Rodinný dom súpisné číslo 1020 na ul. Gorkého s príslušenstvom v Obci Tvrdošovce
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 2 dni
Spisovná značka
D 5090320
Všeobecná hodnota:
48 100,00€
Najnižšie podanie:
36 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.07.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
3000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
13.07.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
20.07.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
906 m2
Podlahová plocha:
139 m2
Zastavaná plocha:
173,41 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090320

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
1.st restructuring, k.s., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1020, postavený na par. č. 1034/11, v k.ú. tvrdošovce, okres nové zámky

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený. Stavba je užívaná od roku 1930, v roku 1991 bola prevedená komplexná rekonštrukcia a prístavba v zadnej časti,   čo je zahrnuté vo výpočte opotrebenia Analytickou metódou (zníženie opotrebenia). Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu.  Rodinný dom je napojený na  plynovod, elektrickú inštaláciu,  vodovod, splašky sú zvedené do žumpy.  

Dispozičné riešenie:

Prízemie (1.NP): pôvodný RD - chodba, 4 izby, kuchyňa, prístavba špajza, kúpeľňa, WC, garáž

Konštrukčný systém a vybavenie:

Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka je betónová omietnutá. Obvodové nosné steny sú murované prevažne z pálenej tehly  v skladobnej hrúbke do 50 cm.   Stropy   prízemia  sú drevené trámové  s rovným podhľadom. Fasáda je na báze suchých omietkových zmesí, vnútorné omietky sú vápenné hladké.  Vnútorné dvere sú drevené plné a presklené,  okná sú plastové s izotermickými sklami s osadenými vonkajšími plastovými roletami.  Podlahy obytných priestorov sú prevažne z veľkoplošných parkiet, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je plynovým kachľami. Teplá voda je vyrábaná plynovým prietokovým ohrievačom osadeným v kúpeľni.  Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická - ističe.  Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je zvedená z kuchyne, kúpeľne, WC prízemia do žumpy.   V kúpeľni prízemia je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, záchod je splachovací, výtokové armatúry sú nerezové pákové a bežné, obklad stien nad 1,35 m výšky. 

V kuchyni prízemia  je   kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou nerezovou výtokovou armatúrou. Šporák je plynový s   digestorom. Keramický obklad stien je za kuchynskou linkou a šporákom. Na základe uvedeného predpokladám životnosť 100 rokov.

 Príslušenstvo tvorí najmä:

Hospodárska budova súp.č.2247 na parc.č.1034/17

Stavba je prízemná nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z pálenej škridle.   Podlaha je betónová. Dvere sú drevené plné, okno drevené zdvojené.  Údržba je primeraná, životnosť predpokladám 80 rokov.

Chliev na parc.č.1034/11

Betónové základy, murované z pálenej tehly do 30,00 cm, fasáda brizolitová, vnútorné omietky vápennocementové hrubé, podlaha betónová, dvere doskové, okno jednoduché, strecha pultová s krytinou z AZC vlnoviek, životnosť 60 rokov.

Plot uličný na parc.č.1034/11

Oplotenie je z betónovej podmurovky v ktorej sú osadené kovové stĺpy na ktorých je kovová tyčovina s kovovou výplňou. Vráta a vrátka sú plné plechové , životnosť 50 rokov.

Plot záhradný na parc.č.1034/4

Oceľové stĺpiky so strojovým  pletivom, životnosť 40 rokov.

Vodovodná prípojka na parc.č.1034/11

Napojenie na vodovod, životnosť 50 rokov.

Kanalizačná  prípojka na parc.č.1034/11

Napojenie na žumpu, životnosť 50 rokov.

Žumpa na parc.č.1034/11

Žumpa s oceľovým poklopom, životnosť 50 rokov.

Elektrická  prípojka

Vzdušná jednokáblová, životnosť 50 rokov.

Spevnené plochy  na parc.č.1034/11

Prístup k rodinnému domu , životnosť 50 rokov. 

Plynová prípojka na parc.č.1034/11

Napojenie na plynovod,  životnosť 50 rokov.

Vodomerná šachta na parc.č.1034/11

Betónová s poklopom, životnosť 50 rokov.

 Pozemky na parc. registra „C“ KN č. 1034/11, 1034/17

Pozemky sú  rovinaté, prístupné po spevnenej komunikácii (ul. Gorkého), v zastavanom území obce, v jej okrajovej obytnej časti, s možnosťou napojenia na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť.  Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. 

 Pozemok na parc. reg. „C“ KN č. 1034/4

Pozemok je  rovinatý, prístupné cez parc.č.1034/4, bez technickej infraštruktúry.  Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. 

 Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Tvrdošovce, v okrajovej časti obce.  Obec sa nachádza cca 12 km od okresného mesta Nové Zámky. Nehnuteľnosti sú  v zastavanom území obce, v  uličnej zástavbe rodinných  s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul. Gorkého), čo je hlavná obecná komunikácia. Prístup do obce je železničnou a autobusovou dopravou s pravidelnou frekvenciou jázd.  Obec má cca 5200 obyvateľov, rozšírenú sieť obchodov a služieb komplexného charakteru, nachádza sa tu obecný úrad, kultúrne zariadenia, športové areály, pošta,   materská a základná škola, vybudovaný je verejný vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrický rozvod a telekomunikačná  sieť. Pracovné možnosti  v meste sú priemerné, nezamestnanosť je okolo 7 %. Realitný trh je v oceňovanej časti dobrý ponuka je v rovnováhe s dopytom.  Hlavnou oceňovanou nehnuteľnosťou je  rodinný dom s.č.1020 na parc.č.1034/11. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie.       

Adresa: 941 10 Tvrdošovce, Slovakia