Rodinný dom súpisné číslo 40 s príslušenstvom v Obci Lúčnica nad Žitavou, Okres Nitra
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 15 dní
Spisovná značka
D 400120
Všeobecná hodnota:
74 900,00€
Najnižšie podanie:
67 410,00€

Dátum a čas konania dražby:
17.12.2020, 10:00
Miesto konania dražby:
Hotel Hubert, Budovateľská 2, 940 01 Nové Zámky (konferenčná miestnosť - prízemie)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.11.2020, 15:30
2. termín obhliadky:
09.12.2020, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1183 m2
Zastavaná plocha:
199,3 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400120

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom, súp. č. 40, v  k.ú. Martinová, obec Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra

Rodinný dom súp. č. 40, je postavený na pozemku parc. č. 310/2 v k.ú. Martinová, obec Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra.Podľa potvrdenia obce Lúčnica nad Žitavou zo dňa 19.05.2016   bol rodinný dom postavený (daný do užívania) v roku 1975.Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím, pôdorysného tvaru písmena "L", zastrešený zalomenou valbovou strechou. V podkroví je manzardová miestnosť s balkónom, ostatná časť povalového priestoru je neobytná.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom pozostáva z jednej bytovej jednotky. Vstup do rodinného domu je zo západnej strany po predložených schodoch, vedľajší vstup z dvora z východnej strany. V suteréne je jedna miestnosť, na prízemí sú tri izby,   kuchyňa, kotolňa, chodba, kúpeľňa s WC a schodiskový priestor do podkrovia a do pivnice. V podkroví je jedna miestnosť.

 

Stavebnotechnické riešenie:

Vstup do 1. PP je zo schodiskového priestoru po drevených schodoch bez podstupníc. Stavba je osadená v hĺbke do 2,0 m. Nosné obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, strop monolitický železobetónový s rovným podhľadom, dve podstropné plastové okná. Podlaha je hrubá betónová. V suteréne je rozvod svetelnej elektroinštalácie. Stavba je založená na betónových základových pásoch s  izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti.  Podmurovka je murovaná omietaná, priemerne do výšky 50 cm. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly  hr.  do 45   cm, deliace konštrukcie sú tehlové hr. 30 cm a 15 cm. Strop je keramický s rovným podhľadom, znížený sadrokartónom v kuchyni a v chodbe so zabudovanými stropnými svietidlami. Strecha je zalomená valbová, konštrukciu strechy tvorí drevený tesársky krov, stojatá stolica. Strešná krytina je pálená dvojdrážková, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, okenné parapety z eloxovaného hliníkového plechu. Vonkajšie omietky  brizolitové. Vnútorné omietky a stierky sú jemnozrnné vápenné. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami. Dvere sú plné a zasklené dyhované, osadené do kovových zárubní. Vchodové dvere sú plastové. Podlahy izieb, chodby a kuchyne tvoria laminátové veľkoplošné parkety, v kúpeľni a v kotolni je keramická dlažba. V kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva, nerezové umývadlo  s pákovou batériou, plynový šporák elektrickou rúrou.V kúpeľni je rohová plastová vaňa  s pákovou batériou so sprchou, keramické umývadlo s pákovou výtokovou batériou, WC splachovacie s dolnou keramickou nádržkou.  Keramická dlažba a obklad stien do 1,50 m.Vykurovanie je ústredné teplovodné, v kotolni je nainštalovaný plynový kondenzačný kotol zn. Protherm Gepard  so zásobníkovým  ohrevom TÚV Protherm, radiátory plechové panelové Korad. Vnútorné rozvody ZTI sú plastovým potrubím. Elektroinštalácia je pod omietkou, CU vodiče, svetelná  a motorická, ističe.  V podkroví je manzardová miestnosť s balkónom, ktorá nie je stavebne dokončená, je prístupná dreveným schodiskom bez podstupníc z 1. nadzemného podlažia. Zvislé konštrukcie podkrovia sú murované z tehlových materiálov hr. do 45 cm, bez vnútorných povrchových úprav, strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Okno a balkónové dvere plastové s izolačným dvojsklom, podlaha betónová s PVC, radiátor Korad, elektroinštalácia je svetelná.   Balkón do 5 m2 nášľapná vrstva terazzová dlažba.

 

Na objekte rodinného domu  boli  v roku 2015 zrealizované stavebné úpravy pričom boli vymenené viaceré prvky krátkodobej životnosti - nové podlahové vrstvy s hydroizoláciou, výmena okien, výmena vnútorných rozvodov ZTI, zariaďovacích predmetov, kuchynskej linky, elektroinštalácie, nové vnútorné povrchové úpravy stien, sadrokartónové stropy a výmena a opravy iných prvkov krátkodobej životnosti. 

Celkove je objekt je v dobrom stavebnotechnickom stave, avšak pravdepodobne v dôsledku nainštalovania plastových okien sa v izbách vyskytujú plesne, strecha v niektorých miestach mierne zateká, v niektorých miestach sú poškodené podlahové krytiny. Rodinný dom vyžaduje vykonanie menších opráv a údržbu.

GARÁŽ pre osobné motorové vozidlo, postavená na parc. č. 310/26, v k.ú. Martinová

Garáž  je postavená na parc. č. 310/26, k.ú. Martinová, východne od rodinného domu s vjazdom z obecnej asfaltovej komunikácie. V pôdoryse má tvar obdĺžnika,   zastrešenie je sedlovou strechou. Stavba je založená na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie   sú murované z tehlových materiálov hr. 35 cm, strop je drevený trámový s rovným  podhľadom zatepleným zo spodnej časti EPS hrúbky 10 cm.  Zastrešenie sedlovou strechou, drevený väznicový krov, pálená dvojdrážková krytina, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné hladké vápenné. Podlaha je betónová, cementový poter. Okno je jednoduché oceľové, plné dvere do oceľovej zárubne, garážové vráta plné plechové výklopné. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Objekt je v dobrom stavebnotechnickom stave, základnú životnosť stanovujem odborným odhadom na 70 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

 

PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí:

Uličný plot, parc. č. 310/5, k. ú. Martinová

Uličné oplotenie pozostáva z betónového základu, betónovej podmurovky a vlastného oplotenia zo zváranej tyčoviny v rámoch na oceľových stĺpikoch v celkovej dĺžke 24 m. Súčasťou oplotenia je dvojkrídlová  brána z kovových profilov a kovová bránka.

 

Bočný plot, parc. č. 310/5, 310/22, k.ú. Martinová

Uličné oplotenie zo severnej strany pozostáva z betónových a oceľových stĺpikov do betónovej pätky a zo strojového pletiva výšky 1,70 m. Súčasťou oplotenia je zváraná kovová bránka. 

Studňa, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Kopaná studňa hl. 14 m pažená v hornej časti betónovými skružami je situovaná pri rodinnom dome z východnej strany. Je vybavená elektrickým čerpadlom na závlahu záhrady. 

Prípojka vody, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Vodovodná prípojka PE DN 40 bola realizovaná a užíva sa od roku 2015. Zásobuje pitnou vodou rodinný dom z verejného vodovodu. Meranie spotreby vody je zriadené vo vodomernej šachte vo dvore rodinného domu. 

Vodomerná šachta, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Betónová vodomerná šachta  s oceľovým poklopom, v šachte je  vodomer vodovodnej prípojky. 

Prípojka kanalizácie, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Kanalizačná prípojka na odvod splaškových vôd z rodinného domu do obecnej kanalizácie vybudovanej v roku 2015 je zhotovená z PVC  rúr DN 150 mm v dĺžke 12,00 m.

Prípojka NN, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Zemná elektrická prípojka bola zhotovená v roku 2015, je vedená z rozvodnej skrinky s meraním do rozvádzača v rodinnom dome.

 

Spevnené plochy, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Spevnené plochy sú vyhotovené z monolitického betónu. Užívané sú od roku 1975. Spevnené plochy sú pri RD a tvoria chodník od RD ku garáži.

 

Predložené schody, parc. č. 310/5, k.ú. Martinová

Vonkajšie betónové schody s cementovým poterom pri vstupe do domu zo západnej a z východnej strany.

 

Pozemky sa nachádzajú v obci Lúčnica nad Žitavou, k.ú. Martinová.Na pozemku parc.č. 310/5 je dvor a je na ňom postavený rodinný dom súp.č. 40. Na pozemku parc.č. 310/26 je postavená garáž. Na pozemku parc.č. 310/22  je záhrada. Predmetné pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Lúčnica nad Žitavou, v samostatnej časti obce v k.ú. Martinová. Pozemky sú rovinaté s prístupom   zo západnej strany z cestnej komunikácie č. 1650 Vráble  - Úľany nad Žitavou a zo severnej strany z miestnej asfaltovej komunikácie.  V okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú samostatne stojace rodinné domy so záhradami, obecný dom, predajňa potravín.Dopravné spojenie je  autobusovou a železničnou dopravou. V danej lokalite sú vybudované obecné   inžinierske siete  a siete technického vybavenia územia, na ktoré je možnosť pripojenia. V obci Lúčnica nad Žitavou, v časti Martinová je vybudovaný vodovod, plynovod, kanalizácia napojená na ČOV. Ohodnocovaná nehnuteľnosť je   napojená prípojkami na obecný vodovod, elektrickú energiu, plyn a obecnú kanalizáciu.

Adresa: Martinová 40, 951 88 Martinová