (cca 1700 obyvateľov), okolitá zástavba - štandardné RD, s dobrou dopravnou dostupnosťou autobusom,  prístup z miestnej komunikácie, vzdialenosť od okresného mesta 20 km, technická vybavenosť bežná (možnosť napojenia na vodu, el., kanalizácia do žumpy),  dom nižšieho štandardu, situovaný mimo hlavnej cesty, ulica Močiarna. Pozemok s vyšším záujmom o kúpu

Adresa: Močiarna, 972 46 Čereňany, Slovakia